Kodėl politiniai dvyniai paleckininkai ir konservatoriai su liberalais deklaruoja apsimestinę neapykantą vienas kitam?

Mums rašo

Virginija Jurgilevičienė
2022-07-01

Komentarų: 20

Rimantas Greičius, kuriam 85 metai, kurio sūnus yra nuteistas ir šiuo metu sėdi kalėjime už šnipinėjimą, plačiai dalinasi savo pasaulėžiūra. Facebooke platinamas jo, kaip rašytojo, pasisakymas. Išklausiusi R. Greičiaus kalbą, susidariau kitokią nuomonę, negu jis bei jo bendraminčiai norėtų.

Dar vaikas būdamas R. Greičius su tėvais buvo išvežtas į Sibirą. Ten okupantai jam leido baigti mokyklą. Jis dėkingas Sovietų sąjungai už suteiktą mokslą. Manau, jog sovietai elgėsi panašiai, kaip turkai XV ar XVI amžiuje. Jie pagrobtus krikščionių vaikus ruošė janyčarais sultono karinei tarnybai, o sovietai lietuvių vaikus – komunistinės ideologijos skleidimui. Krikščionių vaikai atkirsti nuo šaknų turėjo tapti fanatikais sultono armijoje. Lietuvių vaikai, jei tėvai namuose susitaikė su mintimi, kad geriau patylėti, tegul auklėja tarybinė mokykla , irgi išaugo tarybiniais fanatikais.

R. Greičius teigia, kad rašo tiesą apie žydų žudynes Jurbarke. Jis pasakoja, kad 1941 m. pirmą karo dieną į namus atėjęs vokiečių karininkas paprašė leisti atsigerti vandens ir paskambinti fortepijonu. Jis išeidamas pametėjo į viršų trijų metų Rimantą ir jo tėvui pasakė, jog Hitleris sumąstė aferą, todėl karą pralaimės.

Įdomu, kaip R. Greičius sužinojo tiesą apie žydų genocidą Jurbarke jei 1941 m. jis tebuvo trimetis? Manau, kad ta tiesa priklauso 1944 m. spalio mėn. sugrįžusiai sovietų slaptajai tarnybai – NKVD, kuri remiasi ne faktais, bet sovietine ideologija.

Memorialas Jurbarko žydų žudynių aukoms atminti. Jurbarko savivaldybės nuotr.

Skaudu, kai mušasi į krūtinę teigdamas, jog pasakoja tiesą, tačiau Lietuvoje nė po II pasaulinio karo, nė atgavus nepriklausomybę Ulmo teismo medžiaga nebuvo naudojama, kaip pirminis šaltinis.

Rimantas Jokimaitis domėjosi 1958 metų Ulmo byla, kurioje buvo teisiami Tilžės gestapininkai, SD ( saugumo tarnyba), Klaipėdos bei kitų miestų pasienio policininkai ir vienas lietuvis. Jis rašo, kad naciai buvo labai atsakingi biurokratai, todėl byloje yra didžiulis kiekis dokumentų, susijusių su išvardintų organizacijų veikla. Jiems buvo įsakyta Lietuvos teritorijoje, 25 kilometrų pasienio ruože, fiziškai sunaikinti žydus ir komunistus. Jie tą ir padarė Lietuvos pasienio miestuose: Gargžduose – birželio 24 d., Kretingoje – birželio 26 d., Skuode – birželio 27 d., Palangoje – birželio 30 d, , Tauragėje – liepos 2 d,, Jurbarke – liepos 3 d. ir t.t.

Štai ką R. Jokimaitis rašo straipsnyje „Dar keli Lietuvos istorijos karo metais epizodai iš Vokietijos archyvų. II dalis“ apie žydų žudynes Jurbarke.

Tilžės gestapininkai, kurie planavo ir dalyvavo Lietuvos pasienyje sušaudant žydus, Jurbarke numatė tokią akciją atlikti liepos 3 dieną. Į miestą atvyko apie 30–40 vyrų iš Tilžės ir pasienio policininkų komanda iš Smalininkų posto vadovaujami Carsteno. Iš Tilžės atvykusiam gestapininkui Böhmei buvo įteiktas aukų sąrašas. Tilžiškiui atrodė, kad sąrašas per trumpas, todėl pareikalavo atvesti papildomai žydų. Tą darbą paskyrė atlikti gestapininkams kartu su lietuvių policininkais. Netrukus buvo atvesta dar apie 60 žmonių. Prieš pradedant žudynes Böhme pasiteiravo, ar tikrai visi sąraše esantys lietuviai yra komunistai ir turi būti sušaudyti. Carstenas patvirtino. Tą dieną buvo sušaudytas ir skulptorius Vincas Grybas.

Pirmą kartą visų tų „akcijų“ istorijoje kilo nesklandumų. Į Jurbarką atvyko gestapininkams nepavaldūs policininkai iš Tilžės, kurie turėjo dalyvauti žudynėse, bet nepasirodė, nes jiems neleido jų vadas. Gestapininkas Böhme ir Hersmannas dėl to baisiai susinervino, nes, atvedus papildomai žydų, aukų skaičius viršijo 300.

Keletas pasmerktųjų bandė bėgti. Du nukovė Böhme ir Hersmannas. Kitiems pasisekė pasprukti. Per sumaištį vienam egzekutoriui iš Tilžės SD peršovė koją. Jį pakeisti liepė vairuotojui. Tas vargšas teisme prisipažino turėjęs nušauti 3 žmones.

Ulmo teismo medžiaga apie 60 metų nebuvo pateikta Lietuvos visuomenei, nes neįtiko ar nepatiko tarybiniams istorikams rašiusiems apie Holokaustą.

Tarybinės ideologijos esmė yra, kad okupantas nekaltas, kalta tauta, kurią okupavo. Šiandien Putinas tą tarybinę pasaulėžiūrą deklaruoja Ukrainoje.

Okupantė Rusija kaltina Ukrainą fašizmu. Kremlius iki ausų ginkluotą armiją nukreipė atlikti „šventą“ misiją – denacifikuoti ukrainiečius. Mes, lietuviai, kurie taip pat buvome išvadinti naciais, o šiandien minimi kaip žydšaudžių garbintojai puikiai pažinome sovietinį melą. Tautiečius, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, okupantai išvadino žydšaudžiais ir surado „medžiagą“, kuri rodo prezidento Antano Smetonos sūnėno Juozo Krikštaponio, Birželio sukilimo vado Kazio Škirpos ir kitų garbingų tautiečių dalyvavimą Holokauste. Iš tikro, tai nėra įrodymai, tai tik pritempimas prie reikiamo įvykio, kitaip sakant, tarybinis naratyvas.

Mūsų visų bėda, kad tą sovietinį melą šiandien per Kremliaus įtakos agentus galimai platina Izraelyje ir Lietuvoje gyvenantys žydai, kaip antai, Faina Kukliansky ir panašiai kalbantys. Jų pagrindinė misija surasti mumyse, lietuvių tautoje, antisemitus. Liūdna, tačiau reikia konstatuoti, kad panašiai dirba ir Lietuvoje legaliai veikiančios politinės jėgos.

Viena iš jų, vadinamoji politinė srovė – paleckininkai, kuriai priklauso rašytojas R. Greičius su sūnumi ir kita politinė srovė – konservatoriai su liberalais. Šias politines jėgas sieja panašus šmeižikiškas vertinimas lietuvių, buvusių valdžioje, dalyvavusių įvairiose karinėse struktūrose, kai Lietuva buvo okupuota nacių.

Karas Ukrainoje dar kartą priminė tai, ką išgyveno mūsų tėvai, seneliai, proseneliai, – okupantų skleidžiamą pasakojimą, kad jie atėjo vieninteliu tikslu, – „padovanoti gėrį“ ir jei užkariautojams paklusime, – išsaugoti gyvybę. Tik tariami fašistai, naciai, žydšaudžiai, banderovcai priešinosi Stalino „saulei“, o dabar ginasi nuo „gerų“ Putino ketinimų.

Sovietinę ideologiją apie gerus okupantus ir blogus žydšaudžių palikuonis dėstė tarybinėse mokyklose ir universitetuose – ruošė janyčarus. Suprantama, kad dalis tautiečių, kaip R. Greičius, tapo aršiais okupantų gerbėjais ir jais yra iki šių dienų.

Reikia konstatuoti kitą faktą, kad Nepriklausomoje Lietuvoje jaunimas yra auklėjamas vadovaujantis okupantų sukurta teorija apie nacius, fašistus bei žydšaudžius, t.y ruošiama R. Greičiui pamaina. Galimai todėl Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis nesigėdijo skleisti nepagrįstus kaltinimus ir reikalauti nukelti J. Krikštaponiui paminklą Ukmergėje.

Karas Ukrainoje išryškino, kokios Lietuvai yra iškilusios grėsmės. Estijos premjerė informavo, jog NATO gynybos planai neužkirstų kelio Estijos ištrynimui, kitaip sakant, galingai veikia įtakos agentai ir NATO bei Putinas kuria Rusijai palankius planus.

Kiek ilgai 1945 metais okupuota Prūsija bus našlaitė, atskirta nuo didžiosios Rusijos? Laiko klausimas dėl Kaliningrado srities susijungimo su Rusija, ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos sugrįžimo į Rusijos glėbį, jeigu Putinui pavyks laimėti karą.

Po Estijos premjerės pareiškimo konstatuojame, kad didžiosios valstybės ir jų įtakos agentai sprendžia mažų valstybių likimus. Vienintelė kliūtis yra piliečiai, kurie nenori paklusti okupacinei valdžiai, ką dabar matome Ukrainoje.

Lietuvoje Sovietų okupacijos metu pasikeitė dvi kartos. Tarybinėse mokymo įstaigose buvo ruošiami janyčarai. Juos mokino koneveikti nacionalizmą, niekinti patriotizmą, neapkęsti kovotojus už Nepriklausomą Lietuvą, lietuvius vadinti skundikais, žydų turto grobstytojais, naciais, žydšaudžiais ir panašiai.

Nepriklausomoje Lietuvoje liko tarybinių janyčarų ugdymo programos. Tautinė mokykla, kurios iniciatorė buvo Meilė Lukšienė, liko popieriuose. Manau, kad Kremlius pajuto grėsmę, jog tauta gali aktyviai pasipriešinti būsimai okupacijai, todėl neleido švietimo pertvarkyti pagal M. Lukšienės programą. Tiesioginio draudimo Rusija nesiunčia. Todėl buvę okupantai savo valią vykdo per Europos Sąjungą, Briuselį, atseit, patriotizmas, nacionalizmas jiems irgi yra tapatus fašizmui, nacizmui.

Konservatoriai ir liberalai nenori būti tapatinami su artimomis politinėmis sielomis, t.y., su R. Greičiaus janyčiariška pasaulėžiūra. Jie neigia bendrystę, tačiau konservatorių ir liberalų lyderiai pila kaltinimus tautos didvyriams, kaip R. Greičiaus bendraminčiai. Manau, kad paleckininkai, liberalai, konservatoriai bando įtikinti Lietuvos piliečius, jog jie yra skirtingi, deja, galutiniame rezultate siekia to paties – Lietuvos okupacijos. Todėl šios politinės jėgos deklaruoja apsimestinę neapykantą viena kitai.

Nacizmas ir fašizmas tapo informacinės atakos taikinu. Jis atseit klesti Lietuvoje arba pagal Rusijos prezidentą yra balvonai, kuriuos reikia naikinti. Jis pasiuntė armiją „demontuoti“, t.y. žudyti ukrainiečius, išvalyti šalį nuo nacistų, juos denacifikuoti. Tuo metu mūsų liberalai su konservatoriais taip pat paskelbė karą balvonams – tarybinių kareivių paminklams. Liberalų ir konservatorių niekšingumo viršūnė, kai apsimetę patriotais nesiruošia tą balvoninę baidyklę, – kaltinimą nacizmu šalinti iš valstybinės televizijos, švietimo sistemos. Manau, kad paminklų nukėlimu siekia visuomenei įrodyti, jog yra patriotai ir juos negalima lyginti su Paleckio bendraminčiais-janyčarais. Kremliaus sukurtas nacistinis ir fašistinis balvonas, kaip propagandinio karo produktas lieka grėsme Lietuvai, nes rusų kariuomenė įžygiavo į Ukrainą žudyti fašistų ir nacių, o ne ginti tarybinių karių paminklų.

Apsimestiniai patriotai – liberalai su konservatoriais, manau, ir vėl dirba Kremliaus naudai, nes nereikalauja kardinaliai keisti požiūrio dėl šmeižikiškų teiginių, kad esame žydšaudžių tauta bei dėl kaltinimų tautiečiams, jog jie yra antisemitai. Naciai, fašistai, žydšaudžių garbintojai yra Putino propagandos kodiniai žodžiai, kuriuos dar galima pavadinti balvonais. Jei karas prasidės Lietuvoje, tai putinistai, pasitelkdami tuos kodinius balvonus, mus žudys kaip dabar naikina ukrainiečius.

Rubrikoje „Mums rašo“ publikuojamos nuomonės. Šis tekstas – asmeninė jo autorės nuomonė

20 Comments

 1. Kis

  Kiek man zinoma Karaliaucius perleistas rusu zinion tik 50 metu,tad susigrazins Vokietija,sis zemes lopinelis tikrai turi atitekti seimininkams.Jis kol kas prasyte prasoi,nes ten ir po sia diena rusijos kvapo nera,

  Reply
 2. Anonimas

  Bolševikai naikino liaudies priešus,buržuazinius elementus,nacionalsocialistai irgi rūpinosi savo nacija,jie taip pat naikino tuos ,kurie nesirūpino Vokietijos nacija,na čia žydų turtuoliams buvo padėtas taškas..ir viena ir kita sistema rūpinosi socialine tautos gerove,tiesiog nieko sudėtingo,bet šiais laikais dar manipuliuojama įvairiomis idėjomis,aiškinimais ,istorinėmis interpretacijomis,kaip ten bebuvę,bet turime vėl naujai iškeptus komunistus,kurie kelia vėjus

  Reply
  • Vartynas Mainorius

   Jei issiplestumete apie zydu turtuolius ir ju sustabyma, mes jusu nuomone isspausdintumeme ir apgintumeme

 3. nieko sau žodžio laisvė

  ,, Laiko klausimas dėl Kaliningrado srities susijungimo su Rusija, ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos sugrįžimo į Rusijos glėbį, jeigu Putinui pavyks laimėti karą”.Ale tai drąsuolė taip pareikšti,o gal čia jos noas,kad taip būtų.Iš teksto lieka neaišku,nei kokia jos pasaulėžiūra,nei su kuo ji,nei už ką.Oi,oi,oi.Neduok Dieve,jei jaunimas skaito jos pezalus.

  Reply
 4. skaitytojas

  O ji dar nevažiavo pas batką kartu su ta erikute ar kaip ji ten saulės parvežti,druskos,tualetais pasinaudoti ten?Labai panašu…

  Reply
 5. Martynui Vainoriui

  O viešas kaltinimas liberalams ir konservatoriams, kad jie siekia Lietuvos okupacijos, jūsų supratimu nepažeidžia Lietuvos teisės aktų?

  Reply
  • Martynas Vainorius

   LR Konstitucijos 25 straipsnis: Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

   Taigi, mano nuomone, kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę išsakyti, ką mano apie vieną ar kitą partiją, jos veiksmus ir sprendimus. Net ir neakdevatų vertinimą turi teisę išsakyti. O jei kuris nors liberalas ar konservatorius šiuo atveju jaučiasi apšmeižtas, tam yra teismai, kurie nustato, kiek yra pagrindo jaustis apšmeižtam.

  • vaje vaje

   Labai gaila,kad šita ponia ,ga;imai perkaitusia galvele,skiedžia nesąmones, mintys be ryšio, padrikos, stilius klaikus,klaidų ojojoj.Lai ji rašo,matyti,kad neturi veiklos,tai nelaimingo žmogaus ale veikla…bet-šmeižti ir kaltinti,kad vardijami žmonės siekia Lietuvos okupacijos-ar ne per drąsu,ponička.Beje,dabar vasara,įsidėkite nuotraukytę kitą,be tos ,,kepkos”-šlykštu žiūrėti

  • Kis

   Atleisk ponaiti,bet tam pagrinda sudaro ne rasancioji ar redaktorius,bet si gaujele,niekaip negalinti issivaduoti pati nuo saves.Maza irodymu?

 6. Martynui Vainiriui

  Apmaudu, kad nesuvokėte, kad ne apie „patinka/ nepatinka”, „pritariu/nepritaria” eina kalba…
  Bijau, kad laikantis tokios pozicijos su laiku galite tapti tiesiog apšnerkšta siena, ant kurios ir rašinės „bile ką”, o vėliau jau ir šuniukai koją kels…?

  Reply
  • Hansas

   Martynui Vainoriui: Pats sutinkate, kad „Net ir neakdevatų vertinimą turi teisę išsakyti.” Tegul sako. Bet tai kam spausdinti ? Užtenka kliedesių pas ją ant FB sienos. Kas norės pasiskaitys. Ačiū.

  • Gerhard

   Suprantu, kad neturite Martynai komandos zurnalistu bet gal geriau paieskoti bent studentu kurie kurtu turini, nes deti kledesius į portala. Suprantu, kad turi buti diskusija, bet tada bent redaguogite teksta, nes dabar aplamai sunku suvokti kokia zinute zmogus pranesti. O visgi zodis nesa prasme ir reikia jums cia jau padirbeti kaip portalo redaktoriui.

  • Martynas Vainorius

   Ponas Gerhardai, tai, kiek AK dirba žurnalistų visiškai nėra susiję su nuomonių skelbimo faktu. Ir nuomonių mes neredaguojame. Virginija, kaip ir bet kuris kitas klaipėdietis turi teisę pasisakyti AK, jei tik savo mintimis nekursto tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos, diskriminacijos. Nepatinka – neskaitykite. Nesutinkate – piktinkitės komentarų skiltyje, parašykite savo nuomonę – paskelbsim. Skelbėme, skelbiame ir skelbsime visas nuomones ir nesiruošiame prisiimti Glavlito funkcijų bei nurodinėti apie ką AK galima pasakyti, apie ką ne, kaip reikia parašyti, kad paskelbtume, o kaip jau jokiu būdu.

   Ir apie požiūrį į studentus. Jei tai jau ne žmonės, už ačiū sutiktų dirbti, ar ne? 🙂

 7. Gediminas

  Bet čia rašo nemalonią tiesą, kad aršiausi politiniai konkurentai yra susimetę skudutis ir apsimeta, kad nėra sugyventiniais. Didžiausias maskolių priešas yra ukrainiečių patriotizmas, didžiausi paleckininkų – titovų priešai yra tie, kurie didžiuojasi Noreika – Vėtra, didžiausi liberalų ir konservatorių priešai yra
  tą tautos dalis, kuri reikalauja grąžinti Škirpos alėją. Maskolius, titovus, armonaites, čmilytes ir gabrielius landsbergius jungia neapykanta lietuviškam, garbingam 1941 m. Birželio sukilimo patriotizmui.

  Reply
  • Mmm

   Minčių jovalas

 8. Povilas

  Ar tikrai Atvira Klaipėda jau tapo purvina užkampio siena, ant kurios galima rašinėti ” bile ką” kas tik šauna į ligotą galvą???
  Gėda ir liūdna… Prarasite ir skaitytojus ir rėmėjus 🙁

  Reply
  • Povilas

   Ne ne, viskas čia gerai. Tegul būna tie kontrastai. Kad ir kokia stipri ir madinga dabar poliarizacija, nesinori, kad tinklapis taptų tiesiog kažkieno ruporu.

  • Martynas Vainorius

   Gerbiamas Povilai, tikrai nesate pirmas ir nemanau, kad paskutinis, kuris per tuos beveik penkerius metus perskaitęs, kas jam nepatinka, ir panašias mintis išdėstė, ir nustojo remti ar nedavė žadėtos paramos. Bet ne tam kūrėme „Atvirą Klaipėdą”, kad įtiktume visiems, juolab remiantiems. Kūrėme ją ir ne tam, kad skelbtume tik tas nuomones bei mintis, kurioms aš pritariu. Galiu tik pakartoti Voltero frazę, kuria vadovaujamės ir vadovausimės tol, kol galėsime dirbti: Nesutinku su tuo, ką sakai, bet iki mirties ginsiu tavo teisę tai sakyti. Vienintelis kriterijus, kada neskelbiame nuomonės – jei ji pažeidžia Lietuvos teisės aktus. Šiame Virginijos tekste aš nematau, kad jie būtų pažeidžiami.

 9. xy

  Ponička, ar nebėra prieš ką protestuoti? Trūksta veiklos. jei gali nedainuoti – nedainuok. O jūs tikrai neturite ką protingo pasakyti ar parašyti. Ramiai pensininkaukite.

  Reply
 10. Putinskij karabl' pashol >

  Nauja Putlerio bezdalu doze

  Reply

Submit a Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti klaidą
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

ELTA

Sutarė bendradarbiauti stiprinant energetinę infrastruktūrą Baltijos jūroje

Aštuonių Baltijos jūros valstybių energetikos ministrai ir jų atstovai pasirašė Vilniaus deklaraciją dėl bendradarbiavimo plečiant energetinę infrastruktūrą Baltijos jūroje. Ji ...
2024-04-10
Skaityti daugiau

Nuomonės

Minskas, Astana – lygiuok, ramiai!

Po Ukrainos kariuomenės bepiločių orlaivių (dronų) atakų prieš stambias Rusijos naftos perdirbimo įmones (refinerijas) europinėje šalies dalyje, pasekmės, atrodo, yra ...
2024-04-10
Skaityti daugiau

ELTA

Siūloma pratęsti draudimą retransliuoti rusiškus ir baltarusiškus TV kanalus

Vyriausybė pritaria siūlymui pratęsti draudimą retransliuoti Rusijos ir Baltarusijos kanalų programas. Šiuo metu numatyta, kad pastarasis ribojimas galioja iki 2024 ...
2024-04-10
Skaityti daugiau

PARAMA

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos” žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja – paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai” sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

ATVIRI DOKUMENTAI

VšĮ „Klaipėda atvirai” kiekvieną mėnesį skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat – detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai” dalininkų sąrašą.

Susipažinti su dokumentais.

INFORMACIJA

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Puslapio taisyklės.

Redakcijos tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt

Pin It on Pinterest

Share This