Kūrėjų kreipimasis dėl Klaipėdos ženklo

Mums rašo, Svarbu

Linas Vyliaudas, UAB "Alora" generalinis direktorius, Marius Vaupšas, UAB "Alora" konsultantas
2018-11-14

Komentarų: 3

Kreiptis į klaipėdiečius šiuo laišku paskatino Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus Sauliaus Budino 2018 m. spalio 24 d. laiškas UAB „Alorai“ dėl Klaipėdos miesto ženklo sukūrimo ir patetiško informavimo, kad savivaldybė nutraukia bendradarbiavimo sutartį su bendrove „paaiškėjus prekės ženklo plagijavimo faktui”.

Apgailestaujame, kad bendradarbiavimas su bendrove miestui neatnešė laukto rezultato, o ginčo sprendimas neišvengiamai juda teisminės perspektyvos kryptimi.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Nesiimame spėlioti šios situacijos eskalavimo priežasčių, tačiau mintis, kad sutarties objektas buvo įmestas į aižėjančias valdančiųjų politines girnas ir „komitetinį” vajų, neapleidžia. Visgi vertinant keliuose laiškuose metodiškai vystomus pono S. Budino teiginius, susidaro įspūdis, kad savivaldybei informuojant klaipėdiečius, kuriems „kilo įtarimai dėl galimo prekės ženklo plagijavimo atvejo”, jie supažindinami su sutarties vykdymo eiga ir rezultatais selektyviai, neretai nutylint reikšmingus faktus. Todėl ne vien tik gindami bendrovės reputaciją, bet ir siekdami pateikti visą žinomą informaciją, atsakome ne tik Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, bet kreipiamės ir į miesto politikus, aktyvesnes verslo, kultūros bendrijas, žiniasklaidą.

Pateikdami faktus pirmiausia norime pabrėžti, kad atsiribojame nuo bet kokio artėjančių politinių rinkimų konteksto ar asmeninių preferencijų. Aptariama tema nagrinėjama išimtinai faktų, dokumentų, taip pat viešojo administravimo etikos ir gebėjimų, kurių liudininkais teko būti, vertinimo šviesoje.

Neįsigilinusiems į problemos esmę bei reikšmingas detales trumpai primename:

2017 m. spalio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Alora” (Paslaugos tiekėjas) sudarė Paslaugų sutartį Nr. J9-2323 dėl prekės 2005 m. sukurto ženklo „Klaipėda laisvu stiliumi” atnaujinimo. Sutarties priede, techninėje specifikacijoje, buvo išsamiai ir tiksliai surašyti ne tik darbai, jų vertės, vykdymo etapai, bet ir terminai bei priėmimo tvarka. Beje, Klaipėdos savivaldybės įsipareigojimuose buvo numatyta, kad per dvi savaites po sutarties pasirašymo miesto mero potvarkiu bus sudaryta „Miesto rinkodaros komisija”, kuri koordinuos procesų eigą, priims sprendimus ir pan. Deja, jokia komisija sudaryta nebuvo, vietoje to, susirinkimuose dalyvaujantys asmenys nuolatos keitėsi, kiekvienas laisvai reiškė nuomones ir pageidavimus, o tai greičiau priminė pageidavimų vakarėlį nei organizuotą, įgaliojimais bei kompetencija pagrįstą komisijos darbą.

Nežiūrint į tai, sutarties įsipareigojimai buvo vykdomi ir 2017 m. spalio 31 d. šalys pasirašė 1-ojo etapo – esamos situacijos analizė, miesto tapatybės auditas, išvadų pristatymas – darbų priėmimo-perdavimo aktą ir netrukus su Paslaugos tiekėju buvo atsiskaityta, sumokant pagal pateiktą sąskaitą 6655,00 Eur.

Požymiai, kad gali kilti dar didesnių nesklandumų, tolydžio stiprėjo įgyvendinant 2-jį sutarties darbų – ženklo „Klaipėda laisvu stiliumi” atnaujinimo – etapą: aptarimuose dalyvaujantys asmenys tebemigravo, tarp jų akivaizdžiai nebuvo vidinės komunikacijos ir bendro strateginio matymo, užduoties suvokimo; tačiau ilgainiui, svarstant dešimtimis pateiktų variantų, einant chaotiško atmetinėjimo, skonių bei nuomonių apibendrinimo keliu buvo pasiektas konsensusas ir atnaujintas ženklas buvo priimtas. 2017 m. lapkričio mėn. 14 d. buvo pasirašytas šio etapo darbų priėmimo-perdavimo aktas bei su Paslaugos tiekėju atsiskaityta, sumokant 9649,75 Eur.

Šioje vietoje viena istorijos dalis baigiasi.

Dar kartą pabrėžkime reikšmingą aplinkybę: buvo priimtas atnaujintas Klaipėdos prekės ženklo „Klaipėda laisvu stiliumi” variantas… kuris visuomenei nebuvo pristatytas! Kodėl? Reikėtų klausti savivaldybės arba atsakymo ieškoti istorijos tęsinyje.

O kol kas akcentuokime, kad paslaugos tiekėjui iš viso buvo sumokėta 16 304,75 Eur. Tai ta pati suma, kurią viešai ir minėtame laiške administracijos direktorius S. Budinąs reikalauja grąžinti „paaiškėjus prekės ženklo plagijavimo faktui” ir praneša, kad „nuo 2018-11-27 vienašališkai nutraukia pirkimo pardavimo sutartį”.

Prieš pereinant prie istorijos tęsinio atkreipkime dėmesį į šias dvi valstybės tarnautojo citatas.

Pirmoji – „paaiškėjus prekės ženklo plagijavimo faktui”. Nežinia kuo remiantis valstybės tarnautojas pasidarė tokias išvadas ir tuo apkaltino bendrovę, bet verta priminti, kad siekdamas išsiaiškinti, ar ženklas yra galimai plagiatas (atkreipiame dėmesį – ne atnaujintas „Klaipėda laisvu stiliumi”, už kurį savivaldybė sumokėjo 16 304,75 Eur, o visai kitas, K KLAIPĖDA ženklas, kurio istoriją aptarsime žemiau ir kurio adresu metami kaltinimai), viešai paskelbė, kad kreipsis į Valstybinį patentų biurą (VPB). Ir tikrai – 2018 m. birželio 22 d Klaipėdos savivaldybės administracija kreipėsi į VPB dėl K KLAIPĖDA ženklo registracijos (!), be to,  2018 liepos mėn. 10 d. paprašė Paslaugos tiekėjo paaiškinti prekės ženklo „kūrimo aplinkybes bei išsklaidyti kilusias abejones dėl ženklo plagijavimo”.

2018 m. liepos 18 d. rašte paslaugos tiekėjas išsamiai paaiškino aplinkybes, ne tik užtikrindamas, kad kai kurių ženklų elementų panašumas yra atsitiktinis (aplinkybė, kurią galima ginčyti kompetentingame arbitraže), bet ir pateikdamas detalizuotą koncepto grafinę raidą, eskizus nuo pradžios iki galutinio ženklo, paneigiančią plagiavimo prielaidą, tačiau ir čia valstybės tarnautojas pasidarė savo išvadas ir 2018 m. spalio 24 d. rašte Paslaugos tiekėjui pareiškė „kadangi ženklas yra panašus…., tikimybė, jog tai tik dar vienas atsitiktinumas… yra neįtikėtinai maža”.

Nesiginčysime dėl šių vertinimų ir kitų subjektyvių p. S. Budino interpretacijų, tačiau bent imituojant pastangas išsiaiškinti galima pasitelkti ir kitas viešai išsakytas ekspertines nuomones. Pvz., šiuo klausimu visiškai nepriklausomai nuo ginčo šalių kompetentingas asmuo, Vilniaus dailės akademijos dizaino specialistas, yra išreiškęs vienareikšmę nuomonę, kuri buvo žinoma ir administracijos direktoriui: „Dėl plagiavimo – ne, ne plagiatas. Google images nieko panašaus nepateikia. Neįsivaizduoju, kokiu reikia būti „savižudžiu” (reputacijos prasme), kad taip diskredituotum svarbų projektą – tuo tiekėjo gyvavimas rinkoje ir baigtųsi. D. Stuokos ženklas (su kuriuo sukurtasis ženklas lyginamas – past.) užsakovo neturi, o Google Images abiejų ženklų nesutapatina. Tuomet originalumas sprendžiamas kitame etape – Valstybiniame patentų biure. Trukmė – pusmetis (https:/vww.faccbook.com/Dizainologiia/r>osts/1877606688991163).

UAB “Alora” 2018 m. spalio mėn. 30 d. kreipėsi dėl tyrimo išvadų į Valstybinį patentų biurą, kuris maloniai informavo, kad „atliko ženklo (K KLAIPĖDA ženklo – past.) ekspertizę pagal LR teisės aktus ir buvo priimtas teigiamas sprendimas, kad pareikštas prekių ženklas atitinka reikalavimus ir gali būti registruojamas”. Be to, VPB svetainė (https://www.vnb.lt/db/rezult3.php?appnum=2018%201585) oficialiai skelbia, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra K KLAIPĖDA ženklo savininkas.

Sveikiname p. S. Budinai! Esate oficialiai užregistruoto ženklo savininkas! Tiesa, prieš atkemšant šampano butelį, reikės susimokėti biurui ir pranešti visuomenei, kurią jūs, suprantama, visiškai atsitiktinai pamiršote informuoti apie VPB sprendimą. Ak, tie rinkimai, tie komitetų steigimai… tiek darbų, tiek rūpesčių, negi viską suspėsi!

Čia kiekvienam skaitytojui bematant gali kilti klausimas – o kaip gi yra su garsiai ištrimituotu reikalavimu grąžinti pinigus? Negi Klaipėdos miesto savivaldybė disponuoja ženklu, už kurį ne tik nesumokėjo kūrėjui, bet dar ir reikalauja grąžinti ir visai ne už tą, nes pinigai buvo už atnaujintą ženklą, kurio net nerodė visuomenei? Painiava kažkokia!

Ne, nėra jokios painiavos, tik tikslingos manipuliacijos ir sąmoningas visuomenės klaidinimas, galimai siekiant nuslėpti viešųjų pirkimų procedūras, kurios Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) buvo įvardintos kaip pažeidimas.

Antroji citata: „Nuo 2018 11 27 vienašališkai nutraukia sutartį“. Nenorėtume liūdinti administracijos direktoriaus, bet prieš paskelbiant urbi et orbi apie nutraukimą, būtų buvę pravartu atkreipti dėmesį, kad sutartis ne tik įgyvendinta, aktai pasirašyti, bet ir pasibaigusi, ką liudija paties pono S. Budino parašai ir, žinoma, sutarties galiojimo terminai. O jei jau miesto administracija iš VPT gavo rekomendaciją ją nutraukti, tai bent jau nesidangstykite „paaiškėjusiais faktais” ir „principinga” tarnyste!

Visgi nesame teisininkai, galbūt ir yra įmanoma nutraukti sutartį, kuri jau seniai pasibaigusi. Tikriausiai kažkam galima. Ypač prieš rinkimus. Tai taip liberalu! Tada viskas įmanoma, kaip Šv. Kalėdų naktį.

Grįžkime prie istorijos tęsinio.

Sumokėjusi 16 304,75 Eur už atnaujintą „Klaipėda laisvu stiliumi” ženklą, 2018 m. sausio mėn. 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybė nusprendė pratęsti sutartį su paslaugos tiekėju, pasirašydama papildomą susitarimą Nr. J9-215. Formalus susitarimo objektas – 3-ojo etapo sutarties prievolių įvykdymo termino pratęsimas iki 2018 balandžio 23 d.

Reali užduotis – sukurti visiškai naują Klaipėdos miesto prekės ženklą, vadovaujantis patvirtinta miesto raidos vizija „Klaipėda 2030″. Argumentų, kad užduotis nauja, gausu šalių susirašinėjime, vienareikšmė ir nuo visuomenės nuslėpta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, bet iškalbingiausias faktas – pats naujas ženklas!

Iš esmės dėl minėtų organizacinių priežasčių, delsimų bei vėlavimų naujasis ženklas Klaipėdos savivaldybei buvo pristatytas ir entuziastingai priimtas tik 2018 m gegužės mėn. 21 dieną. Susirinkime dalyvavę miesto meras, vicemeras, administracijos vadovas ir dar keli savivaldybės pareigūnai žavėjosi darbu, vieningai pritarė originaliam konceptui „Atspindys” bei jį išreiškiančiam „K” simboliui ir dėkojo kūrėjams už uostamiesčio tapatybę perteikiančias idėjas ir atliktą darbą. Netrukus buvo pristatytas ir ženklo naudojimo vadovas, o birželio 13 dieną buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas bei pateikta sąskaita apmokėjimui – 7865 Eur, deja, iki šiol neapmokėta.

Beje, kiek vėliau, birželio 15 dieną, pasirašytas dar vienas detalizuotas visos sutarties darbų priėmimo-perdavimo aktas, šalims patvirtinant ir visos sutarties paslaugos pirkimo sumą – 24169,75 Eur. Kad ženklui pritarta ir jį ketinama kuo skubiau naudoti savivaldybės raštvedyboje ir miesto vizualinės tapatybės išraiškos priemonėse, rodo ir tai, jognetrukus visuomenė savivaldybės pranešimu spaudai buvo informuota apie naują ženklą, jis buvo integruotas į savivaldybės Informavimo ir paslaugų skyriaus oficialius el. pašto kredencialus, nors paslaugos teikėjas buvo pataręs ženklo oficialų pristatymą visuomenei, verslo ir interesų auditorijoms vykdyti pagal pateiktą komunikacijos planą, išklausant nuomones, pastabas, pasiūlymus…

Deja, nebuvo atsižvelgta nei į planą, nei į kitas rekomendacijas (pvz. elektroninėje erdvėje komunikuoti animuotą „raibuliuojančio” atspindžio versiją).

Akivaizdu tik tai, kad nuo 2018 m. liepos mėnesio vidurio žiniasklaidoje paplitus ženklų sugretinimams bei abejonėms dėl taip viešai ir nepaneigto plagiavimo arba bent disponuojamos aktualios informacijos, vienai iš šalių tenka pasidalinti su visuomene nutylėtomis aplinkybėmis ir atverti dar vieną, paskutinį, teisingumo ieškojimo istorijos etapą Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Vietoje epilogo

Kiekvienas, atvėręs Klaipėdos savivaldybės svetainę ir paspaudęs nuorodą https://www.klaipeda.lt/lt/klaipeda2030, bus nukreiptas į puslapį, kurį vainikuoja ženklas „Klaipėda 2030″. Tai taip pat UAB „Alora” priklausantis ženklas, kuris šiuo tikslu naudojamas neteisėtai, už kurį taip pat nesumokėta. Bet tai jau kitos istorijos pradžia…

3 Comments

 1. gailius romas

  Kilus šiam „ženklo škandalėliui” Klaipėdos miesto dizainerių bendruomenė pakvietė autorius pristatyti savo darbą. Pristatymas vyko Dailės akademijos patalpose, atėjo negausus specialistų būrelis ir net pora politikų. Įdėjos, metodologijos, scenarijų, paieškų, principų ir eskizų, varijantų pristatymas truko daugiau nei valandą. Senai neteko matyti ir girdėti tokios „gilios” analizės ir profesionalaus požiūrio į dirbamą darbą. Niekam nebekilo minčių dėl jokių plagiatų- profesionalus darbas. Galutinis rezultatas – užsakovo pasirinkimas, uždavinių formavimas proceso metu. Man pačiam jau ne vieną dešimtmetį tenką „susidurti” su savivldybės klerkų „pageidavimų koncertais” – vadinamuose pasitarimuose, kuriuos vainikuoja mažaraščių vadybininkių protokolai, bet tokio, kaip dabar – budulių budinų koncerto dar nebuvo. Savivaldybės specialistai „nustumti”, o užduotis formuoja budinų, mantulovų, zulcų šutvelė. Kai žmonės pamato rezultatą ir pradeda šauk – šutvė į krūmus į krūmus ir visus ima kaltinti. Visi kalti tik ne jie. Labai pažįstama. Užuojauta autoriams – na nors kažką užmokėjo. Siūlau konsolidaciją išieškant asmeniškai iš Budino patirtus nuostolius. Geras laiškas.

  Reply
  • Atsakykite

   O kas tie savivaldybės specialistai, kuriuos vadinate „nustumtais”?

 2. Nikulinas

  Bett patylėtų, norėjo pinigo riebaus prisiplėšti.

  Reply

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Sveikata

Saulius Budinas - KUL vadovybės komandoje

Pasitvirtino „Atviros Klaipėdos” jau skelbta informacija, jog konkursą užimti Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) generalinio direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai ir plėtrai pareigas ...
2024-04-08
Skaityti daugiau

Miestas, Svarbu

Dėl senosios Klaipėdos pirties likimo - idėjų lietus

„Tai reikia ją padaryti visiškai nemokama”, – trečiadienį Klaipėdos miesto tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžio metu pasiūlė konservatorius Aidas ...
2024-04-03
Skaityti daugiau

Miestas, Svarbu

Klaipėdos baseino statybų istorija: STT plaunasi rankas 

Nors bylą dėl Klaipėdos baseine palikto broko išnagrinėjęs teismas priėmė atskirą nutartį, kuria Klaipėdos apygardos prokuratūrai pranešė, jog atsakingų asmenų ...
2024-04-02
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This