P0

Politika, Svarbu

Ryškėja savivaldybės pertvarkymo kontūrai (14)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2019-08-14


Naikinami departamentai, o dabartiniams jų direktoriams siūlomos vyriausiųjų patarėjų pozicijos; perpus mažiau struktūrinių padalinių; perpus mažiau vadovaujančių asmenų; 3 proc. mažiau etatų – tokie esminiai pokyčiai siūlomi išorės ekspertų parengtame, valdantiesiems jau pristatyme Klaipėdos savivaldybės administracijos pertvarkymo modelyje, kurį gavo ir „Atvira Klaipėda”.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis teigia, jog nebūtinai pristatyme „nupiešta” struktūra ir bus teikiama tvirtinti miesto Tarybai, tačiau kryptis esą bus tokia. Jis tikisi, kad politikai sprendimą priims lapkričio posėdyje, o nauja struktūra pradės funkcionuoti nuo kitų metų balandžio.

Jei būtų įgyvendinta pasiūlyta struktūros reforma, Savivaldybės administracijoje etapų sumažėtų nuo 438,5 iki 423,5. Martyno Vainoriaus nuotr.
Ko pageidavo?

Dar praėjusios kadencijos miesto valdžia buvo užsakiusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbo organizavimo vertinimo paslaugą. Šį darbą už 68 970 Eur įsipareigojo atlikti UAB „Civitta”.

Techninėje pirkimo užduotyje buvo rašoma, kad administracijos organizacinė struktūra paskutinį kartą iš esmės buvo performuota 2010 metais, tad jau reikia įvertinti, kiek šiai dienai ji yra efektyvi ir optimali, atitinkanti teisės aktus.

Užduoties formulavimo metu Savivaldybės administracijoje buvo 456,5 etato, iš jų valstybės tarnautojų 397 ir 59,5 etato buvo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

Savivaldybės pavaldume yra 116 biudžetinių įstaigų, iš jų: 97 švietimo įstaigos, 7 kultūros įstaigos, 8 socialinių paslaugų įstaigos, 2 sveikatos paslaugų įstaigos ir 2 įstaigos miesto ūkio sektoriuje. Savivaldybei pavaldžiose biudžetinėse įstaigose yra daugiau kaip septyni tūkstančiai pareigybių. Savivaldybės pavaldume yra 17 viešųjų įstaigų: sveikatos priežiūros srityje – 8, kitose srityse – 9 įstaigos.

UAB „Civitta” įsipareigojo atlikti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių BĮ ir VšĮ atliekamų specialiųjų funkcijų ir institucinės sąrangos peržiūrą, jų bendrųjų funkcijų optimizavimo planą; seniūnijų steigimo tikslingumo analizę; sukurti Savivaldybės administracijos žmogiškųjų išteklių valdymo modelį.

Kokios įžvalgos?

„Atvira Klaipėda” gavo praėjusią savaitę valdančiosios daugumos politikams pristatytą siūlomą naują savivaldybės administracijos modelį.

Šiuo metu administracijos aukščiausios, vidurinės ir žemutinės grandies vadovų struktūra susideda iš 5-ių lygmenų (administracijos direktorius → direktoriaus pavaduotojas → departamento direktorius → skyriaus vedėjas → poskyrio vedėjas), iš viso yra 71-as vadovaujantis asmuo. Dalyje skyrių ar poskyrių dirba vos po 3-5 asmenis.

Anot „Civitta” specialistų, šiuo metu tos pačios arba giminingos funkcijos yra išsmulkintos ir išskaidytos po skirtingus skyrius ar departamentus, patenka į skirtingus pavaldumo ryšius, taip sukuriamos prielaidos funkcijų dubliavimui. Konstatuojama, kad tokia struktūra ir funkcijų pasiskirstymas iš dalies yra nulemtas ne vien objektyvių kriterijų, bet ir vidinių atskirų darbuotojų priešpriešų.

Net 51% darbuotojų dabar patenka į 40-59 metų amžiaus intervalą, 26% dirba savo pareigose daugiau nei dešimtmetį, iš jų 8% – daugiau nei 20 metų. 46% vadovų yra vyresni nei 50-ies metų bei dirba savo dabartinėse pareigose ilgiau nei 5-10 metų.

Įvairaus lygmens vadovų pareigybės aprašuose nurodomos funkcijos, o ne atsakomybės už atskirus procesus bei sprendimų priėmimo galios.

Konstatuojama, kad Švietimo skyriui trūksta resursų tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas ir užtikrinti švietimo sistemos kokybę.

„Palyginus su kitų savivaldybių švietimo skyriais ir kitais KMSA skyriais, neproporcingai maži ugdymo skyriai yra atsakingi už 79,3 mln. EUR metinių lėšų paskirstymą ir jų panaudojimo kontrolę”, – rašoma analizėje.

Analizėje užsiminta ir apie 2013 m. miesto Tarybos sprendimą centralizuoti švietimo įstaigų apskaitą, įkuriant Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrių, kuriame yra 46 darbuotojų etatai.

„Nors centralizuotas buhalterinės apskaitos modelis turėjo panaikinti su apskaita pavaldžiose įstaigose dirbančius darbuotojus, pagal 2018 m. spalio mėn. duomenis šiuo metu su apskaita dirba 35 papildomi etatai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su įstaigos apskaita, ekonomika arba finansais. Tačiau, įskaitant raštinės administratorius, kurių dalis darbo krūvio gali būti apskaitos duomenų siuntimas KMSA, darbuotojų etatų skaičius pakyla iki 112 FTE (pareigybių  skaičius – aut. pst.). Pagal šiuos duomenis sucentralizavus buhalterinę apskaitą, pavaldžiose įstaigose dirbančių tiesioginę f-iją atliekančių darbuotojų skaičius sumažėjo 5 kartus, tuo tarpu dauguma darbuotojų atlieka šias funkcijas ne tiesiogiai (kaip raštinės administratoriai)”, – rašoma parengtame pristatyme ir siūloma mažinti įstaigų tinklą.

Ką siūlo?

„Civitta” nuomone, administracijos padaliniai turėtų būti stambinami, atsisakant departamentų ir poskyrių, „plokštinanti” vadovų grandies struktūrą. Departamentų vadovams turėtų būti suteikta galimybė tapti vyr. patarėjais, o poskyrių vedėjams – patarėjais.

Panašias funkcijas atliekantys skyriai turėtų būti grupuojami ir apjungiami bei sukuriami aiškūs giminingų funkcijų pavaldumai. Jungiamų skyrių vedėjams būtų suteikiama galimybė tapti vyresniais patarėjais.

Bendrąsias (palaikančiąsias) funkcijas atliekančius padalinius siūloma atskirti. Asmenys, nepriklausantys skyriams ar departamentams, būtų jungiami į bendrųjų funkcijų padalinį arba formuojama direktoriaus komanda.

Teigiama, kad padalinių stambinimas sukurtų daugiau prielaidų organizacijos lankstumui bei darbuotojų pakeičiamumui ir tokiu būdu būtų suteikiama daugiau galimybių esamiems darbuotojams kilti karjeros laiptais.

Atliekant vadovybės rotaciją, būtų padidinama vyr. patarėjų komanda iki 10-ies darbuotojų, kurių kompetencijos būtų sukoncentruotos į strateginių krypčių plėtrą. Pastarosiomis įvardijama intelektualinė švietimo ir susisiekimo plėtra bei ugdymo ir transporto sričių kompetencijų stiprinimas.

Panaikinus departamentus, esamiems departamentų direktoriams yra siūlomos vyriausiųjų patarėjų pozicijos. Vienas iš jų būtų pavaldus direktoriui, likę šeši – jo pavaduotojams.

Asignavimų planavimo ir valdymo funkcija būtų perduodama tiesiogiai administracijos direktoriui bei direktoriaus pavaduotojams pavaldiems ekonomistams. Biudžeto sudarymas ir sprendimų priėmimas pagal tematines sritis galėtų būti organizuojamas suburiant atitinkamų sričių ekspertus.

Siūloma sujungti Miesto tvarkymo ir Kapinių priežiūros skyrius; iš Socialinės infrastruktūros priežiūros ir Ūkio skyriaus suformuoti vieną Pastatų priežiūros skyrių; Architektūros ir miesto planavimo skyrių sujungus su Urbanistikos skyriumi toliau veiklą tęstų Urbanistikos ir planavimo skyrius; vietoje dviejų – Žemėtvarkos bei Geodezijos ir GIS skyriaus liktų tik vienas; Socialinės paramos ir Socialinio būsto skyriai virstų vienu Socialinių paslaugų skyriumi; Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrius sujungus su Dokumentų valdymo skyriumi virstų Klientų aptarnavimo skyriumi ir t.t.

Po tokios pertvarkos vadovų skaičius sumažėtų 51%, likusiems tenkančių darbuotojų skaičius padidėtų daugiau nei dvigubai – nuo 6 dabar iki 13,2 po pertvarkos. 31 poskyrių ir apjungiamų skyrių vadovas taptų skyrių patarėjais.

Patarė ir dėl įstaigų

Modelyje taip pat išnagrinėti ir pateikti jau paviešinti pasiūlymai dėl savivaldybės nuotolinių klientų aptarnavimo centrų.

„Civitta” pateikė ir pasiūlymus, susijusius su kai kuriomis savivaldybės viešosiomis įstaigomis. Pavyzdžiui, siūloma perduoti „Klaipėdos keleivinio transporto“ atliekamas analitikos funkcijas į savivaldybės administracijos Transporto skyrių; sujungti Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrą ir „Klaipėdos šventes“; naikinti „Klaipėdos butus“ ir šios įstaigos funkcijas perkelti į savivaldybę, išskirstant jas į atitinkamus skyrius.

Tarp pateiktų pasiūlymų yra ir centralizuotas viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) vykdymas bei centralizuotas turto valdymas. Taip pat siūloma konsoliduoti ugdymo įstaigų tinklą, jį palaipsniui mažinant 3-5 kartus (iki 30-35 ugdymo įstaigų). Tai esą leistų padidinti aptarnaujančio personalo darbo užmokestį ir kartu kasmet sutaupyti 7 mln. EUR (manoma, kad galima sumažinti 950 etatų iš dabartinių 1 710).

„Vienas mokyklos vadovas vadovautų 3-5 mokykloms, kurios anksčiau buvo atskiri juridiniai vienetai, pedagogams ir aptarnaujančiam personalui. Konsoliduota ugdymo įstaiga būtų valdoma iš „centrinės mokyklos“, kurioje dirbtų didžioji dauguma aptarnaujančio personalo”, – rašoma pasiūlyme, kartu akcentuojant, kad dabar administracijos ir ūkio išlaikymo kaštai sudaro 50 proc. (30,1 mln. Eur) visų per metus savivaldybės švietimo įstaigoms teikiamų lėšų, o aptarnaujantis personalas sudaro 36 proc. visų švietimo įstaigų darbuotojų.

Aptarnaujančio personalo darbo užmokesčio fondas (17,7 mln. EUR) sudaro 37 proc. visų savivaldybės švietimui ir ugdymui skiriamų lėšų ir yra 22 procentiniais punktais didesnis nei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vidurkis (15 proc.).

KOMENTARAS

Gintaras Neniškis, Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius

Pasiūlytą viešųjų įstaigų pertvarkymo modelį man būtų nekorektiška komentuoti, nes pats prieš tai dirbau šiame sektoriuje. Tik tiek, kad keista, kodėl buvusi administracija studijos rengėjams nenurodė įvertinti ir biudžetinių sporto įstaigų. Nuotolinių klientų aptarnavimo centrų steigimas ar galima švietimo įstaigų pertvarka yra gerokai tolimesnės ateities ir diskusijų reikalas. O ir savivaldybės administracijos struktūros pertvarkymo projektas nebūtinai bus toks, koks pasiūlytas. 

Pokalbiai su skyriais ir poskyriais dėl pertvarkos prasidės jau kitą savaitę. Tikslas yra su sprendimo projektu ateitį į lapkričio miesto Tarybos posėdį, kad pati struktūra pradėtų funkcionuoti nuo kitų metų balandžio – pagal įstatymą tokiais atvejais įspėjimai turi būti įteikti prieš keturis mėnesius. 

Esminis tokios pertvarkos tikslas – ne etatų mažinimas, o veiklos efektyvinimas, greitesnis sprendimų priėmimas, projektų kokybės gerinimas. Be to, reikia atsižvelgti ir į tai, kad nemažai vadovų jau šią kadenciją pasieks 65 metų amžiaus ribą, iki kurios Valstybės tarnybos įstatymas leidžia eiti tokias pareigas. Būtina sudaryti sąlygas atsiskleisti naujai pamainai. Kalbant apie departamentų direktorius, tai jiems tapus vyr. patarėjais, finansinės sąlygos iš esmės liktų tokios pat. 

Reklama: darbo užmokesčio apskaita.

Reklama: crm sistema


  2019-08-14

  14 komentarai “Ryškėja savivaldybės pertvarkymo kontūrai”

  1. AvatarFaktas (IP: 85.232.128.51)

   Užsakė mat tyrimą už beveik 70000€, mūsų mokėtojų pinigų, bet anot ad.direkroriaus nebūtinai juo vadovausis,!…. pakeis d.vadovus ,direktorius patarėjais su neaiškiom funkcijom ir atsakomybe bet už ne mažesnę algą, ….gyventoju aptarnavimo skyrius iškels kuo toliau nuo savivaldybes, ….ir tt ….kad mažiau matytų kas vyksta ten, ….nesenai savivaldybei naujų rūmų ieškojo —- vėl studijom pinigų ištaškė, ..o siaube kur mes nueisim su tokia valdžia!!!!

  2. AvatarSe (IP: 188.69.213.240)

   3% etatų sumažinimas yra reformos imitacija ir išlaidavimas tokiai studijai. Šitoje varganoje studijoje matyčiai tik vieną pliusą – galbūt padės Nėniškiui iškrapštyti nepakeičiamuosius skyrių ir departamentų dešimtmečius dirbančius vadukus.

  3. Avatarklaipiedėtė (IP: 86.38.184.219)

   Ta reforma – tik “fasado” pagražinimas ir nieko daugiau.

  4. AvatarImitacija (IP: 90.131.46.127)

   Tai kam ta revoliucija, jei etatų praktiškai nemažėja? Kiek gyventojų mieste beliko? Kiek etatų su besidubliuojančiom funkcijom paskaidyta po begalę viešųjų įstaigų? O dėl atsakomybės – jos kai reikia, tai ir neranda. Kaune po revoliucijos savivakdybėje neliko 150 etatų, visi pradėjo dirbti. Kam tiek sėdinčių galvų? Yra kompiuterinės personalo, vadybos programos, pagaliau toks daiktas, kaip CRM.

  5. AvatarRenaldas (IP: 78.57.226.114)

   Super, Martynai. Va už tokį darbą remiu nepriklausomą žurnalistiką. Po šio straipsnio, suteikiančio galimybę susipažinti su iki šiol slėptomis studijos išvadomis, surinkau dar ir Atvirą Klaipėdą remiančios žinutės Nr.:)

   Sutinku su Gintaru, keistokos išvados. Siūloma reforma remiasi atlikta analize. Analize, kuri nurodo į didelį kiekį besidubliuojančių pareigybių ir įvairių grandžių perteklinių vadovų. Iš pirmo žvilgsnio gera žinia – surinkome įrodymus, o dabar spręsime atskleistus trūkumus ir realizuosime rekomendacijas. Bet susipažinus su rekomendacijomis matosi, kad planuojamas, kaip sako mano kaimynas, tas pats šūdas, tik kitoje kišenėje.

   Savivaldos tarnautojų skaičius pasikeis tik 3 proc., nors teigiama, kad rado krūvą perteklinių darbuotojų?

   Perteklinius vadovus pašalins ir vertės kūrimo grandinės, bet paliks jiems tą patį atlyginimą su dar mažiau nei dabar atsakomybės reikalaujančiomis pareigomis – vyr. patarėjai – ? Išvadose teigiama, kad visiems tiems departamentų ir skyrių vadovams tuoj sueis 65 metai, o jie taip ir liks pagrindiniais miesto vizijų ir strategijų planuotojais ir įtakotojais – ? Kur miestiečių siūlymai sumažinti tarnautojų skaičių bent 30 proc. ir sutaupytų atlyginimų sąskaita padidinti uždarbį pritraukiamiems geriausiems Lietuvos specialistams? Nesenai buvo paskelbta 60-ies Lietuvos savivaldybių studija, kuri atskleidė, kad Klaipėdoje 1000 miestiečių tenka daugiau tarnautojų nei Vilniuje, Kaune ir net daugiau nei mažesniuose Šiauliuose ir Panevėžyje. Vienam tarnautojui Vilniuje mėnesiui tenka 52 mieste gyvenančio žmogaus, Kaune – 39, Šiauliuose – 35, Panevėžyje – 32, na o Klaipėdoje tik 29. Klausimas kiek iš jų realiai dėl kažkokių klausimų kreipiasi į savivaldą ir užkrauna papildomu darbu?
   https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2019/07/Kaip-kei–iasi-savivaldybi—administracijos.pdf

   Ši analizė buvo užsakyta dar prieš metus, kai savivaldos administracijai vadovavo Saulius Budinas, ypač meiliai kuravęs sporto sritį mieste. Dabartinio direktoriaus teisingai keliamas klausimas, kodėl studijos užduotyje nebuvo iškeltas tikslas vertinti su sportu susijusių 6 BĮ ir 2 VŠĮ? Kas gi ten toks saugotinas vadovauja BĮ „KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRAS“, kuriam daugiau nei prieš metus patikėta prižiūrėti visas likusias savivaldai priklausančias BĮ, kad jis taip saugomas nuo kažkokių auditų ir galimų sukrėtimų?
   https://www.klaipeda.lt/lt/sportas/klaipedos-miesto-sporto-organizacijos/klaipedos-miesto-sporto-biudzetines-ir-viesosios-istaigos/2217

   Palinkėčiau naujajam administracijos vadovui vykdyti realias reformas, o ne reformėles. Švietimų įstaigų siūlomos pertvarkos taip pat nereikia palikti ilgam. Pasirodo ugdymo proceso užtikrinime, kuriam mes Klaipėdoje išleidžiame net 39 proc. viso miesto biudžeto, net 37 proc. visos sumos „suvalgo“ aptarnaujantis personalas. Atkreipėte dėmesį, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), vienijančios 36 pažangias pasaulio valstybes, tarp kurių nuo 2018 m. ir Lietuva, šalių vidurkis šioms išlaidoms sudaro tik 15 proc. Kitaip tariant, 100 mokykloje dirbančių mokytojų Lietuvoje aptarnauja net 39 direktoriai, pavaduotojai ir ūkio dalies vedėjai, o EBPO vidurkis 100 mokytojų – tik 15 tokių administratorių.

   Sumažinę aptarnaujančio personalo kiekį, realų darbą Klaipėdoje atliekantiems mokytojams prie atlyginimo galėtume pridėti net 7‘000‘000 EUR per metus. Gerbiami pedagogai, pasakykite mums visiems, nežinantiems kiek iš viso pilnų pedagogų etatų yra Klaipėdoje, kiek padidėtų atlyginimas kiekvienam jų per mėnesį pasidalinus tuos 7 mln?

   Sėkmės, gerb. Gintarai Neniški. Realiai įvykdytų reformų pastaruoju metu Lietuvoje užderėjo pakankamai. Vien tik ex ministro Roko Masiulio realizuotų Susisiekimo sistemoje apstu. Įsirašykite ir Jūs į realių reformų vykdytojų garbingą sąrašą. Tegul gerėja pasiekimo kokybė ir mažėja kaštai, o ne didėja politinė įtaka reformas realizuojančių.

   • AvatarNebūkim tiesmuki (IP: 188.69.199.200)

    Daugumoj savivaldybių buhalterinės apskaitos biudžetinėms įstaigoms paslaugas teikia biudžetinė įstaiga, o Klaipėdoj – administracijos padalinys. Jame apie 50 darbuotojų. Iškelk juos į atskirą įstaigą ir turėsi mažiausios administracijos 100 piliečių rodiklį šalyje. Ir biudžetinę įstaigą ir administraciją savivaldybės 100 proc. išlaiko iš to paties biudžeto. Taigi tas pats š… kitoj rankoj. O kur turėti tokį padalinį efektyviau – kita tema. Bet jie visur yra, kuekvienoj savivaldybėj. Todėl nereikia taip bukai lygint, gerb. Renaldai. Visur savi niuansai.
    O gerb. Neniškiui tai linkiu kantrybės ir striprybės, jų tikrai prireiks įveikt pasipriešinimą biurokratų.

  6. AvatarAnupras (IP: 78.57.209.60)

   Jei dabartinėje struktūroje yra kas nors blogai, tai kodėl Klaipėdos savivaldybės administracija yra pirmaujanti Lietuvoje ?
   Šis pasiūlytas modelis yra akivaizdžiai silpninantis veikiančią struktūrą , mažinama aukštos kvalifikacijos vadovų grandis, viskam lieka vadovauti nepatyrę , laikinai atėję, politinio pasitikėjimo vadovai…Siūlymas septynis kartus pamatuoti, o tada kirsti arba ne…

   • AvatarReforma (IP: 188.69.199.200)

    Norint išlikt pirmaujančia savivaldybe, pokyčiai yra būtini! Ir tie pokyčiai tik į gera – turi likti tik patys geriausi darbuotojai. Administracijos direktorius šaunuolis, kad ėmėsi pertvarkų vos tik pradėjęs dirbt. Tik klausimas, ar turės palaikymą, nes nomenklatūra visada siekia išlikt…

  7. AvatarJons (IP: 84.15.181.109)

   Puikus planas, manau, savivaldybes departamentu ir skyriu vadovams nelabai turetu patikti sis planas, nes atimamas posto reiksmingumas dokumentu pasirasyme. Nusiimsiu kepure jei sugebes ivykdyti sia reforma valdantieji.

  8. AvatarNa Na (IP: 195.182.76.3)

   o kas į Bendrąjį skyrių įeis, jei rašoma, kad Dokumentų skyrius jungsis su Vienu langeliu į Klientų aptarnavimo skyrių, o Ūkio skyrius su Socialinės infrastruktūros skyriumi.

  9. AvatarDekui :( (IP: 90.131.41.245)

   Nejucia prisimenu administracijos vadova Sauliu Budina, kuris neabejotinai su sia informacija butu pries tai supazindines ir savo darbuotojus, kuriuos laike savo komanda…

   • Avatarklaipedskas (IP: 88.119.130.123)

    Ar žinai kaip vyksta tas informavimas? Iš pradžių reformą pristato politikams, kurie turėtų priimt sprendimus, o už 5min jau visi vadovaičiai, dirbantys 20 ar daugiau metų, žino kad “tave nori atleist” 😀 Taip ir baigias politinė valia

  10. Avatarezys (IP: 86.100.122.112)

   Tikriausiai kokioj Maximoje irgi yra po vadova kopustu, degtuku ir bandeliu skyriams, ar ne? Sekmes administracijos vadovui

  11. AvatarGintaras (IP: 78.57.233.217)

   Planas lyg ir pažangus atrodytų, bet su kažkokiomis keistenybėmis, kurios verčia abejoti ar reforma bus tokia efektyvi, kaip tikimasi. Šiuo metu yra 439 etatai, po reformos bus 424 etatai, t.y. tokio dydžio organizacijai – praktiškai be permainų. Kaip įmanoma išgaudyti funkcijų dublius ir sujungti padalinius taip, kad išliktų tas pats bendras įstaigos darbuotojų skaičius? Ogi sukuriant “kompostą”, į kurį bus sudedami visi dubliai, likę kraštiniais, be jokios aiškios vizijos kokias funkcijas tas kompostas vykdys. Nes visos reikalingos savivaldai funkcijos ir etatai jau paskirstyti reformuotiems padaliniams. Taip ir sakoma straipsnyje: ” Asmenys, nepriklausantys skyriams ar departamentams, būtų jungiami į bendrųjų funkcijų padalinį”.

   Ką veiks tas “bendrųjų funkcijų padalinys” su pačiais vertingiausiais didelių galimybių darbuotojais, kažkaip nepapuolusiais į struktūros funkcinius skyrius? Jeigu numatoma, kad jis dubliuos savivaldybės skyrių veiklą ir funkcijas – tai apie ką ši reforma? Čia klausimas Civitta konsultantams, gal paaiškintų?

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt