P0

Bibliotekos istorija, Svarbu

Ką liudija bibliotekos autografuotų leidinių kolekcija II (1)

Juozas Šikšnelis
2021-11-07


Skaitlingiausioje asmeninėje fotožurnalisto, kraštotyrininko, kultūros istoriko Bernardo Aleknavičiaus bibliotekoje sukaupta per du tūkstančius egzempliorių spaudinių, tarp jų nemažai su dovanotojų ar autorių įrašais. Visa biblioteka peržiūrėta de visu, bet fiksuoti tik originalūs, prasmingi įrašai, nieko nesakantys, ar valdiški įrašai buvo sąmoningai praleisti. Peržvelgsime įrašus tokiais aspektais: kokiais epitetais, kaip kreipiasi į Aleknavičių, kokia intencija dovanoja jam knygą, ko linki, kita.

P. S. Daugtaškis autografo pradžioje reiškia praleistus oficialius kreipinius: Mielam Bernardui, Mielam Bernardui Aleknavičiui, kolegai Bernardui, Drg. Aleknavičiui ir t.t.

Artimi žmonės kreipiasi tiesiog vardu: Bernardai, poetas Vytautas Brencius prideda: poetiškos sielos fotomenininke, o kitas poetas Eugenijus Matuzevičius papildo: energingam žmogui, aktyviam žurnalistui, (fotometraštininkui); Černiauskas patikslina: visų mūsų gerų ir liūdnų dienų metraštininkui. Dar vadinamas: dideliu Mažosios Lietuvos patriotu, objektyvaus objektyvo snaiperiui – vertingais kultūros darbais užpildančiam viso savo prasmingos gyvenimo erčią prie motinos Baltijos krantų.

Poetas Robertas Keturakis: […] saugančiam savo sieloje tiek daug šviesos, orumo ir broliškumo, kad pavadinti lietuviu būtina;

Profesorė V.Zaborskaitė įrašė: […] – visados kantriam ir atlaidžiam – nefotogeniška V. Zaborskaitė; arba:

…mielam nepavargstančiam Bernardui;

…dviem vyrams milžinams, narsiems Aleknavičiams;

…kartais mokančiam atlaidžiai pažiūrėti į rašytojo „keistenybes“;

…mielam vydūnianos kelių bendražygiui;

…gerbiamam kolegai, zanavykų krašto baltajam metraštininkui;

…didžiam Mažosios Lietuvos mylėtojui ir žinovui;

…šiuolaikinių donelaitiškų tiltų statytojui;

…draugui žiūrinčiam pro tris akis (G. Astrauskas);

…talentingam žurnalistinės duonos valgytojui;

…didžiai gerbiamam ir mielam […] – istorijos ir kultūros tyrėjui;

…didžiajam zanavykui;

…lietuvininkų bičiuliui ir gelbėtojui (D. Kaunas);

…mielam draugui, puikiam fotomenininkui (J. Baltušis);

…mielam senam bičiuliui (D. Kaunas);

…ištikimam lietuvininkų atminimo saugotojui;

…lietuvininkų sąjūdžio veteranui;

…sekundės menininkui (Vyt. Petkevičius);

…daugelio gražių darbų mūsų gimtam Šakių kraštui iniciatoriui;

…mielam, puikiam lietuvių kultūros propaguotojui ir kūrėjui, nuostabios energijos Vyrui – bičiuliui, tikrai nuoširdžiai (Angelė Vyšniauskaitė);

…Klaipėdos krašto kultūros apaštalui, širdingam žmogui, puikiam menininkui (Vyt. Kubilius);

…Mielam Bernardui, su pagarba, BE šešėlio (J. Šikšnelis knygutę „Šešėliai“);

…ir praeitį, ir dabartį apšviečiančiam savo akimis ir darbais, nuoširdžiai (A. Žalys);

…šviesusis Lietuvos metraštininke;

…mielam draugui vaizduotojui (S. Šemerys);

…geram bičiuliui ir žmogui į kurį visada stengiausi lygiuotis (Vyt. Čepas);

…turbūt viską apie gimtąjį mūsų kraštą išmanančiam (A. Vidžiūnas);

…įdomiam menininkui (J. Grušas);

…dideliam Klaipėdos krašto kultūros mylėtojui (Z. Sličytė);

…talentingam lietuvių kultūros tyrinėtojui;

…didžiausiam šio krašto žinovui;

…Zanavykų krašto dainiui, žymiam fotografui ir etnografui;

…pamario krašto patriotui, šamanui, poetiškos sielos žmogui, rašytojui, istorikui, neeiliniam lietuviui; įžvalgia akimi stebinčiam pasaulį (V. Zaborskaitė);

…vizualinės poetikos meistrui (J. Girdzijauskas);

…Bernardų brolijos iniciatoriui (B. Brazdžionis);

…nuoširdžiam lietuvių kultūros palikimo puoselėtojui (A. Žirgulys);

…fotomenininkui ir literatūros mylėtojui;

…mielam jūros bičiuliui (I. Pikturna);

…vienam iš aistringiausių Vydūno propaguotojų, šviesiam žmogui, bičiuliui (V. Bagdonavičius);

džiaugiuosi jūsų talentingais darbais ir gera dūšia (T. Sakalauskas);

…nepralenkiamam lietuvių pamario kultūros istorikui (A. Jovaišas);

…didžiajam kultūros nektaro rinkėjui ir puoselėtojui (Č. Jakštytė);

…Bernardui, kuris aprašė karalienę Lašišą, Baltijos galiūnus – Atlanto erškėtus ir fotografavo Mažosios Lietuvos mohikanus (L. Grudzinskas);

…jūs toks šiltas, suprantantis ir betarpiškas – lyg būtumėt brolis besąs (Č. Jakštytė);

…giminės pažibai – energijos, veiklumo, talento prasme (T. Sinkevičius);

…dideliam Lietuviui, mokėjusiam į kišenę įkišti laiką (Vyt. Čepas);

…talentingam kūrėjui;

…aukštaskrydi paukšti;

…gerbiamam bičiuliui, teisingam piliečiui (D. Andriulionis);

…mielam idėjos bendrininkui (St. Vaitiekūnas);

…iškiliam zanavykui, fotografui, kraštotyrininkui, gimtojo krašto mylėtojui

Kitų žinomų asmenybių įrašai:

Buvęs nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys ant savo knygos „Lietuva lemtingais 1939 – 1940 m.“ užrašė: Bernardui Aleknavičiui malonaus susipažinimo dieną, 1988, X , 28;

Martyno Vainoriaus nuotr.

Antanas Žmuidzinavičius knygoje „Paletė ir gyvenimas“ paliko įmantrų savo parašą ir datą: 1962 VI 19, Kačerginė;

Judita Vaičiūnaitė „Pakartojimai“: Bernardui Aleknavičiui su dėkingumu toj gražioj kelionėj jūra, 1975, V,25, Klaipėda;

Justas Paleckis „Įvairiuose meridianuose“ dėkoja už nuotraukas ir link sėkmės bei gerovės;

Aloyzas Každailis „Ko verkė plekšnytė“: Be žuvų mes pražuvę, taigi, 1985, II, 28, Klaipėda;

Juozas Baltušis „Su kuo valgyta druska“: Mielam draugui, puikiam foto menininkui Bernardui Aleknavičiui – prisiminimui mūsų gražaus bendravimo, iš širdies, Vilnius, 1976, X, 28;

Kitoje knygoje „Abišalė“: …, iš širdies padėkodamas už nuostabų foto meną, atskleidžiantį ne vien žmogaus išorę, bet ir jo vidų, palinkėdamas didelės sėkmės ateičiai, 1975, XI, 28, Klaipėda;

„Kas dainon nesudėta“: …, su dėkingumu už dėmesį mano kūrybai ir su dėkingumu, kad likimas lėmė mudviem tapti gerais bičiuliais, 1962, VII, 22, Vilnius;

Vyt. Petkevičius „Visur duona su pluta“: …, tikrai nemeluoju, 1981, IX, 26;

Jonas Mačiukevičius „Šimtosios vasaros pradžia“: …- Daug to, ko reikėtų, 1981, III, 11;

Vladas Šimkus „Kranto kontūrai“: …, po visų ginčų ir visų malonumų, 1964, IV, 25;

Prof Viktoras Falkenhanas knygoje J. Bretkūnas Raštai: Labai širdingai mielas ir brangus Bernardai Aleknavičiau, visą ką man gero darote yra iš esmės tai, kad man statote tiltą iš mano 82 metų laimingosios senatvės krašto į mano neapsakomai gražų pasaulį mano jaunystės su Vydūnu, Morta Raišukyte, su tėvais ir su lietuviais žvejais mažame žvejų kaimelyje Kukuliškiuose, kurio kaimelio labai įdomią kroniką rašote, kurioje taip vaizdingai gražiai papasakojate apie žymią mano jaunystės dalį. Yra ta laiminga mano jaunystės dalis, kuri visam mano ilgam džiaugsmingam moksliškam ir asmeniškam gyvenimui suteikė kryptį ir turinį. Ačiū, ačiū Jums mielam, brangiam, Jūsų Viktoras Falkenhanas, Giruliai, 1985, VIII, 19;

Edmundas Kelmickas „Smėlis ant slenksčio“: …, tokių žmonių kaip jūs veikla ir optimizmas, neleidžia užmigti, verčia ieškoti Tėvynės, vis labiau norisi būti suprantamu ir reikalingu namiškiams, 1987, X, 9, Klaipėda

Vyt. Čepas „Grumingas“: …, nuo rimto gerbėjo ir mokinio, 1999, 06 16, Klaipėda;

Meras I. „Lygiosios trunka akimirką“: Drg. Aleknavičiui, linkėdamas gerų ir tikrai operatyvių telegramų, 1967,IV, 25, Klaipėda;

Martyno Vainoriaus nuotr.

Juozas Nekrošius „Paskutinis taškas“: …, kai knygyną atidarėm, gėrėm alų su puta, buvo geras ūpas, ošė Baltija balta, 77, V,27;

Paulius Drevinis „Peizažai“ įrašė eilėr.: Ant Skomantų piliakalnio, 1979, VI, 29, Klaipėda;

Vyt. Karalius „Žolė Trojos arkliui“: …, medinis arklys smagiam pajodinėjimui, 84,10,18;

Eduardas Selelionis „Raudoni medžiai“ : …, nebuvo tai pernai, o šiemet, 76, IX, 19;

Tomas Venclova „Kalbos ženklai‘: Mielam skaitytojui nuo autoriaus, 74, X,27;

Vladas Gurnevičius „Debesų skulptūros‘: Žmogų kaip ir knygą vertiname ne pagal tūrį, bet turinį;

Vincas Mykolaitis Putinas „Langas”: …, daug gero linkėdamas, 1966, IX, 8, Kačerginė;

Just. Marcinkevičius „Dienoraštis be datų“: Gerb. B. Aleknavičiui su geriausiais linkėjimais, 1982, IV,13;

Martyno Vainoriaus nuotr.

Stasys Jonauskas „Spaliai“: Nieko iš to, bet tiesą žinoti geriau, 1994, 06. 28;

Romas Sadauskas „Gerumas“: …, gerbdamas, mylėdamas ir už daug ką dėkodamas, 1985, 10, 02, Klaipėda, Tavo namuose;

Ignas Pikturna „Jūrų vėjai”: …, su kuriuo tenka susitikti jūroje ir žemėje, tarp moterų ir vyrų, su šnapsu ir be 76 IX, 21;

Juozas Grušys „Paminklas“ monstrui”: Lai Tėvynės meilės pėdsakai nedingę, mena kaip gyvybė Užpoliarėje stingo, 1997, VII, 28;

Paulius Drevinis Žaliu žaliuosiu uosiu: Tarp Kijevo ir tarp Odesos, be galo stepės plačios, jaučiu aš ryto šaltą vėsą, ir riedant Saulę. Ačiū šiems nuotoliams kaitriems, šiems plotams, šiam paukščiui nematytam, jei traukinys staiga sustotų, neliktų grožio šito, 1985, VI, 29, Klaipėda;

Eduardas Mieželaitis „Broliška poema”: …, poezija – gyvenimo džiaugsmas, 1956 II 19, Rašytojo diena Kaune;

Ieva Simonaitytė „Paskutinė Kūnelio kelionė”: … prisiminti, Vilnius, 1971, XII, 16;

Ieva Simonaitytė Pikčiurnienė: Mano dažnai baramas, o vis dėl to geriausias draugas Bernardas Aleknavičius paprašė autografo. Va štai: parašas, Priekulė, 1976, spalių 3 d.;

Rimantas Vanagas „Visi mes nuo Šventosios”: …: visi mes nuo šventosios: upės, žemės, dvasios, nuoširdžiai, 2010, 04, 23, Anykščiai;

Albinas Bernotas „Eilėraščiai”: Talentingam kūrėjui Bernardui Aleknavičiui, linkėdamas dar ne vieno op šuolyje į tobulybę, Vilnius, 2010 m. žiema;

Ieva Simonaitytė Raštai, I tomas: …, galit ir daugiau nuotraukų daryti, 66 m. 8 mėn. 10 d. Palanga;

Ieva Simonaitytė „Aukštųjų Šimonių likimas”: Mūsų pirmo susitikimo proga Priekulėje, 29,9,85;

Romas Sadauskas: …, pasiskaityti kai neims miegas; pakeliui taisyti korektūros klaidas, 2014, žiema;

Profesoriaus buvusio ilgamečio Klaipėdos universiteto rektoriaus Stasio Vaitekūno asmeninėje bibliotekoje – 502 egzemplioriai. Galiu paliudyti, jog spėjo perduoti tik dalį savo bibliotekos, likusius egzempliorius žadėjo perduoti vėliau. Įrašai leidiniuose dažniausiai oficialūs, nes S. Vaitekūnas buvo aukštas pareigas užimantis asmuo, profesorius, habilituotas daktaras LKMA akademikas.

De visu peržiūrėta visa bibliotekoje saugoma profesoriaus kolekcija. Įrašuose praleisti kreipiniai: gerb. prof. habilituotam daktarui, gerb. universiteto rektoriui, mielam kolegai, mielam Stasiui Vaitekūnui ir pan.

Algirdas Vyžintas „Stasys Paliulis“: … ir dideliam liaudies muzikos patriotui Stasiui Vaitekūnui – vyresniajai tautosakininkų karta prisiminti, 2003, 11, 07;

Guido Michelini „Žemczuga Teologischa“: … malonaus pabuvimo Klaipėdoje proga, 2001, 01, 11;

Eugenija Adaškevičienė „Vaikų sveikatos ugdymas“: …, norėčiau, kad ši knyga prisidėtų prie būsimųjų pedagogų rengimo, 1999, pabaiga;

Arvydas Juozaitis „Ryga – niekieno civilizacija“: … – Alma Mater – šviesos židinys, džiūgaudamas ir didžiuodamasis, 2011, 01, 8;

Vytautas Vebeliūnas, Sigitas Krivickas „Įstrižai bangų“: …, mokančiam genialiai siektis įstrižai likimo bangų amžinos jaunystės linki abu autoriai (parašai ant antro atvarto), Vilnius – New York, 2004, 09, 13;

Vaidutis Laurėnas „Normalios politikos genezės atvejis“: …, dėkingas už paramą ir patarimus dirbant drauge, 2001, 05, 25;

Aldona Ruseckaitė „Šešėlis JMM“: … – linkėdama rasti stiprybės Maironio dvasioje ir geros kloties darbuose , 2013, 03, 02;

Liuda Ruseckienė „Literatūros pedagogikos studijos“: … su baiminga pagarba, 2002,01,03;

Algirdas Gaižutis „Meno sociologija“: …, su dideliu dėkingumu ir džiaugsmu, kad mūsų draugystė yra žmogiškai paprasta ir tikra, 1998, rugsėjo 7;

Gražina Daunoravičienė „Feliksas Bajoras. Viskas yra muzika“: …, kadangi muzika yra skambantys skaičiai (G. Zaulina), todėl viskas yra muzika (F.Bajoras), nuoširdžiai Jums dėkinga, 2003, 02, 21;

Daiva Kšanienė „Muzika Mažojoje Lietuvoje“: … – menininkų globėjui;

Daiva Kšanienė „Apie muziką ir laiką“: …, bendro darbo Klaipėdoje prisiminimui, 2007, 06, 22;

Danutė Petrauskaitė „Klaipėdos muzikos mokykla, 1923 – 1939“: …, atminti senąją Klaipėdą ir klaipėdiečius, 1998, VII, 28;

Rūta Marija Andrikienė, Birutė Anužienė „Andragoginiai kompetencijų tobulinimo aspektai…“: …, žmogui, kuris visada tikėjo androgogikos mokslo ateitimi, nuoširdus ačiū už viską, su pagarba ir meile viena iš autorių (R. M. Andrikienė);

Elona Kurklietytė „Šešėlių verpėja“: …, linkėdama, kad kūrybinė versmė neišsektų, P.S. O laimės Jūsų žmonai, 201, 03, 06;

Sigitas Krivickas „Šviesorasčio takais“: Mieliems Vidai ir Stasiui Vaitekūnams, lyg skaisčioms žvaigždėms šviečiančioms pajūrio padangėje, 2010, 09, 18;

Vacys Bagdonavičius „Sugrįžti prie Vydūno“: …, dėkodamas už Vydūno idėjų sklaidą jo vadovaujamame universitete ir linkėdamas vydūniškos dvasios giedros, 2001, 12, 10;

Prūsija literatūros veidrodyje: …, mokslo skleidėjui Prūsuose, sudarytojas (R. Černiauskas);

Mielajam rektoriui su pagarba ir dėkingumu, nedidelio rašinio autorius (A. Žalys), 2000, 07, 18;

Romas Sadauskas „Bambeklio užrašai“: …, prisiminti mūsų pirmąjį susitikimą už Žvejo nugaros, 1994, liepa;

Danutė Petrauskaitė „Jeronimas Kačinskas“: … tegul ši knyga Jums primins vingiuotus lietuvių muzikų kelius į meno aukštumas;

Juozas Girdzijauskas „Lietuvių literatūros vagoje“: …, dėkodamas už profesinę globą ir nepamirštamą moralinę paramą Vilnius, 21006, rugsėjo 26;

Sigitas Geda „Skrynelė dvasioms sugauti“: …, geram atminimui, Klaipėda, 99, geg. 20;

Algirdas Jacynas „Chirurgija ir meilė, ir kančia“: … prisiminimui tų praėjusių dienų kai vienas kitam buvome geri… Juk, anot Van L.Bethoveno, „ Nėra jokių pranašumo požymių, išskyrus gerumą“,2002, 04, 13, Klaipėda;

Zenonas Rinkevičius, Rimtauta Rinkevičienė „Žmogaus ugdymas muzika“: …, muzikos, žmogaus, kultūros ugdymo rėmėjui, dėkingi už nuolatinę moralinę paramą, Klaipėda, 2007, 05, 02;


  2021-11-07

  Vienas komentaras apie “Ką liudija bibliotekos autografuotų leidinių kolekcija II”

  1. AvatarGerhard (IP: 88.208.96.218)

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos adresas: Bangų g. 5A-3F, Klaipėda, LT-91250, Tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt