P0

Sportas, Svarbu

„Viesule” siaučia audra (28)

Martynas Vainorius

Martynas Vainorius
2023-02-27


Viešumo dėl esą galimo susidorojimo vengiantys Klaipėdos savivaldybės valdomo „Viesulo” sporto centras darbuotojai tikina, kad praėjusių metų balandžio pabaigoje šiai biudžetinei įstaigai pradėjęs vadovauti Vaclovas Gedvilas čia kuria nuolatinę įtampą ir stresines situacijas,  nepagarbiai elgiasi su pavaldiniais, sukūrė „nepakenčiamą atmosferą”. Atitinkamas kreipimasis sekmadienį buvo išsiųstas visiems kadenciją baigiantiems miesto Tarybos nariams.

Politikai, kaip ir pats V. Gevdvilas, šią situaciją kol kas komentuoja labai santūriai. Tuo metu Savivaldybės administracija laukia jau anksčiau pradėto tyrimo rezultatų, kurio užduotis esą dar gali būti papildyta.

Martyno Vainoriaus nuotr.
Kuo skundžiasi?

„Atvira Klaipėda” dar prieš keletą mėnesių buvo sulaukusi vienos šios sporto centro trenerės skundo dėl esą nebepakeliamos situacijos. Anot jos, tokių pačių skundų turi ir daugiau trenerių, kurie ruošiasi susirinkti ir spręsti, ką daryti toliau. Apie trenerių skundus minėjo ir viena mama, kurios dukra lanko šią įstaigą. Jei ir įvyko toks susirinkimas, jo rezultatais minėta trenerė nebepasidalino.

O šį sekmadienį redakciją pasiekė kreipimasis su priedais, kurį pasirašė Klaipėdos miesto „Viesulo” sporto centro bendruomenė nenorinti susidorojimo”. Iš adresatų sąrašo matyti, kad jį gavo visi kadenciją baigiančios miesto Tarybos nariai.

Žemiau pateikiame visą kreipimosi tekstą:

BĮ „Viesulo“ sporto centras (toliau – Centras) vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-190 patvirtintais nuostatais (toliau – Nuostatai), kurie reglamentuoja veiklos teisinį pagrindą, sritį, tikslą, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, veiklos ir administravimo pagrindus ir kt.

Nuostatuose apibrėžta, kad Centro veikla grindžiama bendradarbiavimo, demokratiškumo, teisingumo, viešumo bei vadybiniais racionalumo ir iniciatyvų skatinimo principais bei mus vienijantis tikslas – siekti per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestui šalies čempionatuose, Lietuvai Europos ir pasaulio čempionatuose.

Centras veikia daugiau kaip 20 metų ir per visą šį laikotarpį pokyčių būta nemažai: prijungimai, reformos ir pan. Bet visa tai, administracijoje dirbant kompetentingiems žmonėms, sugebantiems organizuoti darbą taip, kad sudaryti darbuotojams kuo geresnes darbo salygas siekiant kuo geresnių rezultatų. Daugelį metų Klaipėdos miesto geriausių sportininkų dešimtuką sudarydavo 2/3 „Viesulo“ sporto centro sportininkų, kurie atstovavo miestui Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos čempionatuose, LR įvairiu amžiaus grupių čempionai ir prizininkai. Tačiau nuo 2022 metų gegužės mėnesio, pasikeitus įstaigos vadovui, Centras kaip niekada veikia pagal nesuprantama strategiją, iniciatyvų skatinimo nepamatuotais principais, drastiškais veikimo metodais darbuotojų struktūros pokyčių (atleidimo/priėmimo), kompetentingų, bet prieštaraujančių jo nepagrįstiems reikalavimams darbuotojų atleidimo, bei siekiu Centrui sukurti verslo planą pinigams uždirbti, o ne sportiniams rezultatams siekti.

Beveik metai, kai Centro kolektyvas dirba chaotiškai, nėra komunikacijos ir bendro tikslo siekimo su vadovu, kadangi nėra tinkamų kompetencijų ir gebėjimų atstovauti biudžetinę sporto įstaigą, kurioje dirbamas ne tik pedagoginis darbas su vaikais, siekiant ugdyti atsakingus ir sveikus visuomenės narius, bet ir siekiami aukšti sportiniai rezultatai, bent jau taip buvo iki Vaclovo Gedvilo atėjimo į įstaigos vadovus. Neturėdamas nei sportinio darbo patirties, nei susipažinęs ir įvertinęs iki šiol veikusios įstaigos struktūros ir darbo specifikos, nuo pirmų dienų sudarė nesuprantamą darbuotojams, treneriams atmosferą, siūlydamas visiems įsisteigti sporto šakos klubą ir vykdyti veiklą per juos. Bet tai netinkamas aukšto sportinio meistriškumo siekiantiems treneriams ir sportininkams, bent jau šiuo metu.

Nesuprantamas ir jo, kaip sporto centro vadovo požiūris į trenerio darbą siekiant aukšto meistriškumo su sportininkais, nes ne vienam treneriui ir ne vieną kartą buvo pasiūlyta į tarptautines varžybas, net į reitingines Taurės varžybas ar į atrankines Europos čempionato, o taip pat į rinktinių MTS (jeigu kviečiamas treneris su sportininkais), vykti parašius prašymą atostogoms, kuris beje, grįžus treneriui, turėtų būti tiesiog sunaikintas. Yra tai patvirtinantys pokalbio įrašas, nors padarytas neįspėjus apie vykdomą įrašą, todėl negali būti panaudotas kaip teisinis įrodymas.

Mikroklimatas Centre nepatenkinamas, ir tai byloja įstaigos mikroklimato analizės rezultatai, kurie dėja ir lieka „atgulti“ dokumentuose.

Po neigiamo direktoriaus vaidmens kolektyve vertinimo, pasigirdo iš jo pusės grasinimai dėl skirtų priedų mažinimo, dėl darbuotojų metinės veiklos nepatenkinamo vertinimo.

Nuolatinė įtampa ir stresinės situacijos, nepagarbus elgesys su darbuotojais, kai leidžiami sau nepagarbūs veiksmai ir pasisakymai jų atžvilgiu, sudarė nepakenčiamą atmosferą. Nenormalu, jeigu darbuotojai eina į darbą jausdami moralinį diskomfortą, vartodami nuolat raminancius vaistus, net antidepresantus, pablogeja jų savijauta dėl nuolat jaučiamos įtampos. Ir tai galima įrodyti medicininių dokumentų išrašais.

Bandyta ieškoti sąlyčio taškų ir sportinio ugdymo organizavimo procese, tačiau rezultatai bevaisiai ir nėra to buvę, kad iki šios dienos neturime bendro sutarimo, kaip dirbti, kaip skirstomas finansavimas ir ko mes siekiame iš tikrųjų. Susidarė toks įspūdis, kad Vaclovas Gedvilas nesupranta biudžeto planavimo ir panaudojimo principus, o darbuotojus galinčius tai jam paaiškinti, net nesiklauso. Aukštos kvalifikacijos treneriai suinteresuoti siekti aukšto sportinio meistriškumo, Vaclovas Gedvilas siekia sporto centrą paversti komercine įstaiga.

Visi metai Centre – tai nerimo, streso ir perversmų prilygstantys metai, kuomet vaikų skatinimas per sportą mažiau svarbus nei vidaus tvarkos taisyklės, kuriose reikalavimai prasilenkia su logika.

Šiai dienai labai populiarus terminas „mobingas“, tačiau jau dabar žinoma, kad būtų per drąsu sakyti ir teigti, kad mes jį patiriame, nes visi gerai žinome, kokios galimos pritaikyti teisinės priemonės bei būdai, kad žmogus tiesiog arba tęsia tomis sąlygomis darbą arba savo noru išeina iš jo. Ir tai rodo akivaizdūs šiai dienai faktai, kuomet nesuprantamomis aplinkybėmis atleidžiami kompetetingi ir turintys ilgametę darbo patirtį sporto srityse darbuotojai ir į jų vietą priimami žmonės neturintys nei reikiamo išsilavinimo, nei kompetencijos. Kaip pvz. nutiko dėl metodininko.

Pagal Vaclovo Gedvilo surašytą trenerio pareigybės aprašymą, visi treneriai turetų pilnai sugebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis. Tai bent jau tokios pat nuostatos turetų būti taikomos ir administracijos darbuotojams. Tada nesuprantamas jo, kaip vadovo, pasirinkimas panaikinus vieną metodininko etatą atleisti iš darbo darbuotoją kuri laisvai dirba su pagrindinėmis programomis ir registrais, paliekant garbaus pensijinio amziaus darbuotoją turinčią ne didesnes kompetencijas, žinias, bet silpnai sugebančią dirbti net su Word formato dokumentais. Mes nediskriminuojame darbuotojos amžiaus, bet mes nesuvokiame vykdomos politikos, kuomet iš mūsų reikalaujama skaidrumo, kompiuterinio raštingumo, įvairių kalbų atitinkamo lygmens mokėjimo ir t.t., tačiau reikalavimai nuo faktinių veiksmų

Naujai įsteigtai specialisto pareigybei Vaclovas Gedvilas iškelė reikalavimą vadybinio išsilavinimo. Kiek yra žinoma į tą vietą priimta jo buvusi kolegė, turinti žurnalisto išsilavinimą. Galimai ji pateikė klaidingą informaciją apie išsilavinimą, bet tada paaiškėjus faktui direktorius per penkias darbo dienas turėjo ištaisyti klaidą ir atleisti ją iš darbo. O jeigu yra pakeistas reikalavimas pareigybei (kurios kaip „ sporto vadybininkas“ net nėra įtraukta į pareigybių klasifikatorių), tai kokiu pagrindu yra taikomi dvigubi standartai darbuotojams. Ar tai gali būti asmeninis suinteresuotumas.

Nuo 2018 metų įstaiga įsigijo nuosavą 19 vietų mikroautobusą, kurio įsigijimo vertė, eksplotacinės išlaidos, įskaitant vairuotojo atlyginimą su mokesčiais atsipirko per tris metus, kadangi žaidybinių sporto šakų komandos vyksta į varžybas ne tik savaitgaliais, bet ir darbo dienomis, pagal galimybę sužaisti rungtynes. Savaitgaliais dažniausiai varžybos vykdomos dvi, o kartais ir tris dienas, kas sudaro papildomas išlaidas transporto nuomai. Tai nuosavas transportas leido įstaigai sutaupyti apie 10% lešų, skirtų sportinio proceso organizavimui ir vykdymui. Bet nuo 2023 sausio 1d. vairuotojas atleistas, o autobusas perleistas valdyti įmonei, beje kurios steigėjas buvęs mokyklos treneris Artūras Juškėnas, didžioji dauguma transporto paslaugų perkama iš Artūro Juškėno įmonės, su kuriuo galimai siekiama turėti asmeninės naudos, tačiau tuo turėtų susidomėti atitinkamos institucijos, nes tokie Vaclovo Gedvilo veiksmai prieštarauja ir Biudžetinių įstaigų įstatymui ir Įstaigos nuostatoms.

Susipažinus su Vaclovo Gedvilo metų veiklos ataskaita susidarė įspūdis, kad iki jo atejimo vadovauti įstaigai darbuotojai nesinaudojo nei elektroninėmis priemonėmis, nei buvo vedama lėšų apskaita nei kontrolė. Senai galima buvo tiek teikti prašymus, tiek kitus dokumentus o taip pat gauti atsakymus elektroniniu būdu, bet atvažiuodavome į Centrą todėl kad buvo malonu ten atvykti, pabendrauti su administracija, pasidalinti džiaugsmais, lūkesčiais, problemomis. Dabar to daryti tikrai nesinori del įtampos ir nestabilumo.

Keistai vadovo atskaitoje nuskambėjo Vaclovo Gedvilo teiginys, kad įstaigoje identifikuoti korupcijos atvejai. Kodėl tokiu atveju apie tai neinformuoti Darbo taryba, trenerių taryba? Taip pat teiginys, kad identifikuoti nesąžiningi treneriai, kurie dirbo su sportininkais, gyvenančiais kitame mieste. Bet jeigu treneris dirbo, o pandemijos laikotarpis parodė, kad galima kartais su didelio meistriškumo sportininkais dirbti ir nuotoliniu būdu, o sportininkas siekė rezultato ir atstovavo Klaipėdos miestą ir „Viesulo“ sporto centrą, ar tai tikrai nesąžiningas trenerio darbas?

Gal gerb. Vaclovui Gedvilui vertėtų pačiam arčiau susipažinti su trenerio darbo specifika, prieš skelbiant tokius teiginius.

Mes manome, kad Vaclovao Gedvilo veiksmai ir elgesys, galimai asmeninių interesų siekimas, neaiški pozicija sportinio ugdymo tikslui (vis dėl to siekiamas sportinis rezultatas ar komercija) įnešė daug neaiškumų ir nestabilumo į įstaigos tiek trenerių, tiek kitų darbuotojų darbą.

Dėl susidariusios situacijos kreipėmės pagalbos į Klaipėdos miesto savivaldybę, bet padėtis ir Vaclovo Gedvilo elgesys nei pozicija nepasikeitė. Darytina išvada, kad Klaipėdos miesto savivaldybei šiuometinė Centro veikla ir kas jai vadovauja, nėra aktuali. Nors iš visų sporto biudžetinių įstaigų – Centras yra pats didžiausias, jame darbuojasi per 70 darbuotojų, virš 1000 vaikų.

Mikroklimato atliktas tyrimas neveikia, vadovo veikla vertinima teigiamai, šiuo metu atliekamas tyrimas neabejotinai bus palankus ne daugumos žmonių nuomonei, o tiems, kurie siekia išvengti politinių neskanių „skandaliukų“.

Apibendrinant išsakytas mintis galime teigti, kad mums kelia abejonių dabartinio Centro vadovo Vaclovo Gedvilo kaip vadovo kompetencija, kadangi tai nėra lyderis, sugebantis suburti kolektyvą bendro tikslo siekimui, priimti savarankiškus sprendimus, sudaryti teigiamą darbo atmosferą, išklausyti kitų nuomonę ir priimti visiems naudingą sprendimą. Yra tarpusavyje nuteikinėjamos sporto šakos, keliamas pasipriešinimas tarp darbuotojų ir Klaipėdos miesto savivaldybės sporto skyriaus. Pateikiamos melagingos ir intriguojančios informacijos tiek Klaipėdos miesto savivaldybės sporto skyriui tiek darbuotojams ir sportuojančių vaikų tėveliams. O ir jo keliami įstaigos tikslai suprantami tik jam vienam.

Su tokiu vadovu Centras šiai dienai ateities, mūsų manymu, neturi. Visi pridedami dokumentai kalba patys už save.

Kreipimesi minimi dokumentai – tai dviejų trenerių surinkimų, kuriuose svarstyta sporto šakų ir ugdymo finansavimo tvarka, veiklų viešinimas bei einamieji klausimai, protokolai, nepasirašyta metų veiklos ataskaita bei Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos atlikto psichologinio tyrimo ataskaita.

Kokia reakcija?

Pats V. Gedvilas sako šiuo priešrinkiminiu laikotarpiu kol kas norintis susilaikyti nuo platesnių komentarų. 

„Galiu pasakyti tik tiek, kad pradėjus vadovauti teko atrasti dalykų, kurie nesuderinami su skaidraus ir tvaraus biudžetiniu įstaigų darbo principu. Tačiau daugiau faktų būtų galima pateikti po rinkimų, nes dabar situacija gali tiesiog politizuotis”, – lakoniškai komentavo direktorius.  

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, kuriam yra pavaldūs savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai, šią savaitę atostogauja.

Vaclovas Gedvilas ir Vytautas Grubliauskas. Nuotrauka iš „Facebook”

Jį pavaduojantis už švietimą, kultūrą, taip pat ir sporto klausimus atsakingas vicemeras Arvydas Cesiulis sakė kol kas norintis susilaikyti nuo komentarų. Anot jo, į situaciją turėtų gilintis meras, kai tik grįš iš atostogų. 

Miesto Tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Laima Juknienė sakė jau spėjusi susipažinti su kreipimusi ir aptarusi jį su keletu komiteto kolegų. Planuojama į būsimą komiteto posėdį pasikviesti atsakingus Savivaldybės administracijos darbuotojus ir išklausyti jų informaciją, o tada jau būtų sprendžiama, ar galima padaryti dar ką nors.  

Tuo metu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Asta Dirgėlienė, atsakinga už sporto sritį, sakė, jog iki šiol jau buvo sulaukta skundų iš tinklinį lankančių vaikų tėvų, kad esą netinkamai vykdomas ugdymas, galimas mobingas. Vėliau gauta panašių signalų ir iš gimnastikos atstovų. Dėl to mero potvarkiu buvo nurodyta atlikti tarnybinį patikrinimą, kuris dar nėra baigtas. Anot A. Digėlienės, gali būti, jog išanalizavus pastarąjį skundą minėto patikrinimo apimtis bus išplėsta.


  2023-02-27

  28 komentarai “„Viesule” siaučia audra”

  1. Avatarsimona (IP: 78.57.83.238)

   Jeigu atėjęs žmogus iš karto nori viską apversti aukštyn kojom, toks jis ir vadybininkas. Gali atrodyti, kad padarysiu tvarką, bet atsisuka į norą vienvaldystės. Įstaigoje kur dirba apie šimtas trenerių ir lanko apie 1000 l vaikų negalėjo būti betvarkės, ji jau seniai būtų išlindusi į paviršių. Ji buvo tikrinta ir pertikrinta. Tačiau jeigu nori keisti tvarką, tai tarkis su kolektyvų. Įrodyk, kad taip bus geriau. Akivaizdu. Direktorius perlenkė lazdą.

  2. AvatarNesvarbu (IP: 88.118.134.149)

   Tinklinyje yra problemų su vienos jaunos trenerės treniruočių nedarymu ir mergaičių mobingu. Šiuos dalykus reikia tvarkyti.

   • AvatarNesvarbu (IP: 88.118.134.149)

    Čia rašiau apie tinklinio trenerę.

   • Avatarsportas (IP: 84.15.182.217)

    Ka rudoji sudrebejo ?

   • AvatarSvarbu (IP: 83.171.36.215)

    Iškur tokios žinios? Treniruočiu nedarymu ir mobingu? Kiek žinau mergaičiu yra belekiek, vos į salę telpa. Vyktu mobingas ar nevyktu treniruotės mergaitės tikrai neitu sportuoti. Kas čia toks blogas žmogus ir skleidžia paskalas? Siūlyčiau atvykti į salę ir isitikinti o nekalbėti baisių dalyku. Kai vardai nežinomi ir rašinėjat pievas. Kad tik pakenti.

   • AvatarTinklinis (IP: 78.62.171.83)

    Jauna tinklinio trenerė ne dirba? Tai iš kur pasiekimai atsiranda ? Pirmos ir prizinės vietos Lietuvoje. Iš dangaus tikriausiai nukrenta iš 25 dalyvaujančių komandų Lietuvos?
    Pirmiausia pasimodėkite prieš rašant ,kiek per trumpa laiką jauna trenerė išugdė jau pasiekimų turinčių jaunų sportininkų.
    Aišku yra pavydžiu žmonių ypač iš klubų tinklinio ,kurie nieko nepasiekia ir tik propoguoja pramogini tinklinį.
    Geriau į darbą įdėkite jėgu o ne į breikalingas paskalas.

   • AvatarTinklinis (IP: 78.62.171.83)

    Kaip gėda, kai komentuoja galimai du tinklinio KLUBAI, kurie pavydi sporto centro vaikams.
    Siekite rezulatų, pradėkite dirbti o ne tiesiog numeskite kamuolį vaikams tada ir pas jus bus rezultatai. O iki tol kol nesugebate to ir tingite ir tik matome tinklinį kaip pramoga ,palyskite po lovą ir tylėkite.
    Nes tol, kol jus LOJAT , sporto centro vaikai ir ne tik, laimi prieš jus.

  3. AvatarAS (IP: 188.69.130.32)

   Komentaras tiems, kurie turetu perskaityti dar karta ir dar karta.
   Atejo zmogus i uzimamas pareigas.
   Susipazino su esama padetim.
   Pamate:
   1. Neapibrezta darbuotoju darbo tvarka. O ji privaloma pagal teises aktus.
   2.Identifikavo nesaziningus trenerius. kurie dirbo su sportininkais, gyvenanciais kituose miestuose. Tai reiskia, kad…
   3.Isaiskejo korupcijos atveju ir emesi tai korupcijai uzkirsti
   4.Sutvarke dokumentu apyvarta skaitmenineje erdveje. O tai , jau efektyvus procesai, sumazejo svaistymu, darbo sanaudu.
   5.Pradejo glaudu bendradarbiavima su federacijomis del skaidraus finansavimo pasidalinimo.
   Visi sitie veiksmai , trenerius privercia trauktis is korupciniu schemu. Privercia pradeti apibreztai dirbti savo darba. Atema is treneriu nesaziningai naudojamas lesas ( lovys uzsidaro). Reikes dirbti ir buti atskaitingais imonei.
   Ir del siu priezasciu treneriams prireikia antidepresantu, pradeda saukti – mobingas.
   Gal laikas tiems treneriams dirbt pradet , gal uzteks kvailioti ?
   Jei kas nors nesuprato, siulau perskaityti dar karta, bet dabar jau su piestuku rankose.

   • AvatarGediminas (IP: 188.69.55.131)

    Visi negatyvūs komentarai iš to paties IP. Vaciuk, tai ką dirbi darbo laiku, komentarus rašinėji? 😁 Visur vienas braižas, graudu… kai kurie tiesiog negali vadovauti. Neturi tam nei išsilavinimo, nei kompetencijų, nei reikiamų asmenybės savybių. Moka tik destrukciją įvedinėti ir kolegas žeminti.

   • Avatarsportas (IP: 84.15.182.217)

    Arturai Stankau jai tu galvoji ,kad su Vaciuku atsigeriai arbatos ir tapai sporto zinovu.NULIS TU BUVAI IR BUSI.

  4. AvatarAS (IP: 188.69.130.32)

   Ei Jus , sunkiai dirbantys pedagogai ! palyginkit savo gaunamus atlyginimus Viesule su savarankiskai dirbanciais treneriais ne valstybineme sektoriuje. Ir pamatysite, kad Jusu apmokamos paslaugos sioje rinkoje, Klaipedoje ,yra pacios brangiausios. Apsidairykite ponai ! Miestas Jums sumoka didziausius atlyginimus. Jei esate tokie gabus, padirbkite savarankiskai ir pabandykite be valdisku pinigu buti brangiai apmokami. Va tada ir pakalbesim. Ko gero bus kaip visada. As kaip mokesciu moketojas, noreciau paklausti feodalu ( valdininku kurie skirsto ir administruoja mokesciu moketoju pinigus). Ar tikrai miesto pinigai turi buti leidziami be kontroles ? Ar tikrai , mokant algas nereikia apibrezti darbo tvarkos darbuotojams dirbantiems valdiskoje imoneje. Ar tikrai turi buti nekntroliuojami imoneje dirbantys zmones. Ar tikrai nereikia kontroliuoti naudojamu medziagu ir priemoniu. Cia klausimai valdininkams.

   • Avatarsportas (IP: 84.15.182.217)

    Stonkau ar ne per daug sau leidi komentuoti situos vejus.?

  5. AvatarNesuprantantiens (IP: 84.15.185.12)

   Treneriai yra pedagogai, vykdo neformalujį švietimą, todėl ir atostogos priklauso ilgesnės nei kitiems. Jie ugdo ir moko vaikus, treniruoja kūna, formuuoja požiūrį į sveiką gyvenimo būdą ir fizinį aktyvumą, tuo pačiu užsiima prevencija nuo įvairių ligų (Širdies ir kraujagyslių,psichinių kaip depresija, stuburo iškrypimų ir kt.) , stiprina vaikų imunitetą, formuoja charakterį, varžybose ir stovyklose neša atsakomybę už vaikus, sprendžia jų kelionės, maitininosi, bendravimo ir poilsio klausimus ir problemas. Bendrai prisideda prie visuomenės ir sveiko žmogaus formavimo. Keliauja su vaikais aukodami savaitgalius ir savo laiką, planuoja treniruotes, varžybas, patys organizuoja varžybas ir sporto renginius, prižiūri sveikatą, bendrauja su tėvais ir t.t. ar čia mažai atsakomybės??? Yra sutartys su mokama suma ir visi tėvai mato kiek reikia mokėti, o jei palieka arbatpinigių tai čia jų reikalas, nereikia lįsti į svetimas kišenes. Jei treneriui reikėtų surinkti 2000 į mėn už paslaugą tai galimybės sportuoti ženkliai sumažėtų dėl išaugusių treniruočių kainų ir ateityje nuo to nukentėtų visuomenė ir visa valstybė. Be to, pati paslauga pavirstų į kinietišką prekę kurią būtų svarbiausia parduoti, kad užsidirbti.

   • AvatarKostas (IP: 84.15.182.217)

    Superinis komentaras.Dekui zmonems kurie supranta sunku treneriu darba.

  6. AvatarAS (IP: 188.69.130.32)

   Kai kurie treneriai, papildomai eina, kaulija pinigus is vaiko tevu ir be kontroles juos isisavina. Isisavina, taip kaip jiems atrodo geriausia i savo kisene ( nelegalios ir neteisetos, nes nera niekaip iformintos). I sios reikalus jau senokai reiketu isikisti prokurtaturai. Gyvena is mokesciu moketoju pinigu, o nuo mekesciu begioja, slapstosi ir visokiariausiai ju vengia moketi. Treneriu sias veiklas reiketu gerai ivertinti. Antidepresantai cia jiems niekaip nepades.

  7. AvatarAS (IP: 188.69.130.32)

   Vaciuks is Panevezio prispaude gudrasikniams kiausinius. Kai kiausinius prispaudzia, ne antidepresantus reikia gerti, reikia kiausinius gelbet ! Kuo daugiau bus tokiu vadovu, tuo sunkiau bus “gudrasikniam” gyventi uz mokesciu moketoju pinigus ! i rankas iki 2000 € , pilnas socialinis paketas + du menesiai atostogu. Jokiu reikalavimu atliekamam darbui. Gyvenk ir zveng ! Lai treneriai papasakoja, kaip jie uz tuos pinigus sunkiai dirba. Jei valdzia taip nieko ir toliau nedarys, leis musu mokesciu moketoju pinigus be kontroles isisavinti gudrasikniam. Nevaldys mokesciu moketoju pinigu efektyviai, nevaldys treneriu darbo ir veiklos , medziagu ir lesu kurias treneriai naudoja. Jei nesugebes valdyti informacijos kuri sukuria svaistymus ir nuostolius. Tai tokiai valdziai , visai ne vieta valdzioj.

   • AvatarKostas (IP: 84.15.182.217)

    Zmogau ! bent suvoki ka rasai.Gal nori pameginti trenerio duonos atsikasti.Jai ne tie treneriai ,tai kaip tie vaikai tampa Europos ,Pasaulio ir Olimpiadu nugaletojais?.O cia atsakymas (avinams) kurie nesportavo ar gyvenime nera lanke bent koki bureli.Treneriai tai ira musu antri tevai.

  8. AvatarAS (IP: 188.69.130.32)

   Atejo vadovas i centra, pamate kaip treneriai nesaziningai dirba su sportininkais kurie net ne Klaipedoje gyvena, o is Klaipedos sporto centro ima Klaipedieciu pinigus, uzsuko “kraneli”, nustojo laseti pajamos ( nepatinka treneriam, kad atima pinigus). Identifikavo korupcijos atvejus vadovaujamoje istaigoje, pradejo korupcionieriai praradineti savo pajamas, apibreze darbo tvarka, kurios visai treneriai neturejo ir dirbo kaip jiems patinka ( nori eina i darba, nori neina, nori pilna diena dirba, nori puse) , reikes pradeti dirbti, nepatika, suvarzomos “laisvu oro direktoriu” darbo grafikai, reikes laikytis drausmes, oi kaip nepatinka ! Pasalino is procesu svaistymus. Sporto centre atlyginimas iki 2000 €, juk ne prie stakliu stoveti 8 val. Galim ir nusimuilinti kada tik reikia. Du menesiai atostogu per metus, ROJUS ! ,o cia sako, baikit vogt, ir pradekit dirbt. Uzstauge ! Gelbekit, mobingas ! Politikai elgiasi kaip feodalai, skirsto mokesciu moketoju pinigus ir juos isisavina. O pabandytu tie treneriai is savo darbo susirinkti tuos 2000 euru i rankas kas menesi is rinkos uz savo paslaugas. Tada pamatytumem kaip jiems sektusi. Sedeti valdiskoj kisenej su pilnu islaikymu -” sokoladas”.

  9. AvatarMarija (IP: 164.68.251.153)

   Labai jau skaidrus vadovas, jeigu tiek tikrai neskaidriu jo veiksmu surasyta. O jeigu giliau pakapscius? Ir kuo cia detas politizavimas? Matyt tikisi, kad mero rinkimus laimejus A. Vaitkui tures dar geresni uznugari nei dabar. Ne bereikalo matyt prie jo gretinasi, i facebooka nuotraukas kelia. Dabar tik sporto skyriaus vedeja pridengineja, matomai yra uz ka.

  10. AvatarSigutė (IP: 78.57.211.96)

   Prieš tai ten lankėsi Vaitkus, ir sakė kaip ten viskas gerai. Bet, kur tik apsilanko Vaitkus, tan kyla skandalas. Ne žmogus, o vaikščiojantis maras!

  11. AvatarTomas (IP: 78.61.249.104)

   Apgailėtinas veikėjas,nesugeba vadovauti, ilgai nedirbs.

  12. AvatarMArijus (IP: 85.232.128.55)

   Bando pašalinti tą, kuris trukdo rinkti treneriams juodus pinigus grynais 🙂

   • AvatarDarbuotojas (IP: 90.131.44.163)

    Įdomu kas renka tuos juodus pinigus?
    Gal pakviesk ir mus ir mes parinksime;)

   • AvatarAivaras Minkus (IP: 78.62.168.94)

    Lopas, straipsnį skaitei ar tik komentuoti sugebi anonimiškai?

   • AvatarAnonimas (IP: 86.100.28.202)

    Nesnekek nesąmonių, o jei turi įrodymus būk drąsus ir pateik. Vaikas sportavo 12 metu ir nei karto nemokėjome grynais, visada gaudavom sąskaita ir apmokėdavo m per banką.

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Visų komentarų autorių IP adresai yra skelbiami viešai.

  Parama

  Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

  Paremti
  Atviri dokumentai

  VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

  Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

  Su dokumentais galite susipažinti čia
  Informacija

  Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
  VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

  Puslapio taisyklės. 

  Redakcijos tel. + 370 650 77550
  el. paštas: info@atviraklaipeda.lt