Palangos grąžinimas Lietuvai ne visiems buvo šventė… (1)

Regionas, Svarbu
Livija Grajauskienė
2019-03-30

1921-aisiais kovo 30 dieną Palangos kraštą prijungus prie Lietuvos ir nubrėžus naują mūsų valstybės ir Latvijos sieną šituo istorijos posūkiu džiaugėsi ne visi. Jeigu Lietuvai ir Palangai tai buvo šventė, Šventosios gyventojai džiaugsmo nepatyrė. Dar ir dabar čia gyvenantys latvių palikuonys pamena tėvų ir senelių pasakojimus, kaip buvo išskirtos šeimos, kaip jaunimas, palikęs savo namus ir tėvus, būriais traukė į Liepoją darbo ieškoti, kiek vargo būdavo giminėms, norintiems aplankyti vieni kitus: ant Lietuvos ir Latvijos sienos jie būdavo „išpurtomi“ pikčiau nei kokie kontrabandininkai.

Šiek tiek istorijos apie kovo 30-ąją

Projekto „Šventosios žemės atminties ženklai“ meninė kompozicija, kurią rengė menininkė A. Bukauskienė, primena senąsias, net 17 a. siekiančias šventojiškių gimines, kurių palikuonys čia gyvena ir šiandien. Tarptautinio bendruomenių festivalio „Vilingis“ paroda, 2016 m. Livijos Grajauskienės nuotr.

Šventės „Palangos dienos“, apimančios dvi svarbias šiam kraštui datas – jau minėtąją kovo 30-ąją ir balandžio 5-ąją (tądien 1253 m. pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Palangos vardas) – sumanytojas, Palangos miesto garbės pilietis Vitalius Litvaitis prieš keletą metų „Palangos tilte“ publikuotame straipsnyje „Linksmų švenčių, mieloji Palanga. Su gimtadieniu, Gražuole!“ pateikė tokius istorinius faktus.

Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę devyneriais mėnesiais anksčiau nei Latvija. Nepriklausomos demokratinės valstybės atkūrimo akte Lietuvos signatarai padarė klaidą, nenurodę savo kuriamos valstybės teritorinių ribų. Latviai, kaip matysime, šia klaida pasinaudojo.

Tuo metu, pagal carinės Rusijos teritorinių vienetų sandarą, Palangos pajūris buvo priskirtas Kuršo gubernijai.1918 m. kovo 18 dieną Vokietijos kaizeris Vilhelmas II-asis prisiėmė Kuršo hercogo titulą ir visą Kuršą paskelbė nepriklausoma valstybe.

1918 m. lapkričio 18 d. Latvija paskelbė savo valstybės nepriklausomybę. Nepriklausomos valstybės kūrimo akte latvių signatarai nurodė valstybės teritorines ribas. Taip Latvijos teritorijoje pradžioje de jure, o vėliau ir de fakto atsirado visas Kuršas su Palanga. Savo aktą Latvija patvirtino visuotiniu plebiscitu.

Vokietijai galutinai kapituliavus, Palangoje įsikūrė jau gerokai apdaužytos Pavelo Bermonto Avalovo ordos likučiai. 1919 metų lapkričio 23 d. palangiškiai su Kretingos milicininkų ir karių pagalba plėšikaujančius svetimšalius nuginklavo ir, palydėję iki Vokietijos sienos Nemirsetoje, pridavė vokiečių pasienio sargams.

Praėjus vos keturioms dienoms, talkininkams kretingiškiams dar net nespėjus sugrįžti į namus, iš Liepojos prisistatė visa kuopa patrankomis, kulkosvaidžiais apsiginklavusių Latvijos kariškių. Nuplėšę ir sudraskę Lietuvos vėliavą, pareiškė, kad Palanga yra jų valstybės teritorijos dalis ir, jei reikės, gins ją ginklu. Palangos savanorių būrelio pajėgos neprilygo kovai pasiruošusiems latviams ir prisiėjo skirstytis.

1919 m. vasarą, siekdami glaudesnių ryšių kovose prieš bolševikus ir bermontininkus, oficialūs Latvijos atstovai atsisakė pretenzijų į Palangos pajūrį iki Šventosios upės.

Susitarimas išsilaikė labai neilgai. 1919 m. rudenį latviai atsisakė šio savo sprendimo. To radikalaus apsisprendimo priežastys neaiškios. Šalys kaltino viena kitą pažeidus susitarimus.

1919 m. birželio 14 d. Latvija organizavo gyventojų surašymo kampaniją. Pagal surašymo duomenis tada Palangos mieste gyveno 1438 gyventojai – 808 lietuviai, 452 žydai, 100 latvių (kartu su kuršiais), 39 vokiečiai ir 39 lenkai.

Po ilgų derybų, įsikišus Tautų Sąjungai, tarpininkaujant Edinburgo universiteto profesoriui, lordui Džonui Simpsonui, buvo pasiektas Lietuvą tenkinantis kompromisinis sprendimas ir 1921 metų kovo 30 dieną pasirašytas susitarimo aktas. Šiuo dokumentu Palanga iki Būtingės kaimo imtinai sugrąžinama Lietuvai.

Nauja siena – per kiemus…

2010 metais išleistame Šventosios dainų rinkinyje „Pa vejame es dziedaju“ skyriuje „Dainuojamasis Šventosios palikimas“ Mikelis Balčius, pristatydamas Šventosios senovės istoriją, bei Ilmaras Mežas, perteikdamas rygiškių žvilgsnį į Šventąją, neaplenkia ir šio krašto prijungimo prie Lietuvos istorijos.

M. Balčius rašo: „Antrojoje XIX a. pusėje grafai Tiškevičiai, dvaro savininkai, Palangos krašte įgyvendino žemės reformą. Buvo sumanyta laisvą, mažai apgyvendintą jūros pakraščio teritoriją nuo Šventosios iki pat Palangos padalyti į nedidelius žemės plotus ir varžytinėse parduoti nuomininkams. Žemę ėmė žmonės iš Palangos dvaro, iš Rucavos ir Darbėnų valsčiaus, kai kurie liuteronai atkeliavo net iš Kretingos ir Memelio pusės. Taip atsirado Šventosios Pajūrio kaimas, arba Šventosios Užmaris, Užkanavė ir Vanagupė. <…> Šventosios Silumaloje ir Būtingėje įsikūrė pradinės mokyklos, kuriose vaikai buvo mokomi latvių ir vokiečių kalbomis. 1891-1892 metais Šventojoje veikė latviška Palangos jūros mokykla, įkurta iškilaus latvių visuomenės veikėjo ir politiko Krišjano Valdemaro jūros mokyklos pavyzdžiu“.

Šiais metais kovo 30 d. devintąjį kartą rengiamas pėsčiųjų žygis pajūriu nuo Palangos tilto iki Šventosios gelbėjimo stoties minint Palangos grąžinimo Lietuvai ir Šventosios prijungimo metines. Livijos Grajauskienė nuotr.

M. Balčius mini, jog gyventojų surašymo metu visi šie žmonės, o taip pat kiti kuržemiečiai, sakėsi esą latviai.

„Kai pirmojo didžiojo karo metais žlugo rusų ir vokiečių imperijos, naujai susikūrusioms Lietuvos ir Latvijos valstybėms teko peržiūrėti senąjį administracinį sienų palikimą. Jūros pakrantės sienos klausimą tada buvo galima spręsti trejopai.

Pirma, galima buvo pripažinti neteisėta rusų valdžios veiklą ir Palangos kraštą atiduoti Lietuvai, riba nustatant Šventosios upės vidurį. Antra, galima buvo griežtai laikytis etninio principo, – konkrečiai pažymėti tas vietas, kuriose buvo latvių sodybos ir Lietuvai palikti Palangą, o Latvijai – Šventąją, valstybių sienas nubrėžiant palei Užkanavę ir Paliepgirius. Trečia, kadangi Lietuva ketino statyti prekybos uostą ir reikalavo išėjimo prie jūros, Lietuvai reikėjo atiduoti visą Šventosios žemupį, nes vienoje upės pusėje uostą pastatyti neįmanoma. Taip ir padaryta – tiesia linija nuo Žvirgždinų  į jūros pusę per latvių pievas, per Tyrelių laukus, per kiemus buvo nubrėžta nauja siena. Kaip šiandien matome, lietuvių idėja prie Šventosios statyti tolimajai jūros prekybai tinkamą uostą buvo naivi, o Šventosios latvių bendrijai – žalinga, nes latvių visuomenė nyksta“.

1922 m. – nei vieno lietuvio

„Šventoji glaudžiasi prie istorinės latvių etninės teritorijos ir etnografiškai yra Rucavos krašto dalis, su kuria ją vienija ne tik senosios kuršių tarmės, bet ir liaudies dainų, tautinių kostiumų gaminimo ir kitų tradicijų kraitis, – primena Ilmaras Mežas. Jei Palangos miestas jau nuo senų laikų daugiau apgyventas lietuvių, tai Šventojoje 1922 metais, lietuvių duomenimis, nebuvo nei vieno lietuvio. Senesnieji šventojiškiai taip pat atsimena, kad iki karo čia nebuvo nei vieno lietuvių ūkininko. Jei Latvijos ir Lietuvos siena Šventosios apylinkėse būtų nubrėžta griežtai pagal etninius principus, ji turėjo būti bent 10 km toliau nuo dabartinės sienos – tarp Paliepgirių ir Kunigiškių, maždaug dabartinio Palangos oro uosto vietoje. Tačiau dėl įvairių istorinių aplinkybių gavosi kitaip – iki 1919 metų Šventoji buvo Kuršo gubernijos sudėtyje. Po Latvijos valstybės įkūrimo, kaip Kuršo dalį ir latvių etnografinę teritoriją, šiuo kaimus savo žinion perėmė Latvija (1919 m.) Tačiau po poros metų, 1921-aisiais, tarptautinio arbitražinio teismo sprendimu Šventoji kartu su Palangos kraštu buvo prijungta prie Lietuvos, kad pastaroji turėtų išėjimą į jūrą, nes Klaipėda Lietuvai tada dar nepriklausė. Kai 1923 m. Klaipėda buvo atiduota Lietuvai, suplanuoto prekybinio uosto statyba Šventojoje buvo atidėta, o vėliau pastatytas jūros priekrančių žvejybos uostas. Latvijos diplomatai vardan gerų santykių nusileido ir sutiko su arbitražinio teismo sprendimu, kuris pažeidė etninės ribos principus ir prie Lietuvos prijungė teritoriją su daugiau kaip 1 000 latvių, nuo seno gyvenusių didele dauguma“.

Kaip rašo I. Mežas, kai kurie senieji šventojiškiai iki šiol su kartėliu prisimena, kaip tuometis ministras pirmininkas Karlis Ulmanis juos iškeitė ir atidavė Lietuvai. Bet, kaip sako šventojiškė Ana Vindigė. „argi gali papūsti prieš vėją?“ ir „kaip valdžia nusprendė, taip buvo gerai“.

Nubrėžus naująją sieną, daug šventojiškių iškeliavo į Latviją, o vėliau nemažas skaičius jaunuolių leidosi į Liepoją ieškoti darbo. Nepaisant tarpvalstybinio susitarimo, pamokų dėstymas latvių kalba Šventosios mokykloje buvo pakeistas į lietuvių, paliekant tik gimtosios kalbos pamokas, o Būtingėje nė tokių neliko.

Sparčiai mažėja…

1920 m. pirmojo Latvijos gyventojų surašymo duomenimis, visame Palangos krašte (mieste, valsčiuje ir vėliau prijungtoje Rucavos valsčiaus dalyje) buvo maždaug 3 tūkst. 800 gyventojų, iš kurių 1 tūkst. 350 (36 proc.) buvo latviai ir 1 tūkst. 860 (49 proc.) lietuviai. Vienintelis gyventojų surašymas ikikarinėje Lietuvoje įvyko 1923 m. Tada Palangos bei Darbėnų valsčiaus pajūrio kaimeliuose buvo suskaičiuota 1 tūkst. 442 latviai. I. Končiaus ir V. Ruokio leidinyje „Palangos kraštas“ (1925 m. Kaunas) publikuoti Palangos miesto ir valsčiaus kaimų gyventojų sąrašai. Minėto leidinio duomenimis Šventojoje visi 334 gyventojai buvo latviai, o dar toliau į pietus esančiuose keturiuose kaimuose – Monciškėse, Paliepgiriuose, Užkanavėje ir Vanagupėje – taip pat buvo latvių persvara. Tik Senoji Palanga, kaip ir Kunigiškai, buvo lietuvių kaimas, nes latvių ten buvo ne daugiau kaip ¼, o ir iš jų – dviejų šeimų tėvai buvo gimę kitur. Užtai kaimuose į šiaurę nuo Kunigiškių palei jūrą latvių buvo žymiai daugiau.

Pokariniais statistikos duomenys žinomi iš 1959 m. gyventojų surašymo – tuomet Šventosios kaimo taryboje daugumą dar buvo išlaikę latviai – 630 (55 proc.). Kitas gyventojų surašymas įvyko 1970 m. Jis parodė, kad etninės proporcijos radikaliai pakito: latvių skaičius sumažėjo nuo 630 iki 398. 1972 m. Šventosios kaimo taryba prisijungė prie Palangos miesto, Šventoji tapo miesto dalimi, ir todėl kitų gyventojų surašymų medžiagose pasitenkinta bendruoju Palangos miesto teritorijos latvių skaičiumi.

Iki 1979 m. bendras latvių skaičius Palangoje sumažėjo iki 384 ir sudarė 3,2 proc. visų miesto gyventojų. 2001 m. vykusio gyventojų surašymo duomenimis, latvių dar sumažėjo  – iki 220 (1,2 proc.)

„Įdomu pažymėti, kad be pačių latvių, tarp kurių 153 savo gimtąja kalba nurodė latvių, dar 285 Palangos gyventojai nurodė, kad jie moka latviškai. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad kol kas tarp vyresniojo amžiaus latvių dar gerai žinoma gimtoji kalba, kurią, deja, gana retai perima jaunesnė karta. Gal būt dar nėra per vėlu ir dar galima imtis priemonių, kad šis nykimas nebūtų toks skausmingas, ir kad kuo ilgiau išliktų unikalus latvių kalbos Šventosios tarmės skambėjimas. Šventosios mokykloje būtų galima įvesti fakultatyvą latvių kalba“, – 2010 m. rašė I. Mežas.

Straipsnis iš „Šventosios Respublikos”
Žymos: | | |

Komentarai (1):

Įrašo “Palangos grąžinimas Lietuvai ne visiems buvo šventė…” komentarų : 1

  1. Bet parašė:

    Tik nereikia pamiršti, kad pagal 1921 m. sutartį Latvija mainais už šį pajūrio ruožą iš Lietuvos gavo kitų teritorijų, kuriose ir lietuvių gyveno.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. IP adresas bus rodomas viešai. Būtini laukeliai pažymėti * ženklu.

Pranešti apie klaidą

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

PANAŠŪS STRAIPSNIAI

Mums rašo

„Aurum" lenktynes - į Basanavičiaus gatvę!

Ar tikrai Palangai reikalingos „1006 kilometrų lenktynės“ vidurvasarį? Nesu priešininkas lenktynių ar kitų masinių renginių – kuo daugiau įvairių pramogų, ...
2024-07-18
Skaityti daugiau

Aplinkosauga

Beveik pusė Palangoje surenkamų atliekų – šiltuoju metų laiku

Tendencijos rodo, jog vis daugiau žmonių elgiasi atsakingai ir rūšiuoja atliekas, jei tik turi tam galimybę. Visgi atostogaujant atliekomis neretai ...
2024-07-18
Skaityti daugiau

Regionas

Susidūrė motociklininkas ir dviratininkė

Policija pranešė, kad antradienį, apie 19.15 val., Palangoje, Ganyklų ir Kretingos gatvių sankryžoje, susidūrė motociklas, kurį vairavo 33 metų vyras, ...
2024-07-17
Skaityti daugiauPin It on Pinterest

Share This