P0

Mums rašo

Dėl sprendimų priėmimo sudarant saugesnę aplinką Vitės kvartale patvirtinus taršą chromu dirvožemyje (1)

Atvira Klaipėda

Atvira Klaipėda
2020-02-27


Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai

Aplinkos apsaugos agentūrai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

Asociacija Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją, Klaipėdos bendruomenių asociacija, VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos administracija ir tėvai, VšĮ „Veiklių mamų klubas Klaipėdoje“ bei Vakarų Lietuvos tėvų forumas yra susirūpinę dėl Vitės kvartalo gyventojų, kurių nemaža dalis – vaikai ir senjorai, taip pat dėl vaikų,  kurie yra ugdomi šiame kvartale esančiose švietimo įstaigose (Klaipėdos Vitės progimnazijoje, VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijoje, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Bitutė“) saugumo ir sveikatos, nes Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2019 12 16 raštu Nr.(6)-1.7-7687 „Dėl išvados apie grunto užteršimą chromu Klaipėdos m. sav. Aplinkos monitoringo dirvožemio tyrimo vietose“ (Priedas Nr.5) pranešė apie neleistinai chromu užterštą (bendro chromo kiekis ribinę vertę viršija nuo 7,6 iki 16,9 karto) Klaipėdos Vitės progimnazijos, Všį “Vaivorykštės tako” gimnazijos, Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ bei Švyturio gatvės teritorijų viršutinį dirvožemį, kuris gali kelti pavojų gamtinei aplinkai bei žmogui. Taip pat, Lietuvos geologijos tarnyba 2020 01 08 raštu Nr.(6)-1.7-134 „Dėl grunto taršos Klaipėdos mieste“ informavo, kad Všį „Vaivorykštės tako“ gimnazijos teritorijoje esančiame dirvožemyje švino kiekis ribinę vertę viršija 1,23 karto.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Šiuo raštu norime išreikšti įsitikinimą kad dėl susidariusios situacijos ir reikalingo taršos problemų kompleksinio sprendimų priėmimo Vitės kvartale atsakinga Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, LR Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, LR Susisiekimo ministerija ir ypatingai LR Sveikatos apsaugos ministerija. Klaipėdos savivaldybė teigia, jog 2020 m. pradžioje vykdys būtinus pirkimus, kad būtų atliktas detalus ekogeologinis tyrimas Vitės kvartale, tačiau, kol bus gauti tyrimų rezultatai, gali tekti laukti apie 6 mėn.

Prašome informuoti, kokias priemones LR Aplinkos, LR Susisiekimo ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei Aplinkos apsaugos agentūra yra numačiusios, siekdamos užtikrinti aukščiau išvardytose ugdymo įstaigose besimokantiems vaikams saugią mokymosi aplinką, o Vitės kvartalo gyventojams saugią gyvenamąją aplinką iki bus atlikti ekogeologiniai tyrimai ir pašalinta chromo tarša.

2006 metais Klaipėdos m. aplinkos monitoringo vykdymo metu aukščiau paminėtose teritorijose buvo nustatyta tarša chromu, kuomet bendro chromo kiekis ribinę vertę viršijo 9,49 karto. Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, dr. Ričardas Taraškevičius 2006 metų Klaipėdos miesto mokymo ir sveikatos apsaugos įstaigų aplinkos ekogeocheminės ir geohigieninės analizės duomenų rinkinyje paskelbė rekomendaciją: „Reikėtų išsiaiškinti sunkiųjų metalų taršos šaltinius ir lokalizuoti pavojingų teršalų tolesnę emisiją. Taip pat naudinga būtų riboti eismą arba keisti, griežtinant, parkavimo sąlygas, formuoti palankią aplinkos kokybės gerinimui želdynų sistemą (Priedas Nr.1, p. 125)“.

Mes, žemiau pasirašiusios organizacijos ir įstaigos, siekiant užtikrinti vaikams bei Vitės kvartalo gyventojams kuo saugesnę ir švaresnę aplinką, savo ruožtu taip pat norime pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus.

1. Remdamiesi dr. R. Taraškevičiaus rekomendacija, prašome Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos šalia aukščiau išvardytų ugdymo įstaigų riboti eismą griežtinant automobilių parkavimo sąlygas. Ypatingai prašome atkreipti dėmesį į Vitės progimnazijos teritoriją, įskaitant vidinį kiemą, šiuo metu tankiai apstatomą automobiliais, kurie blogina oro kokybę bei palieka labai mažai vietos lauke vykstantiems užsiėmimams, o vienintelė alternatyvą lauko užsiėmimams yra keliolika kartų chromu užterštas progimnazijos stadionas.

Tikimės, kad bus imtasi ir kitų reikalingų priemonių švariai ir saugiai aplinkai vaikų ugdymo įstaigų teritorijose užtikrinti, formuoti palankią želdynų sistemą.

2. LR Susisiekimo ministerijos prašome užtikrinti, kad Klaipėdos jūrų valstybinio uosto direkcija aktyviai dalyvautų ir bendradarbiautų su LR Aplinkos ir LR Sveikatos apsaugos ministerijomis, Klaipėdos m. savivaldybės administracija, organizuojant reikalingus papildomus tyrimus uosto teritorijoje veikiančiose ūkio subjektuose, nes Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 11 straipsnis numato, kad viena iš Uosto direkcijos funkcijų yra „įgyvendinti uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones bei organizuoti taršos padarinių likvidavimą”. Uosto direkcija privalo imtis aplinkos apsaugos prevencinių priemonių bei kitų reikalingų veiksmų, užtikrinančių saugią aplinką uosto kaimynystėje esančioms vaikų ugdymo įstaigoms bei gyventojams.

3. Taip pat prašome, kad LR Aplinkos ir LR Susisiekimo ministerijos, siekdamos užtikrinti saugią ir švarią aplinką Vitės kvartale iki bus pašalinta chromo tarša, teisinėmis priemonėmis ribotų krovos darbų apimtis ir kietųjų dalelių emisijas greta vaikų švietimo įstaigų ir gyvenamųjų namų esančioje AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijoje KLASCO. Ši kompanija per metus atviru būdu perkrauna milijonus tonų geležies rūdos, kurios sudėtyje LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos aplinkos apsaugos departamento prašymu Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinio ir technologijos mokslų centras atliktais tyrimais nustatė: aliuminį, silicį, sierą, geležį, chromą, fosforą bei daugelį kitų elementų. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos ne kartą laboratoriniais tyrimais yra patvirtinę, kad šie cheminiai elementai neapskaitomais kiekiais, dulkių pavidalu pasklinda už įmonės teritorijos ribų gretimoje aplinkoje.

4. Prašome Aplinkos apsaugos agentūrą suteikti galimybę susipažinti su informacija, kurioje būtų nurodyta, kokios cheminės sudėties kroviniai buvo sandėliuojami ir kraunami atviru būdu AB KLASCO teritorijoje, kuri yra arčiausiai vaikų švietimo įstaigų ir miesto gyventojų, 2018 ir 2019 metais. Mes, visuomenė, ir ypatingai susirūpinę tėvai bei pedagogai norime žinoti, ar minėtais metais buvo kraunamos dar kokios nors cheminės medžiagos, galinčios pakenkti visuomenės sveikatai. Taip pat prašome peržiūrėti nuo 1997 metų išduotus/koreguotus Taršos leidimus Klaipėdos valstybinio uosto teritorijoje dirbančioms įmonėms, kurios yra greta Vitės rajono chromu užterštų teritorijų, siekiant išsiaiškinti kurios įmonės krovė ir sandėliavo krovinius, kurių sudėtyje yra chromo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-11-12 raštu Nr.(30.3)-A4E-5818 pateikė atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai „Atrankos išvada dėl geležies rūdos krovos ir sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse Nr.10 ir Nr.11 poveikio aplinkai vertinimo“ nurodydama, kad reikia atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą, nes „informacija apie gyventojų skundus ir jų pagrįstumą leidžia daryti prielaidą, kad šiuo metu AB KLASCO vykdoma veikla krantinėse Nr.7-9 daro poveikį aplinkai“, teigiama Agentūros rašte Nr. (16)-ATS-4 „Atsiliepimas į AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ skundą dėl aplinkos apsaugos agentūros 2019-11-12 priimtos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados Nr. (30.3)-A4E5818 „Atrankos išvada dėl geležies rūdos krovos ir sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse Nr.10 ir Nr.11 poveikio aplinkai vertinimo“. Todėl prašome inicijuoti pilną poveikio aplinkai vertinimą ir AB KLASCO ūkinės veiklos krantinėse Nr.7-9. Primename, kad krantinės Nr.7-9 yra 81 m atstumu nuo Klaipėdos Vitės progimnazijos, 188 m atstumu nuo VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, 61 m atstumu nuo Švyturio g. 10, 46 m atstumu nuo Švyturio g. 14.

Esant dideliam užterštumui chromu Vitės kvartale esančiose vaikų įstaigų teritorijose, prašome svarstyti galimybes įvertinti visų ūkio subjektų, kurie yra šalia VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, Klaipėdos Vitės progimnazijos ir Klaipėdos darželio-lopšelio „Bitutė“, veiklos daromą poveikį Vitės kvartalo gyventojams ir remiantis išvadomis imtis atitinkamų priemonių poveikiui sumažinti, užtikrinant saugią ir švarią aplinką Vitės kvartale esančiose švietimo įstaigose ugdomiems vaikams bei gyventojams.

5. Kreipiamės į LR Sveikatos apsaugos ministeriją prašydami suteikti informacijos, dėl kokių priežasčių 2002 metų liepos 3 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatyme buvo panaikintas ir 2011 m. neteko galios 10 straipsnio 4 punktas, įpareigojantis savivaldybių institucijas ir ūkio subjektus organizuoti visuomenės sveikatos stebėseną Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir analizuoti savivaldybės teritorijoje vykdomos visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis. 2014 m. neteko galios Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 11 straipsnis, nusakantis Ūkio subjektų visuomenės sveikatos stebėsenos tvarką. Manome, kad LR Sveikatos apsaugos ministerija, panaikindama galiojimą aukščiau paminėto įstatymo punktų, įvardinančių savivaldybės ir ūkio subjektų funkcijas, sukėlė riziką visuomenės sveikatai, nes ūkio subjektai galimai neteko motyvacijos dirbti atsakingai ir savo veiklą organizuoti taip, kad nebūtų kenkiama visuomenės sveikatai, kurios pablogėjimas būtų atsispindėjęs visuomenės sveikatos monitoringe. LR Sveikatos apsaugos ministerija šiais veiksmais sumenkino galimybes nuo 2006 m. įvertinti galimą chromo taršos poveikį Vitės rajone ugdomiems vaikams ir gyventojams, todėl prašome įvertinti biomedicininių tyrimų būtinybę, siekiant nustatyti galimą chromo taršos poveikį Vitės rajone gyvenančių vaikų ir suaugusiųjų sveikatai.

Faktas apie keliolika kartų ribines vertes viršijantį chromo kiekį Vitės rajono dirvožemyje ir ribines vertes 1,23 karto viršijantį švino kiekį parodo, kad nuolatinė visuomenės sveikatos stebėsena šalia ūkio subjektų yra reikalinga ir tikslinga, todėl prašome LR Sveikatos apsaugos ministerijos grąžinti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 10 straipsnio 4 punktą ir 11 straipsnį ir paskelbti galiojančiais bei papildyti šį įstatymą punktais, kurie užtikrintų jo vykdymą.

6. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2019-11-12 raštu Nr.(30.3)-A4E-5818 pateikė atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai „Atrankos išvada dėl geležies rūdos krovos ir sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse Nr.10 ir Nr.11 poveikio aplinkai vertinimo“, nurodydama, kad reikia atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą, nes „informacija apie gyventojų skundus ir jų pagrįstumą leidžia daryti prielaidą, kad šiuo metu AB KLASCO vykdoma veikla krantinėse Nr.7-9 daro poveikį aplinkai“, teigiama Agentūros rašte Nr. (16)-ATS-4 „Atsiliepimas į AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ skundą dėl aplinkos apsaugos agentūros 2019-11-12 priimtos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados Nr. (30.3)-A4E5818 „Atrankos išvada dėl geležies rūdos krovos ir sandėliavimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse Nr.10 ir Nr.11 poveikio aplinkai vertinimo“ (Priedas Nr.2, psl.6). Todėl prašome inicijuoti pilną poveikio aplinkai vertinimą ir AB KLASCO ūkinės veiklos krantinėse Nr.7-9. Primename, kad krantinės Nr.7-9 yra 81 m atstumu nuo Klaipėdos Vitės progimnazijos, 188 m atstumu nuo Všį „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, 61 m atstumu nuo Švyturio g. 10, 46 m atstumu nuo Švyturio g. 14.

Esant dideliam užterštumui chromu Vitės kvartale esančiose vaikų įstaigų teritorijose, prašome svarstyti galimybes įvertinti visų ūkio subjektų, kurie yra šalia Všį „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, Klaipėdos Vitės progimnazijos ir Klaipėdos darželio-lopšelio „Bitutė“, veiklos daromą poveikį Vitės kvartalo gyventojams ir remiantis išvadomis imtis atitinkamų priemonių poveikiui sumažinti, užtikrinant saugią ir švarią aplinką Vitės kvartale esančiose švietimo įstaigose ugdomiems vaikams bei gyventojams.

7. Pažymėtina, kad Vitės rajonas patenka į anksčiau Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui galiojusią 300 metrų sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ), įsigaliojus LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 08 19 įsakymo „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. V-586 26 skyriaus 26.2 punktui. Šio įstatymo VI-ojo skirsnio 37 punktas įpareigojo savivaldybes tvarkyti Jūrų SAZ organizuojant apželdinimą, želdinių priežiūrą, jų gausinimą bei atnaujinimą, o ūkio subjektą, kuriam nustatytos SAZ ribos, organizuoti aplinkos taršos šaltinių poveikio aplinkai stebėjimus ir prireikus imtis priemonių aplinkos taršai mažinti. Sveikatos aplinkos ministerija, panaikindama Jūrų SAZ 2011 m. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. V-360, 27 punktu panaikino savivaldybės ir ūkio subjektų įsipareigojimą Vitės rajone (bei kituose Klaipėdos miesto gyvenamuosiuose rajonuose, esančiuose arti Jūrų uosto) stebėti aplinkos taršos šaltinių poveikį aplinkai ir organizuoti priemones aplinkos taršai mažinti, sukeldama riziką Vitės rajone esančių ugdymo įstaigų vaikų ir gyventojų sveikatai, kurie gyvena šalia Jūrų uosto teritorijoje įsikūrusių ūkio subjektų, vykdančių taršias ūkines veiklas. Todėl prašome svarstyti LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 08 19 įsakymo „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. V-586 26 skyriaus grąžinimą ir paskelbti jį galiojančiu.

Prašome pateikti LR Vyriausybės posėdžio protokolą, paaiškinantį, kokiu pagrindu buvo patvirtintas 2011 04 12 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. V-360, kuris panaikino Klaipėdos valstybinio jūrų uosto SAZ.

Asociacijos Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją prezidentė Alina Andronova, Klaipėdos bendruomenių asociacijos vadovas Renaldas Kulikauskas, VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos direktorė Džiuljeta Gečienė, VšĮ Veiklių mamų klubas Klaipėdoje direktorė Robertina Janušauskienė, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė Aušra Zarambienė


  2020-02-27

  Vienas komentaras apie “Dėl sprendimų priėmimo sudarant saugesnę aplinką Vitės kvartale patvirtinus taršą chromu dirvožemyje”

  1. Avatar? (IP: 79.142.121.201)

   Ir kas galėtų paneigti, kad Jei mūsų Valstybės atstovai neturi sąžinės, tai jokie raštai jai atgauti nepadės, tik iš jų gautų atsakymų sustiprins mūsų žinojimą, kad jos taip lyg šiolei ir nerasta, o gal ir neieškota?

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt