P0

Nuomonės, Svarbu

Koks turi būti geras meras? (52)

Indrė Butenienė
2023-01-11


Visoje šalyje jau šurmuliuoja savivaldybių merų ir tarybų narių rinkimų vajus, kandidatai į merus ir tarybos narius jau pasirengė ir aktyviai reklamuoja savo rinkimų programas, žadėdami rinkėjams šviesius ateities planus. Nemažai kalbama ir apie tai, kad iš karto po savivaldos rinkimų, nuo 2023 metų balandžio 1 dienos įsigalios nauja Vietos savivaldos įstatymo redakcija, kuri iš esmės pakeičia mero atsakomybes, pareigas bei, be abejo, vaidmenį savivaldybės valdyme.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Mano nuomone, svarbiausiais pasikeitimas yra tai, kad savivaldybės meras tampa vykdomąja institucija.

Priminsiu, jog dabartinėje įstatymo redakcijoje tokia institucija buvo įvardijamas savivaldybės administracijos direktorius su pavaduotojais, visi šie pareigūnai būdavo paskiriami tarybos ir jai atskaitingi. Savivaldybės planų įgyvendinimo rezultatus dažniausiai ir lemdavo savivaldybės administracijos direktoriaus bei jo pavaduotojų kompetencija, o mero ir tarybos atsakomybė buvo parinkti tinkamiausius asmenis šiam svarbiam darbui ir prižiūrėti, kad viskas vyktų nepriekaištingai. Meras buvo traktuojamas kaip savivaldybės vadovas, kuris atlikdavo savivaldybės tarybos pirmininko funkciją ir daugiau turėjo reprezentacinių funkcijų.

Naujojoje įstatymo redakcijoje daugumą buvusių savivaldybės administracijos funkcijų perima meras, tapdamas tikru miesto ar rajono šeimininku, iš esmės keičiasi ir jo santykis su savivaldybės taryba, tačiau išlieka ir beveik visos prieš tai turėtos funkcijos. Mero atsakomybės spektras labai prasiplečia, kaip ir galimybės veikti. Taigi, ką po rinkimų turėtų veikti meras bei kokią patirtį ir savybes jis turėtų turėti?

Meras turėtų būti geras oratorius, diplomatas, bet tuo pačiu – tvirto charakterio žmogus.

Vadovaujantis naujo įstatymo nuostatomis, meras nebebus tarybos narys. Kaip iki šiolei, jis pirmininkaus savivaldybės tarybos posėdžiams, bet pats už sprendimo projektus balsuoti nebegalės (dažnai jo balsas, kilus nesutarimams, būdavo lemiamas). Manau, sėkmingam merui svarbu turėti iškalbą norint įrodyti, kad jo teikiami sprendimų projektai yra verti pritarimo, bei gebėjimą suvaldyti tarybos posėdžius.

Tarybos nariai paprastai yra iš tų žmonių, kurie nori išreikšti savo nuomones čia pat dabar ir garsiai, todėl būtina užtikrinti reglamente numatytus pasisakymų terminus bei sklandžiai pasiekti pagrindinio rezultato – priimti sprendimus, esančius posėdžio darbotvarkėje. O tai nelengva užduotis, ypač žinant, kad mūsų šalyje nėra itin daug atvejų, kai vienai politinei jėgai pavyksta laimėti daugumą vietų savivaldybės taryboje. Dažniausiai taryboje atsiranda keletas skirtingų partijų, politinių komitetų atstovų, formuojasi valdančioji dauguma (kuri ne visad būna vieninga visais klausimais) opozicija. Todėl turėti diplomatinius įgūdžius yra didelis privalumas, kitaip galima likti laiku nepatvirtinus biudžeto ar kokio kito svarbaus dokumento.

Įdomi naujovė – meras turės teisę vetuoti tarybos priimtus sprendimus. Jis per penkias darbo dienas galės motyvuotai grąžinti savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus savivaldybės tarybai pakartotinai svarstyti.

Sprendimas su mero pataisymais bus laikomas priimtas, kai už jį balsuos daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. O jei tarybos nariai norės paprieštarauti mero teikiamiems pasiūlymams, jiems reikės surinkti daugiau nei pusę visos tarybos balsų (ne tik tų, kurie dalyvaus posėdyje). Taigi, merui reikės būti tvirto charakterio bei kantriam, norint paprieštarauti tarybai bei surasti abiem pusėms tinkamą kompromisą.

Merui būtini komandos formavimo įgūdžiai ir gebėjimas vadovauti dideliam kolektyvui. Naujoje įstatymo redakcijoje pakeista vicemerų paskyrimo procedūra. Anksčiau paprastai vicemeru buvo skiriamas tarybos narys, priklausantis savivaldybės tarybos valdančiajai daugumai, jo kandidatūrai turėdavo pritarti savivaldybės taryba. Dabar vicemeru galės būti asmuo, nesantis tarybos nariu, paskirtas jis taps politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju. Meras privalės teikti vicemerų kandidatūras tarybos pritarimui, tačiau turės galimybę paskirti vicemerą savo sprendimu jei taryba du kartus nepritars jo kandidatūrai.

Savivaldybės administracijos direktorių paskirs pats meras, tarybai dėl šio politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojo paskyrimo balsuoti nereikės.

Taigi, merui patikima teisė pilnai suformuoti sau artimiausių darbuotojų komandą ir būti atsakingam už jos sklandų darbą.

Reikėtų pabrėžti, kad savivaldybės sistema apima labai daug žmonių. Dažnai savivaldybe įsivaizduojamas tik savivaldybės administracijos pastatas, esantis miesto centre ir talpinantis kelis šimtus darbuotojų didesniame mieste. Tačiau savivaldybė valdo ir daugybę įstaigų bei įmonių, kurių veikla apima nuo vandentvarkos, šilumos ūkio iki švietimo bei kultūros paslaugų. Kažkada skaičiavau, kad Klaipėdos miesto savivaldybės sistemoje dirba per 10 tūkstančių darbuotojų. Tai tarsi didelė korporacija, o norint jai sėkmingai vadovauti, mano manymu, merui būtina susitelkti į strateginius dalykus, neįsivelti į smulkmenas.

Sėkmingu meru bus tik geras strategas. Po rinkimų merui bus priskirta organizuoti savivaldybės strateginio planavimo procesą. Tai reiškia, kad jam teks lyderio vaidmuo rengiant savivaldybės strateginius plėtros bei veiklos planu (priminsiu, kad šie dokumentai yra labai svarbūs, nes jų pagrindu vėliau rengiamas savivaldybės biudžetas bei paskirstomi finansiniai ir kiti ištekliai). Savaime suprantama, reikės ne tik parengti bei patvirtinti, bet ir atsiskaityti už strateginių planų įgyvendinimo rezultatus tarybai ir visuomenei.

Merui būtinas erdvinis mąstymas ir teritorijų planavimo bazinės žinios. Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta, kad meras teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtina detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Tai labai svarbios funkcijos, nes parengti teritorijų planavimo dokumentai ilgam laikui užprogramuoja savivaldybės raidą, kartai sėkmingai, o kartais, deja, nelabai.

Meras turėtų puikiai išmanyti viešuosius finansus bei turto valdymo principus. Pagal naują reglamentavimą, meras tampa pilnai atsakingas už bendrus savivaldybės finansus bei turto valdymą.

Jam priskiriamos biudžeto sudarymo ir jo tikslinimo, metinių ataskaitų rinkinio parengimo funkcijos, jis administruos savivaldybės biudžeto asignavimus bei kitus piniginius išteklius, organizuos savivaldybės biudžeto vykdymą beigi administruos savivaldybės turtą. Tai reiškia, kad meras turės lyderiauti formuojant finansų politiką – nuolat sekti informaciją apie savivaldybės pajamas ir išlaidas, laiku priimti sprendimus dėl biudžeto tikslinimo ir kuo efektyviau panaudoti tarybos skirtas biudžeto lėšas (iki šiolei už nepanaudotas lėšas prie kryžių visose miestuose bei rajonuose būdavo kalami savivaldybių administracijų direktoriai).

Teisybės dėlei reikėtų paminėti, kad vis dėlto biudžeto asignavimų valdymo naštą meras neš ne vienas, o dalinsis su savivaldybės administracijos direktoriumi. Pastarojo pareigūno funkcijose išlieka atsakomybė už savivaldybės administracijai skirtų biudžeto asignavimų valdymą bei savivaldybės administracijos bei seniūnijų metinių veiklos planų tvirtinimą.

Ką gi tai reiškia? Paprastai savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti sustambintas savivaldybės veiklos planas bei biudžetas. Pavyzdžiui, vienoje iš programų pateikiamas rekonstruojamų gatvių eiliškumo sąrašas su bendra joms visoms skiriama suma. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu detalizuoja gatvių sąrašą priskirdamas kiekvienai jų tam tikrą sumą ir, prireikus, gali savarankiškai perdėlioti finansavimą, nekeisdamas bendros sumos. Reikia atkreipti dėmesį, kad pagal susiklosčiusią praktiką didžiuosiuose miestuose, savivaldybės administracija dažniausiai ir yra vienintelė savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoja (rajonų savivaldybėse be savivaldybės administracijos, asignavimus valdo ir biudžetinės įstaigos – mokyklos, kultūros centrai ir pan.). Dėl to savivaldybės administracijos direktorius išliks svarbia figūra.

Svarbu paminėti ir tai, kad meras turės disponuoti savivaldybės turtu – siekti, kad nebūtų perteklinio nekilnojamo turto, kurio išlaikymas reikalautų kaštų, kad turtas būtų geros būklės ir tinkamai įteisintas, įregistruotas bei paruoštas investicijoms.

Meras turėtų būti išstudijavęs geros valdysenos principus bei suprasti, kas yra įmonių bei įstaigų valdymas (o geriausia – turėti sėkmingos praktikos).

Naujame reglamentavime merui priskiriama funkcija, kuri lig šiolei priklausė savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai – jis įgyvendins juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atliks kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas. Paprastai tariant, tai reiškia, kad meras užsiims savivaldybės kontroliuojamų įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymu, atliks akcininko pareigas – rūpinsis, kad būtų tinkamai sudaryti ir nepriekaištingai veiktų įmonių valdymo organai, paskirti vadovai, įmonės nepatirtų nuostolių ir t.t.

Mero vaidmuo ir įtaka, valdant savivaldybės įmones bei įstaigas tikrai prasiplečia, kadangi jam išlieka pareiga priimti į pareigas ir atleisti iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovus ir kuruoti kitus su jų darbo santykiais susijusius reikalus, dabar jo veikla apims jau visus savivaldybės kontroliuojamus juridinius asmenis.

Tokie mano pagrindiniai pastebėjimai. Aišku, pokyčių naujoje Vietos savivaldos įstatymo versijoje yra ir daugiau, tačiau čia norėjau išskirti tik tuos, kurie mano nuomone, yra svarbiausi ir prisieti juos prie kompetencijų, kurias turėtų turėti idealus kandidatas.


  2023-01-11

  52 komentarai “Koks turi būti geras meras?”

  1. AvatarAnonimas (IP: 78.57.244.248)

   Kad tik nepamirštu del ko atėjiio!!!

  2. AvatarRomualdas (IP: 84.15.180.188)

   Gėda skaityti komentarus,nepažysta žmonių o kometuoja.

  3. AvatarTikras, (IP: 78.61.179.125)

   geras meras negali prijausti jokiai partijai, neturi “parsiduoti” jokiems lobistams, nebūti teistas, gerbti savo miestą ir (ne)rinkėjus, saugoti uostą, jūrą ir pajūrio aplinką, nemeluoti, neišsisukinėti nuo konkrečių darbų ir klausimų, pripažinti klydus ir nuoširdžiai taisyti klaidas, darbais savo miestui, žmonėms (o ne savo naudai!) būti meru – pavyzdžiu kitiems! 👌 Tokių yra: ar turim iš ko rinktis? 🤣🤣🤣

   • AvatarAngelas (IP: 86.100.178.161)

    Jūsų piešinyje – baltas angelas, nepasiekiamas filosofinis idealas. Yra žemiški, partiniai, turintys užduotis ir jų finansuotojus.

  4. Avatarpuikus straipsnis (IP: 86.100.132.156)

   Tik ne Vaitkus,tik ne Girskienė…O jau apie Žemaitaitį-tai net nelaikome kandidatu, o juokdariu, populistu, klounu

   • AvatarPritariame (IP: 84.15.190.189)

    tik NE Girskienė ir Žemaitaitis, jie KK2 politikai.

  5. AvatarSP (IP: 86.38.230.146)

   Labai geras straipsnis. Galėtų daugiau tokių būti, kur svarbūs įstatymų pasikeitimai išaiškinami paprastai ir suprantamai, kur išreiškiama nuomonė kaip turėtų būti, o ne verkšlenama kaip viskas yra blogai. Laukiam daugiau tokio pobūdžio straipsnių!

  6. Avatarplius minus (IP: 195.182.76.3)

   Pagarba Indrei Butenienei už įstatymo pokyčių išaiškinimą ŽMONIŲ kalba. O dėl Budino , Vaitkau, Žemaitaičio ar jaunojo narcizo , prie ko čia straipsnio autorė, galvokime savo galva, jei tokią turime .
   Dabar yra galimybė diskutuoti apie tai koks iš kandidatų tinkamiausias būti tuo MERU , tikruoju miesto Šeimininku.
   Dėkoju Poniai Indrei .

  7. AvatarD.Ž. (IP: 86.100.53.185)

   10 balų ar dar daugiau Indrei Butenienei. Jūs, Indre, visada buvote protinga moteris. Ir esate.Ir būsite. Puiku. Jūs suprantate, kad mūsų miestui, savivaldybei reikia didelių pokyčių. Manau, Klaipėdoje niekas kitas nėra paanalizavęs, įsigilinęs į savivaldybės valdymo sėkmių ir nesėkmių priežastis.. kaip jūs, Indre. Ir tai padarėte svarbiausiu laiku – prieš rinkimus, kai dar yra laiko ( gal ir per mažai…) būsimiems merams ir jų komandų nariams, įvertinti savo gebėjimus valdyti miestą. O mes rinkėjai, perskaitę-pastudijavę šį straipsnį jau dabar privalome domėtis būsimų merų skelbiamais darbais… Ir atsakingai savo balsą paskirti…
   Gaila, kad p. Indrė,, aišku veltui… (Juokauju…) tokias vertingas pamokas suteikė … Manau, kad VISI pretendentai į merus, KOL-KAS, nesupranta, neįsigilino į tuos darbus, į savo sugebėjimus ar tinkamai galės juos atlikti. Dar sykį jie privalo pagalvoti ir suvokti ar sugebės valdyti mūsų miestą, nors ir nedidelį ( tik 150 tūkst gyv.) . Mero pareigos nėra lengvos… Įdomu , kuris iš visų pretendentų žino, kad meras atsakingas yra net už 10000 darbuotojų dirbančių įvairiose savivaldybės įstaigose, tarnybose? Dar yra laiko, tiesa nedaug,, MOKYTIS.. Aišku dieną ir naktį.. Padedant tokiai MOKYTOJAI kaip INDRĖ BUTENIENĖ…

  8. AvatarKaimynė (IP: 90.131.44.54)

   Toks ponios Indrės soakymas rašinėlio pabaigoje yra netikslus:- ,,Mero kompetencijas … turėtų turėti idealus kandidatas”. Reikia reziumuoti: – PRIVALO turėti !!!

  9. AvatarKodėl abejoju Budinu (IP: 45.82.33.131)

   Saulius Budinas dabar dirba Šilutės keliuose. Šilutės kelius nupirko UAB Deronsa, ši įmonė buvo įkurta 2020 sausio 13 d. Vilniuje, išregistruota 2021 gegužės 06 d. (šaltinis Verslo žinios 2020 07 13). Manytina, kad įmonė su 2500 Eur įstatiniu kapitalu buvo įkurta tik Šilutės keliams nupirkti. Įstatinis kapitalas 2500 o sudarė milijoninį sandėrį. Likviduota, kad galų nerastų, t.y. neįvyktų restitucija. Nupirko iš Dumašiaus, kurio vadovaujamos įmonės dirbo Klaipėdos mieste, t.y galimai turėjo reikalų su administracijos direktoriumi. Kas gali paneigti, kad ten nėra “atkatų”, net jei jų ir nėra, aiškintis manau reikėtų, gal net tarnybas sudomintų, gal žurnalistus.
   2021 05 24 keitėsi Šilutės keliai akcininkas, akcininkas ir vadovai keitėsi keletą kartų. Galima įtarti, kad šios įstaigos vadovas Saulius Budinas yra ir savininkas.. Tai iš kur pinigėliai Sauliau? Eina kalbos, kad tuo metu Šilutės keliai buvo labai nustekenti, mašinos, technika buvo perduodama Dumašiaus Hidrostatybai. Kai sandėris įvyko turtas pradėjo grįžti į Šilutės kelius, o Hidrostatyba bankrutavo. Visa tai ką rašau yra tik sklindančios kalbos, tačiau norėčiau, kad kandidatas į merus S. Budinas galėtų tai paaiškinti, kaip jis pradėjo dirbti įmonėje kurios akcininkas turėjo reikalų su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, kuriai tuo metu vadovavo S. Budinas.

   • AvatarŠtai apie tokius galimus (IP: 90.131.33.95)

    viarslo ir liberalių politikų ryšius aš ir galvoju , todėl AŠ nebalsuosiu už nei vieną liberalų kandidatą ar Petrošių , ar Budiną , ar Grubliauską , ar …. Jie
    ” nieko negalėjo padaryti ” ir grigėjams , kurių vamzdis teršė marias ir t.t. Savo miestui linkiu klestėjimo , todėl mero reikia be jokių ” galimų ryšių “.

  10. AvatarNa (IP: 78.61.189.152)

   Pagal tai kas parasyta tik Budinas tinka. Deja, bet taip. Zinantis ir versla, ir vadyba, ir finansus ir nekonfliktiskas…..

   • AvatarNejuokinkite , (IP: 90.131.33.95)

    kas rašo ir ” nutarė ” kokių savybių reikia merui , o mes ar jūs turime vadovautis ? 🙂 Tai yra asmeninė nuomonė ! Aš turiu savo asmeninę nuomonę ir vadovaujuosi ja , o ne kažkokios ponios Indrės 🙂 Patys galvoti nesugebate ? Liberalai jau vadovavo ir piiiišššš miestui bei miestiečiams . Jokių liberalių , nei ” širdyje ” nei su vėliava .

  11. AvatarZ (IP: 88.119.159.49)

   jėzau kiek pliotkų apie Vaitkų, bet akivaizdu, kad kandidatas geriausias. Jei norime pozityvių pokyčių mieste – pirmyn!

  12. AvatarO aš manau taip , (IP: 90.131.44.170)

   Jei norime pokyčių miestui , mano galva , reikia visiškai neutralaus, jau susidariusiems klanams , kandidato . Jokio liberalo , nei Budino , nei Petrošiaus , jokio !!! Aš galvočiau apie Žemaitaitį 🙂 O čia tai būtų aparpuolis ” valdantiesiems ” 🙂 Manau subarškėtų visos nusistovėjusios ” verslo grandinės ” …. Taip ir balsuosiu , nes Klaipėda mano miestas ir linkiu jam gero .

   • Avatar***** (IP: 90.131.44.170)

    arba Girskienė . Liberalūs įsitvirtinę miesto “klanai ” jos taip pat vengia . Taigi aš turiu už ką balsuoti .

   • Avatarto cirkininko (IP: 86.100.161.157)

    nereikia Klaipėdai, jis tegul kaimuose bobutėms makronus kabina.

  13. AvatarPetriukas (IP: 78.60.136.88)

   Savivaldoje ir Mero reikia ne politikų, besiriejančių ,kovojančių už savų partiečių interesus, plepius ir “artistus” , o gaspadoriaus , kuris gyvenime darbu užsidirba sau ir kitiems duoną…Tik – Arvydas Vaitkus

  14. AvatarJonas (IP: 78.57.207.95)

   Buteniene jau tyliai planuoja grįžti…tokios įžvalgos panašu kažkieno paraginimu.Žinant šią personą , nestebina

   • AvatarĮdomu (IP: 88.118.123.166)

    o kas ji per persona, kur buvo išėjus ir kur turi grįžt bei kodėl jos bijote?

   • AvatarJonelis (IP: 90.131.44.54)

    Aiškiai matosi, kad ši ,,rašytoja” norėtų pataikyti pas ,,muzikantą” .

  15. AvatarNijolė (IP: 88.118.202.118)

   Pagal patirtį ir visą šio straipsnio aprašymą – matau tik Budiną šioje pozicijoje.
   Vaitkus iki šiol bedarbis, neaišku net iš ko gyvena? Turtingų draugų?

   • AvatarAnonimas (IP: 78.63.37.48)

    Nežinia ar bedarbis, bet išoriškai panašus nuolat trinasi prie Viktorijos viešbučio su nauju mėlynos spalvos Audi Q7 .

  16. AvatarRinkimai tai loterija (IP: 86.100.137.239)

   Kokį išsirinkome pamatysime tik praėjus porai metų, kuris būtų geresnis -Vaitkus ar Budinas – galime tik spėlioti .Tačiau jau dabar žinome kokio negalima rinkti.Jeigu po trijų kadencijų miestas vis dar panašus į kažką, tarp statybos aikštelės ir šiukšlyno, jeigu griuvėsiai trisdešimt metų riogso po kabineto langais, tai aišku, kad tokį kandidatą reikia vyti šunims šėko pjauti.Eilinė gėda laukia miesto ir miestiečių būsimose Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos minėjimo iškilmėse – žuvusiųjų kovotojų pagerbimas išraustame skulptūrų parke ir Teatro aikštės prieigose.Ar meras ir jo gvardija prieš trejus ar penkerius metus nežinojo, kad 2023 metais sukanka lygiai 100(šimtas!) metų šiai didingai dienai !? Tokioms iškilmėms ruoštis reikėjo pradėti net ne prieš penkerius metus ,o prieš dešimt-penkiolika.Sako dalyvaus svečiai iš Vokietijos ir Prancūzijos.Kokiomis kiaulės akimis pažiūrės į juos miesto vadai, vesdami per išraustas duobes prie žuvusiųjų kapų !?

  17. AvatarPetras (IP: 78.57.207.95)

   O as nenorėčiau jokiu būdu Vaitkaus, mažiausiai tinkamas.Apskritai neaišku iš kokių pajamų gyvena? Ką jis gero yra nuveikęs, atidirbinėja remėjams ir tiek.Labai tikiuosi, kad klaipėdiečiai tinkamai įvertins jo pastangas dėl Skulptūrų parko neįgyvendinamo pilna apimtimi projekto.

   • AvatarTaigi (IP: 88.119.41.104)

    Kas jau ten tokio ipatingo su tom skulpturom ??,Ir ka konkrečiai siūlote?

  18. Avatartėra du kandidatai (IP: 77.111.245.12)

   kurie galėtų būti administracijos vadovais – Budinas ir Vaitkus, visi kiti arba kritikuojantys, bet nieko nedarę panašaus, arba jaunikliai narcizai, kurie tik politikuoti moka. O jei imti su administravimo patirtimi lieka tik Budinas, imant tai, kad nuo šiol meras nebebus politiku ir turės dirbti bei pilnai vadovauti administracijai.

  19. AvatarSilkė (IP: 78.57.245.196)

   Labai gerai žinau koks neturi būt meras- tos kaip Šustauskas, Grubliauskas……

  20. AvatarLauk (IP: 78.56.19.8)

   Geras meras tas, kuris visas tas butenienes lauk iš Savivaldybės išvarys. Jau tokios silpnos miesto valdžios Klaipėda kaži ar kada mačiusi.

   • Avatarjuze (IP: 78.62.148.140)

    Ko nėjot į Buenienės vietą? Ji dabar motinystės atostogose. Būtumėt galėjusi (-ęs) pademonstruoti savo gebėjimus.

  21. AvatarŪkvedys (IP: 88.118.165.148)

   Meras skamba išdidžiai, o šiaip tai turėtų būti geras ūkvedys.

  22. AvatarSimona (IP: 78.57.83.238)

   Pagarba Indrei už šį straipsnį. Bent jau yra galimybė diskutuoti apie tai, kas gi galėtų būti tuo meru. Bet vienas iš pagrindinių klausimų, liko nepaliestas. Ar meras yra politikas? Jeigu jis nebeturi balso taryboje, jis negali formuoti politikos. Jis yra politikų programos vykdytojas. Reiškia jis negali rinkėjams nieko žadėti. Rinkdami merą būkite budrūs. Nesižavėkite pažadais.

   • AvatarTaip (IP: 88.118.123.166)

    Išeitų, kad nebėra politikas, jis yra administratorius “ūkininkas”

  23. AvatarAnonimas (IP: 78.57.202.194)

   Pats tinkamiausias kandidatas buti isrinktam meru butu Arvydas Vaitkus.Turintis patirti,sazine ir atsakomybe.

   • AvatarAnonimas (IP: 82.140.189.2)

    anonimas, vardu Arvydas

   • Avatarjuze (IP: 78.62.148.140)

    Kur jo sąžinė buvo kai iš uostininkų pinigus ėmė dirbdamas uosto direkcijoje?

   • AvatarKomentatorius (IP: 188.69.15.32)

    Su Taraškevičiumi, Makūnu, Raugele, Tuma, Dambrausku… Ar jūs matėt Vaitkaus, kaip mero, programą. Atrodo penktoko lygio rašinėlis. Be padėjėjų jis yra niekas. Kostiumas ir kaklaraištis.

  24. AvatarTaip (IP: 78.57.209.60)

   Taip, A. Vaitkus šiam darbui tinkamiausias visomis prasmėmis, turi patirtį, savybes ir didelį norą dirbti miesto labui !

   • AvatarVisi (IP: 78.61.179.125)

    kandidatai tik peza, ką lengvatikiai nori girdėti. Jūs į jų darbus, nuveiktus, žiūrėkit, o ne priešrinkiminių pliurpalų klausykit. Vaitkus uostą uabu pavertė!

  25. AvatarNe kandidatas (IP: 78.56.135.195)

   O tai kurie iš buvusių merų turėjo bent vieną išvardintą savybę? Kažkaip labai sutampa frazės tekste du vieno iš kandidatų straipsniuose minimomis frazėmis. Ar tik nebus Indrė priėmusi kandidato pasiūlymo. Kažkaip nieko apie sąžiningumą nerašoma…

  26. AvatarRR (IP: 78.56.175.120)

   Tikėkimės su tokiom kompetencijom ir bus išrinktas…

  27. AvatarTarnautojas (IP: 194.32.122.51)

   Grubliauskas neturėjo ir neturi nei vieno išvardinto įgūdžio.

  28. AvatarGerdas (IP: 86.100.19.206)

   Patirties prasme, tik S. Budinas gali būti tinkamiausias

  29. AvatarNuomonė (IP: 90.131.46.142)

   Skaitau ir matau tik vieną tinkama kandidatą – Arvydą Vaitkų. Visi punktai atitinka tobulai. Ir tikrai jis gėdos miestui nepadarytų.

   • Avataraha (IP: 77.111.246.41)

    buvęs milicininkas (kiek teko girdėti neva prieš liaudies turto grobstymą dirbęs), po to socdemas, vėliau valstietis dabar jau save visai ne politiniu pristato, žodžiu keistas meras būtų.

   • AvatarNu jo, (IP: 78.61.179.125)

    jau pardavė uostą – pavertė uabu!

  30. AvatarIlona (IP: 84.15.184.17)

   Pagal pateiktas rekomendacijas vienintelis A. Vaitkus galėtų tokias naujas funkcijas tinkamai vykdyti.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt