Derybininkai susitarė dėl koalicijos formavimo ir prioritetinių darbų

Politika
Avatar photoAtvira Klaipėda
2020-11-05

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos derybinės grupės ketvirtadienio vakarą susitarė dėl koalicijos formavimo ir prioritetinių darbų dokumento projekto.

Dokumentas bus tvirtinamas partijų valdymo organuose artimiausiomis dienomis.

Susitarimą numatoma pasirašyti pirmadienį.

Dokumento projekto tekstas:

Lietuva į ketvirtą Nepriklausomos atkurtos Valstybės dešimtmetį įžengė su žemais pasitikėjimo demokratija, jos pagrindinių institucijų bei tarpusavio vieni kitais rodikliais. Šalyje vyraujančios nepasitikėjimo, žmonių laisvių bei kūrybinės iniciatyvos varžymo, nepagarbos žmogaus teisėms tendencijos grėsmingos tiek valstybingumui, tiek Lietuvos demokratinei raidai bei gerovei.

Mūsų piliečių balsavimas 2020 m. Seimo rinkimuose parodė naujos politinės kultūros ir kokybės, naujo požiūrio į valstybės piliečius lūkestį.

Visuomenė išreiškė pasitikėjimą demokratinėmis, teisės viršenybės principą, žmogaus teises gerbiančiomis politinėmis partijomis, o šalį valdžiusių atžvilgiu sumenkęs pasitikėjimas liudija politinių permainų būtinybę.

Esame pasiryžę telktis siekdami atkurti pasitikėjimo ryšius Valstybėje bei tarp jos žmonių ir sudarome šį koalicinio bendradarbiavimo ir Vyriausybės formavimo susitarimą.

  1. BENDRIEJI PRINCIPAI

1.1.            Susitarimą sudarantys koalicijos partneriai bendradarbiavimą grindžia pasitikėjimo, atvirumo, lygiateisiškumo principais.

1.2.            Koalicijos partneriai įsipareigoja remti Ingridos Šimonytės vadovaujamą koalicinę Vyriausybę bei veikti pagal šį susitarimą ir Vyriausybės programą.

1.3.            Politinės Seimo ir Vyriausybės atsakomybių pozicijos skirstomos remiantis kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos principais bei atsižvelgiant ir į proporcingą atstovavimą Seime bei suteikiant Ministro Pirmininko ir LR Seimo Pirmininko pareigybėms didesnį lyginamąjį svorį. Galutinis pozicijų pasiskirstymas užfiksuojamas papildomame šalių susitarime.

1.4.         Visi koalicijos veikimui aktualūs klausimai, tokie kaip šio susitarimo nuostatų įgyvendinimas, keitimas, naujos iniciatyvos, svarbūs projektai, politinės pozicijos aptariamos koalicijos atstovų pasitarimuose, kuriuose dalyvauja visų koalicijos šalių atstovai, o nutarimai fiksuojami raštu.

1.5.            Vienam iš koalicijos partnerių pažeidus šią sutartį, kitas partneris informuoja jį apie tai raštu. Kilus nesutarimams dėl šios sutarties straipsnių įgyvendinimo, koalicijos partnerių vadovai ar jų sudarytos specialiosios komisijos turi pateikti siūlymus koalicijos sutarties įgaliotų atstovų pasitarimui, kuris turi būti surengtas ne vėliau kaip per 15 dienų po koalicijos partnerio pranešimo, kad, jo manymu, koalicijos sutarties straipsniai yra pažeisti.

1.6.            Šis susitarimas netenka galios, kai baigiasi 2020 m. išrinkto LR Seimo kadencija arba koalicijos partneriai bendru sutarimu nusprendžia ją pakeisti, yra pažeidžiama ir nepavyksta situacijos sureguliuoti šio susitarimo 1.5 punkte nustatyta tvarka, arba nutraukiama. Sutartį nutraukti norinti viena iš koalicijos partnerių apie ketinimą turi informuoti prieš mėnesį.

II. KOALICIJOS VERTYBINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 2.1.            Laisvė ir atsakomybė. Gerbsime Lietuvos žmonių laisvą valią spręsti ir tuo pačiu prisiimti atsakomybę už sprendimus. Vengsime draudimų politikos ir sieksime ugdyti visuomenės narių aktyvų dalyvavimą, pasitikėjimą ir atsakomybę. Skatinsime ir palaikysime privačią iniciatyvą, atversime jai daugiau galimybių ekonomikoje ir visose kitose srityse.

2.2.            Atsakomybė prieš ateities kartas. Negalime beatodairiškai didinti šiandieninio vartojimo ateities kartų sąskaita, tiek kalbant apie finansinę skolą, tiek apie nevaržomą gamtos  išteklių naudojimą.

2.3.            Žmogaus orumas ir teisių apsauga. Laikysimės principinės vertybinės nuostatos ginti žmogaus teises, demokratines vertybes, žodžio laisvę, teisės viršenybės principą, asmens ir jo šeimos privatų gyvenimą, asmens garbę ir orumą.

2.4.            Skaidrumas ir aukščiausi politinės etikos standartai. Moralinius ir etinius kriterijus savo veiklai kelsime tolygiai teisiniams, suprasdami, kad politinės atsakomybės prisiėmimui pakanka ir moralinių priežasčių. Politinę kultūrą Valstybėje stiprinsime ir žmonių pasitikėjimą politika grąžinsime asmeniniu pavyzdžiu. Reikalausime nulinės tolerancijos korupcijai. 

2.5.            Kokybiška teisėkūra.  Pataisysime Seimo statutą, kad jis užtikrintų, jog teisės aktai nebūtų kuriami skubotai. Laikysimės principo „mažiau yra daugiau”, prioritetą teikiant kokybei, o ne kiekybei, didžiausią dėmesį skiriant sprendimų poveikio vertinimui ir projektų aptarimui su visuomenės grupėmis bei ekspertais.

2.6.            Vertybinė užsienio politika.  Aktyviai pasisakysime prieš bet kokius žmogaus teisių bei demokratinių laisvių pažeidimus ir ginsime kovojančius už laisvę visame pasaulyje – nuo Baltarusijos iki Taivano. Užtikrinsime užsienio politikos transatlantinių santykių tęstinumą ir įgyvendinsime Nacionalinį susitarimą dėl gynybos. Gilinsime Lietuvos įsitraukimą ir aktyvesnį  dalyvavimą formuojant ES politiką.

2.7.            Aktyvi pilietinė visuomenė.  Daugiau savarankiškumo ir pasitikėjimo piliečiais, skatinant žmones įsitraukti į bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų veiklą  ir dialogo platformų su valdžios institucijomis palaikymas padės mažinti nesusikalbėjimą bei atkurti pasitikėjimą demokratija, Valstybe ir jos institucijų priimamais sprendimais.

2.8.            Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida. Ginsime ir stiprinsime konstitucines žiniasklaidos teises gauti ir skleisti informaciją. Demokratijos kokybei svarbi stipri ir nepriklausoma žiniasklaida, kuriai sudarysime sąlygas rinkti ir skleisti informaciją, atversime kuo daugiau valstybės valdomų duomenų, o žurnalistų nepersekiosime ir nemenkinsime jų reputacijos už valdžios kritiką.

III.                SVARBIAUSI KOALICIJOS PRIORITETAI:

3.1.            Nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Sieksime, kad jis kiekvienam Lietuvos vaikui užtikrintų̨ vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, nepaisant jų gyvenamosios vietos ar socialinės padėties. Susitarimu įtvirtinsime ir pradėsime įgyvendinti kokybinius pokyčius švietime, ugdymo kokybę ir sistemos efektyvumą užtikrinantį švietimo finansavimą, susitarimą dėl ilgalaikės ugdymo turinio atnaujinimo programos, mokytojų rengimo bei tobulėjimo pertvarką.

3.2.            Ekonomikos transformacija. Sieksime esminio proveržio link aukštesnės pridėtinės vertės nei kuria mūsų ekonomika šiuo metu. Skatinsime darbo našumo ir tiesioginių užsienio investicijų augimą, plėsime skaitmenizaciją, įgyvendinsime valstybinę atvirų duomenų politiką. Sukursime draugišką aplinką darbo vietų kūrimui ir verslo plėtrai: įgyvendinsime verslo priežiūros institucijų reformą, mažinant biurokratiją ir perteklinį verslo reguliavimą, pertvarkydami prižiūrinčias institucijas, siekdami, kad jų tikslai būtų susiję su visuomenės gerove, o ne su biurokratizmo įtvirtinimu, o veikimo metodai paremti skaidrumu, nuspėjamumu, analize, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu.

3.3.            Žaliasis kursas. Laikysimės gamtą tausojančios politikos principų, priimsime sprendimus, skatinančius atsakingą vartojimą, įtrauksime visuomenę į gamtosauginę veiklą ir su aplinkosauga susijusių sprendimų priėmimą. Stiprinsime Lietuvos energetinę nepriklausomybę, plėtosime žiedinę ekonomiką.

3.4.            Socialiai pažeidiamiausi visuomens grupi galinimas. Kursime sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims gauti jiems reikalingas, kokybiškas socialines paslaugas, kurios juos sustiprintų ir padėtų sugrįžti į pilnavertį visuomeninį gyvenimą. Sieksime pašalinti įstatymais įtvirtintą skirtingų asmenų grupių atskirtį.

3.5.            Sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas. Kursime gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką, visoje šalyje paslaugas teikiančią, atsparią krizėms sveikatos priežiūros sistemą, nediskriminuodami privačių sveikatos priežiūros įstaigų.

3.6.            Kokybiškas ir efektyvus viešasis administravimas. Sudarysime galimybes į viešąjį sektorių pritraukti kuo daugiau aukščiausios kompetencijos specialistų, mažinsime besidubliuojančias funkcijas, skaitmenizuosime viešąsias paslaugas ir naikinsime biurokratinius suvaržymus. Sudarysime galimybę įgyvendinti pilotinį balsavimą internetu 2023 m. savivaldybių tarybų rinkimuose ir/arba Seimo Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje 2024 m. Seimo rinkimuose.

3.7.            Įtraukioji kultūra ir jos prieinamumas. Mažinsime kultūrinę atskirtį tarp miestų ir regionų. Stiprinsime tarptautinį ir nacionalinį kultūros konkurencingumą ir kūrybos industrijų plėtrą, taip pat bendruomeninę kultūrą, ypatingą dėmesį skirsime visų visuomenės grupių regionuose kultūrinei edukacijai, skatinsime tarpkultūrinį dialogą, įvairovę, tautinių bendrijų ir jaunimo įtrauktį į kultūros vyksmą. Skatinsime atminties aktualizavimo bei bendradarbiavimo tarp kartų projektus. Lietuvos visuomenė turi išlikti jautri mūsų šalies kultūriniam palikimui, būtų reikli kultūrinio turinio kokybei, atspari ir pilietiška.

3.8.           Atsakinga ir tvari finansų politika. Koalicijos partneriai sutaria, jog mokesčių sistemos pakeitimai bus svarstomi tik tada, kai koalicijoje bus sutarta dėl viešojo sektoriaus įsipareigojimų masto – viešųjų paslaugų, infrastruktūros, gynybos, žaliojo kurso ir ekonomikos  transformacijos srityse, siekiant užtikrinti tvarų sutarto modelio finansavimą. Laikysimės nuostatos, kad darbo mokesčiai neturėtų būti didinami. Sieksime efektyviau valdyti valstybės turtą  ir didinti jo teikiamą grąžą.

 3.9.         Savivaldybių savarankiškumo stiprinimas. Suteiksime savivaldai daugiau galių perleisdami daugiau šiuo metu centralizuotai atliekamų funkcijų savivaldai, bei užtikrindami atsakingo savivaldos finansinio savarankiškumo įrankius. Įvertinę efektyvumą, sieksime valstybinių institucijų ir paslaugų centrų perkėlimo į regionus bei valstybės tarnybos darbo vietų decentralizavimo. Skirsime daugiau dėmesio papildomų investicijų pritraukimui į regionus.

IV. ARTIMIAUSIOJO LAIKOTARPIO KOALICIJOS DARBAI: 

4.1.            Koronaviruso situacijos suvaldymas. Pirmiausia stengsimės saugoti žmonių sveikatą, išlaikyti situaciją atitinkantį gyvenimo ritmą, daugiau dėmesio skiriant ekspertų ir visų valdžios lygių  įtraukimui į sprendimų priėmimą ir skaidriam visuomenės informavimui.

4.2.            Peržiūrėtos suplanuotos 2021 m. ir tolimesnio laikotarpio investicijos. Sieksime, kad Lietuvai skiriamos investicijos duotų didžiausią grąžą ir kurtų aukštą pridėtinę vertę Lietuvos ateičiai.

4.3.            Absoliuti nesaugios Astravo atominės elektrinės blokada ir sklandžios sinchronizacijos su kontinentine Europa užtikrinimas.

4.4.            Pasirengimas referendumui dėl Konstitucijos pakeitimo daugybinei pilietybei įteisinti, kuris galėtų įvykti kartu su 2024 m. LR Prezidento rinkimais.

V. ATSKIRIEMS KOALICIJOS PARTNERIAMS YPATINGAI AKTUALIŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

5.1.            Šiame punkte išvardijami klausimai, kurie kaip itin aktualūs buvo įtraukti į kurios nors koaliciją sudarančios partijos (ar dviejų partijų) Seimo rinkimų programą, tačiau nebuvo įtraukti į visų trijų partijų rinkimų programas.

5.2.            Šalys susitaria, kad bus dedamos visų koalicijos partnerių pastangos  tam, kad šie klausimai per racionaliai būtiną jų svarstymams laiką būtų priimti ir įgyvendinti. Šalys taip pat pripažįsta koaliciją sudarančių partijų frakcijose egzistuojantį nuomonių išsiskyrimą kai kuriais iš šių klausimų.  

5.2.1.      Įstatymų pakeitimai, leidžiantys užtikrinti viešųjų erdvių dekomunizaciją.

5.2.2.      Įstatymų pakeitimai, įteisinantys asmenvardžių rašybą pagrindiniame dokumentų puslapyje visomis lotyniškos abėcėlės raidėmis.

5.2.3.      Įstatymų pakeitimai numatantys verslinės žvejybos vidaus vandenyse uždraudimą;

5.2.4.      Įstatymų pakeitimai, leidžiantys žiniasklaidos atstovams neatlygintinai gauti informaciją iš Registrų centro apie juridinius asmenis.

5.2.5.      Įstatymų pakeitimai, panaikinantys baudžiamąją atsakomybę už psichoaktyvių medžiagų nedidelio kiekio turėjimą be tikslo platinti.

5.2.6.      Įstatymų pakeitimai, leidžiantys įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, grindžiamą tarpusavio atsakomybe bei savanorišku apsisprendimu prisiimti teises ir pareigas.

5.2.7.      Stambulo konvencijos ratifikavimas Seime.

5.2.8.      Įstatymų pakeitimai, leidžiantys įteisinti kandidatavimą į Seimą nuo 21 metų.

5.2.9.      Reprodukcinės sveikatos įstatymo priėmimas.

VI. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS RENGIMO TVARKA

6.1.            Vyriausybės programos projektas rengiamas vadovaujantis šiame susitarime patvirtintais  Vyriausybės programiniais prioritetais, vertybinėmis nuostatomis ir partijų rinkiminėmis programomis. Šalys susitaria, kad Vyriausybės programoje bus programos rengimo grupėje suderintu būdu atspindėtos šios nuostatos:

a) Bus suplanuotos taiklios, tvarios ir efektyvios investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, siekiant ateityje skirti 3% BVP MTEP (siekiant 1,5% BVP rodiklio jau 2024 m.).

b) Bus numatytos priemonės, kad IT gebėjimų mokymas mokykloje taptų esmingu ir integraliu visų mokomųjų dalykų komponentu, kaip užsienio kalba.

c) Bus numatytas plėsti neformalaus ugdymo krepšelio prieinamumas pasiekiant, kad bent 85  vaikų Lietuvoje lankytų bent vieną neformalaus ugdymo būrelį;

d) Bus numatyta, kad švietimo darbuotojų darbo užmokestis atitiks EBPO šalių geriausią praktiką atitinkantį lygį: mokytojų bent 130   VDU, akademinių darbuotojų – 150 proc. VDU.

e) Bus numatytos priemonės užtikrinančios motinystės ir tėvystės atostogų lankstumą.

f) Bus suplanuotas E-sveikatos sistemos tobulinimas, atsisakant popierinių dokumentų iki 2023 m.

g) Bus suplanuotas pirminės sveikatos apsaugos grandies prestižo ir atsakomybės stiprinimas, pasiekiant, kad ji taptų centrine sveikatos apsaugos sistemos ašimi, o jai tenkanti finansavimo dalis didėtų iki 25 proc.

h) Bus sudaryta galimybė medikams patiems laisviau spręsti tiek dėl gydymo metodų, tiek dėl būtinų tyrimų ir tinkamiausių pacientams vaistų skyrimo.

i) Vyriausybės veiklos srityse horizontaliai bus siekiama efektyviai veikiančių valstybės paslaugų, debiurokratizacijos ir dereguliavimo, realios skaitmenizacijos ir atvirų duomenų.

j) Bus iš naujo nustatomi valstybės institucijų (visų pirma, NŽT,VTPSI, KPD, NVSC)  tikslai, siekiant, kad jos užtikrintų visuomeninę naudą nestabdydamos visuomenei reikalingų privačių iniciatyvų.

k) Bus atliekama savivaldybių teisės leisti obligacijas projektams privalumų ir trūkumų analizė, kuria remiantis bus priimami tolesni sprendimai.

l) Bus stiprinama profesinė savivalda, perduodant jai licencijavimo, atestavimo, kontrolės ir kvalifikacijos kėlimo funkcijas.

m) Bus įvertintos galimybės keisti įmonių pelno mokestį, atsisakant reinvestuoto pelno apmokestinimo.

n) Bus numatytos priemonės skatinti paveldo tvarkybai, efektyvių paveldotvarkos programų, įtraukiančių gyventojus ir privačią iniciatyvą, diegimas.

o) Bus numatyta atsisakyti subsidijų ir lengvatų iškastiniam kurui, laikantis ES įsipareigojimų.

p) Bus suplanuotos priemonės užtikrinančios rūšių ir buveinių apsaugą suformuojant „Natura 2000“ teritorijų tinklą, gerinančios gamtos apsaugos kokybę nacionalinėse saugomose teritorijose.  

6.2.            XVIII Vyriausybės programai parengti sudaroma programos rengimo grupė į kurią koaliciją sudarančios partijos deleguoja nuolatinius ir kintančius savo atstovus, priklausomai nuo svarstomų politikos sričių turinio.

6.3.            Galutinė Vyriausybės programos projekto redakcija suderinama Prezidentui patvirtinus XVIII Vyriausybės narių kandidatūras. 

Žymos: | |

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Politinė reklama

Klaipėda gręžiasi nuo demokratijos ir grąžina valdžios vertikalę (atnaujinta)

Pradėjus darbą naujajai Klaipėdos miesto valdžiai, vienu iš esminių pokyčių buvo įvardyta Savivaldybės administracijos struktūros pertvarka. Praėjus metams, pokyčiai parengti. ...
2024-05-22
Skaityti daugiau

ELTA

Eligijus Masiulis: „Teisėjai galėjo būti šališki"

Vadinamojoje „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje nuteisti buvęs Liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis ir parlamentaras Vytautas Gapšys mano, kad buvo ...
2024-04-06
Skaityti daugiau

Spyglys

Ugnius Radvila - nebe opozicijos lyderis*

Mes „visi valdantieji norim”, – tokia fraze ketvirtadienį prieš Klaipėdos miesto tarybos posėdį savo pasisakymą iš tribūnos užviršavo opozicijos lyderis ...
2024-03-28
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This