P0

Nuomonės

Išskirtinis dėmesys pernai buvo skirtas aplinkosaugai (4)

Gintaras Neniškis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius
2021-03-22


Praėjusius metus būtų galima pavadinti iššūkių metais. 2020 m. kovo mėn. šalyje paskelbus karantiną teko skubiai keisti Savivaldybės administracijos veiklos organizavimo prioritetus, susitelkiant į COVID-19 pandemijos sukeltų pasekmių suvaldymą. Klaipėdos mieste buvo įsteigtas Mobilus tyrimų punktas, Karščiavimo klinika, visą parą užtikrintas sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, pervežimas į savivaldybės numatytas apgyvendinimo patalpas ir vykdomi kiti privalomi veiksmai. Dėl COVID-19 įvyko 14 neplaninių Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžių ir 34 Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžiai.

Klaipėdos savivaldybė. Martyno Vainioriaus nuotr.

Savivaldybės administracija, reaguodama į COVID-19 poveikį įvairioms miesto gyvenimo sritims, 2020 m. balandį parengė Klaipėdos miesto ekonomikos skatinimo ir COVID-19 krizės suvaldymo planą, kuriame numatė priemones viruso plitimui mieste valdyti, darbo vietoms nevyriausybiniame sektoriuje išsaugoti, pagalbai nukentėjusiems verslams teikti. Planas buvo aptartas su asocijuotomis verslo struktūromis ir Savivaldybės tarybai pateikti sprendimai dėl įvairių lengvatų verslui patvirtinimo. Savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su asocijuotomis verslo struktūromis nenutrūko ištisus metus, su verslo atstovais buvo tariamasi priimant sprendimus dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros planų, įmokų tarifų ir kitais klausimais.

Nepaisant karantino apribojimų, Savivaldybės administracija tęsė pradėtus darbus, vykdydama Savivaldybės tarybos patvirtintus 2019–2023 metų savivaldybės veiklos prioritetus bei Strateginio veiklos plano programas. Detaliai tie darbai surašyti atitinkamuose ataskaitos skyriuose, čia paminėsiu tik svarbiausius.

2020 m. buvo sėkmingai įgyvendinami investiciniai projektai:

Tvarkant miesto viešąsias erdves, visiškai užbaigti projekto „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, I, II etapai“ rangos darbai, įvykdytas Melnragės parko sutvarkymo projektas, baigtas tvarkyti I. Kanto g. ir S. Daukanto g. sankirtoje esantis skveras. Faktiškai užbaigti projekto „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“ darbai, atlikta daugiau nei pusė Danės upės krantinių rekonstrukcijos ir prieigų (Danės skvero) sutvarkymo darbų, finišo tiesiojoje projektų „Pėsčiųjų tako sutvarkymo palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“, „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ darbai. Intensyviai buvo vykdomi ir darbai daugiabučių namų kvartaluose. Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programai įgyvendinti panaudota 1,2 mln. Eur, atnaujintos arba įrengtos 329 automobilių stovėjimo vietos, 22 kiemuose įrengtas apšvietimas. Atlikta didesnė dalis projekto „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ rangos darbų.

Susisiekimo srityje užbaigtas Joniškės g. rekonstrukcijos projektas; nutiestas naujas įvažiuojamasis kelias (Priešpilio g.) į piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą, į pabaigą eina Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Tauralaukio gyvenamajame rajone – Klaipėdos ir Virkučių gatvių rekonstravimo darbai, įpusėjo Pajūrio gatvės rekonstrukcija. Įsibėgėjo ir didžiausio šiuo metu vykdomo investicinio projekto – Baltijos ir Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcijos bei laikino kelio nuo Statybininkų pr. iki Lypkių g. Klaipėdos LEZ teritorijoje rangos darbai.

Toliau tobulinama savivaldybės biudžetinių įstaigų infrastruktūra. Vykdant projektą „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“, 2020 m. buvo rekonstruota ir duris atvėrė biblioteka-bendruomenės centras, užbaigti Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos S. Daukanto g. 31 pastato patalpų einamojo remonto bei vėdinimo sistemos įrengimo senajame pastato korpuse darbai. Įgyvendintas l.-d. „Klevelis“ modernizavimo projektas. Užbaigtas Irklavimo bazės modernizavimo projektas. Rekonstruoti nakvynės namai Viršutinėje g. Dar šį pavasarį planuojama užbaigti Futbolo mokyklos ir buvusio baseino konversijos I ir II etapo bei daugiabučio gyvenamojo socialinio būsto paskirties namo Rambyno g. 14A darbus.

Verta pažymėti ir tai, kad investiciniams projektams vykdyti 2020 m. panaudota dvigubai daugiau lėšų nei 2019 m.

Iš 2020 m. skirtos rekordinės sumos turtui įsigyti – 61,6 mln. Eur panaudota 53,6 mln. Eur, t. y. 86,9 proc. 2019 m., iš gerokai mažesnės sumos investicijoms – 37,2 mln. Eur buvo panaudota 26,2 mln., t. y. 70,5 proc.

Gerų investicinių projektų vykdymo rezultatų pavyko pasiekti racionaliau planuojant, atidžiai peržiūrint kiekvieno projekto laiko grafikus ir lėšų poreikį bei sustiprinus projektų valdymo kontrolę. Didelę įtaką turėjo tai, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. pradėjo funkcionuoti nauja Savivaldybės administracijos struktūra: buvo pakeisti visų struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, peržiūrėti metiniai veiklos planai, priskiriant asmeninę atsakomybę už Strateginiame veiklos plane suplanuotų priemonių ir projektų rezultatus.

Įgyvendinus Savivaldybės administracijos struktūros pertvarką, veiklos efektyvinimo darbai nesustojo – buvo parengti pasiūlymai dėl biudžetinių įstaigų veiklos optimizavimo ir didesnio funkcijų centralizavimo, viešųjų ir akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių pertvarkos, savivaldybės turto valdymo tobulinimo, parengtas Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrasis planas, kuriam gruodžio mėnesį pritarė Savivaldybės taryba.

Savivaldybės pastangos siekiant veiklos efektyvumo buvo įvertintos – Klaipėdos miesto savivaldybė 2020 m. apdovanota Europos Tarybos ženklu už nepriekaištingą valdymą (ELOGE). Šis ženklas suteikiamas savivaldybėms už gerojo valdymo principų diegimą įvertinus atitiktį Europos Tarybos etaloniniams principams.

Savivaldybės administracijai, kaip ir visoms kitoms savivaldybės įstaigoms ir įmonėms, 2020 m. teko perorientuoti savo veiklą organizuojant darbuotojų darbą nuotoliniu būdu; žymiai, net 36 proc., išaugo savivaldybės klientų, besinaudojančių e. paslaugomis skaičius. Džiugina, kad reaguojant į ekstremaliąją situaciją pavyko paspartinti į elektroninę erdvę keliamų paslaugų skaičių. Vietoje planuotų 213 iki 221 išaugo teikiamų e. paslaugų skaičius iš kurių dar papildomai atitinkamai 9 ir 3 pavyko pakelti į ketvirtą ir 5 brandos lygius, tai sudaro sąlygas paslaugas visiškai gauti nuotoliniu būdu neišeinant iš namų.

2020 m. pasižymėjo ir tuo, kad teko atidėti nemažai planuotų renginių – dėl pandemijos plitimo neįvyko tarptautiniai sporto čempionatai, miesto kultūros renginiai bei įvairių sričių konferencijos. Tačiau reikėtų pažymėti ir tai, kad savivaldybės įstaigos tikrai puikiai susitvarkė su nuotolinio ugdymo proceso organizavimu, sėkmingai sugebėjo prisitaikyti prie pakitusių sąlygų ir kūrybiškai organizuoti įvairias veiklas, skirtas miestiečiams.

Išskirtinis dėmesys praėjusiais metai buvo skirtas aplinkosaugai. Metų pradžioje Lietuvą sudrebinus UAB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų skandalui Savivaldybės administracija kartu su savivaldybės valdoma bendrove AB „Klaipėdos vanduo“, perinamuoju laikotarpiu perėmusia bendrovės nuotekų valymą, aktyviai dalyvavo, kad būtų įgyvendinti technologiniai sprendiniai, užtikrinantys tinkamą UAB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų išvalymą. AB „Klaipėdos vanduo“ tapo lydere diegiant kvapų valdymo priemones Lietuvoje. Praėjusiais metais bendrovė gamybos procese įdiegė priemones, sumažinančias kvapų susidarymą 3–10 kartų. Investicijos į tolimesnes kvapų mažinimo priemones numatytos ir ateinančiais metais. Ambicingą kvapų mažinimo priemonių planą parengė ir pradėjo įgyvendinti AB „Klaipėdos nafta“, didesnes investicijas į kvapų mažinimą dėti pavyko įtikinti ir UAB „Mestila“ bei AB „Klaipėdos baldai“. Į konstruktyvią diskusiją dėl taršos mažinimo pavyko įtraukti visas stambiausias miesto įmones, kol pagaliau buvo parengta ir Savivaldybės tarybai pateikta svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programa.

Didelį dėmesį Savivaldybės administracija skyrė ir nuo jos tiesiogiai priklausančioms aplinkos taršą mažinančioms priemonėms.

2020 metais buvo pritarta Naujos viešojo transporto rūšies diegimo Klaipėdos mieste gairėms, kurios įgalino Savivaldybės strateginiame veiklos plane suplanuoti priemones, susijusias su darnaus judumo strategijos įgyvendinimu – transporto valdymo žaliosios bangos principu sistemos veikimą miesto pagrindinėse gatvėse, greitojo autobusų eismo sistemos įrengimą Taikos prospekte ir ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimą.

2021 m. metais laukia ne mažiau svarbūs darbai – tikimasi galutinai suderinti ir Savivaldybės tarybai pateikti tvirtinti Klaipėdos miesto bendrąjį planą, kuris leistų labiau atverti miestą investicijoms, patvirtinti Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą iki 2030 metų, aktyviai dalyvauti rengiant Klaipėdos regiono plėtros planą, suformuosiantį regioninę 2021–2027 metų ES lėšų panaudojimo strategiją, bendradarbiaujant su partneriais tęsti Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimą.

Savivaldybės administracija kviečia visus susitelkti kryptingam darbui siekiant Savivaldybės tarybos patvirtintos miesto vizijos – tapti veržliu, sumaniu ir įtraukiu miestu.

Su pilna Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita, kuri bus svarstoma šią savaitę vyksiančio miesto Tarybos posėdžio metu galima susipažinti čia.


  2021-03-22

  4 komentarai “Išskirtinis dėmesys pernai buvo skirtas aplinkosaugai”

  1. AvatarDalia Žukienė (IP: 86.100.53.185)

   Nesutinku su adm. direktoriaus G.Neniškio teiginiu, kad , cituoju , “…Išskirtinis dėmesys praėjusiais metais buvo skiriamas aplinkosaugai..”
   Aš teigiu ir apie tai skelbiau miesto spaudoje, kad niekada nebuvo taip teršiama -naikinama A-Danės upė kaip 2020. Beveik kiekievieną mėnesį iki pat metų (2020) pabaigos į Danę pateko naftos teršalai iš įvairiausių taškų… Nevykdomi AA įstatymai, nevykdomi 4-5 projektai – programos, strategijos ir pn. miesto gamtinei aplinkai gerinti.
   Dėl Grigeo Kl. marių-jūros taršos, DALINAI, yra kalta Klaipėdos savivaldybė. Tą ne sykį įvardijau.
   Adm. direktorius leidžia AA skyriui (vedėja Jievaitienė) nevykdyti daugelį skyriui patvirtintų vykdyti funkcijų..
   Ir t.t.
   Būtų gerai, kad p. G. Neniškis paneigtų mano numonę.

  2. AvatarRms (IP: 77.79.44.42)

   Aplink dumpiu savartyna siuksliu kalnai. Palei kelia klaipeda silute atrodo kad savartynu vaziuoji. Ir nieks nieko nedaro. Nuoruka ismesk per langa – bauda. O ten tonos siuksliu placioje teritorijoje. Geda ir graudu.

  3. AvatarKlausimas (IP: 86.100.133.193)

   Kodėl to nesimato ir nesijaučia?

   • AvatarNuomonė (IP: 78.57.250.51)

    Visai neblogai tvarkosi tas direktorius, pokyčiai matyti, sėkmės jam!

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Redakcijos adresas:
  Bangų g. 5A (3 aukštas)
  Klaipėda, LT-91250
  Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt