P0

Politika

„Didelis iššūkis buvo suvaldyti krizinę situaciją” (9)

Gintaras Neniškis, Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius
2020-03-02


Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pradėjau eiti nuo 2019 m. gegužės 23 d. Laikotarpis, kurio ataskaitą Jums teikiu, apima septynis 2019 metų mėnesius.

Pradėjęs eiti naujas pareigas, pirmiausia siekiau užtikrinti, kad būtų nuosekliai įgyvendinami ilgalaikiuose savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatyti tikslai ir uždaviniai ir po savivaldybės tarybos rinkimų suformuotos valdančiosios daugumos programa. 2019 m. liepos mėn. po intensyvių diskusijų buvo parengti ir Savivaldybės tarybos patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetai ir pagrindiniai rodikliai, nubrėžiantys ambicingas gaires visai kadencijai.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Didelis iššūkis buvo suvaldyti krizinę situaciją dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos projektų, kuriems skirta finansinė parama iš ES struktūrinių fondų, įgyvendinimo. Ne paslaptis, kad dėl užsitęsusių techninio projektavimo ir rangos darbų, lėto lėšų panaudojimo, nepasiekus planuotų programos įgyvendinimo rodiklių, 2019 m. vasarą Vidaus reikalų ministerija nusprendė sumažinti ES ir valstybės paramą Klaipėdos miestui daugiau nei 3 mln. Eur. Savivaldybei teko atidėti keleto stambių investicinių projektų, tokių kaip Atgimimo aikštės sutvarkymas, vykdymo terminus, reikėjo ieškoti papildomų savivaldybės lėšų šiems projektams užbaigti. Tokia situacija tikrai neramino ir reikėjo imtis skubių veiksmų jai pagerinti.

Siekiant paspartinti Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos projektų įgyvendinimą, kartu su Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais analizuotos galimybės ir priimti sprendimai efektyvinti veiklos planavimą ir projektų įgyvendinimą, greičiau atlikti viešųjų pirkimų procedūras ir investiciniuose projektų suplanuotus darbus. 2019 m. pradėti ir sėkmingai vyksta rangos darbai pagal projektus: Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, Jono kalnelio ir Ąžuolyno giraitės sutvarkymas.

Ryžtingų veiksmų teko imtis dėl situacijos su Tilžės g. rekonstrukcija – pirmą darbo dieną pradėjau sutarties nutraukimo procedūrą su faktiškai jau pusmetį realią veiklą imitavusiu rangovu ir, nors vėliau darbų atnaujinimas užtruko dėl kontroliuojančių tarnybų tikrinimų, darbai objekte buvo atnaujinti dar 2019 metais, o 2020 metais startuoja maksimaliu tempu. Kas dar labai svarbu, eismo ribojimai tvarkant šį objektą bus suderinti kartu su kitu šalia pradedamu rekonstruoti nauju objektu – Kauno g. ir Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija. Dėl to gyventojai patirs mažiau nepatogumų, eismas bus ribojamas trumpiau ir bus geresnis galutinis rezultatas.

Parengti techniniai projektai ir įvykdytos rangovo parinkimo procedūros pagal projektus: Malūno parko teritorijos sutvarkymas, Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų sutvarkymas, Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., Viešosios erdvės prie „Vaidilos“ kino teatro konversija, Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas.

Išskirtinį dėmesį 2019 m. skyriau svarbiausio miesto transporto projekto įgyvendinimui – buvo parengti Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo techninio projekto sprendiniai, gautas teigiamas projekto ekspertizės aktas. 2020 m. vasarį projekto rangovui parinkti pradėta viešųjų pirkimų procedūra.

Šiam projektui iš valstybės biudžeto yra skirti 5 mln. eurų ir iškeltas labai ambicingas tikslas Savivaldybės administracijai 2020 m. panaudoti šias lėšas.

Kitas svarbus miestui investicinis projektas, kurio įgyvendinimas 2019 m., deja, nevyko labai sėkmingai – tai naujos bendrojo ugdymo mokyklos statyba šiaurinėje miesto dalyje. Mano nuomone, projekto veiklos ir finansavimas joms buvo suplanuoti per daug optimistiškai, nepakankamai gerai įvertinus pasirinkto sklypo specifiką (reikėjo iškelti šilumos, dujų, interneto ir elektros tinklus, susitarti su gretimo sklypo investuotoju dėl bendrų komunikacijų bei kelio vystymo), be to, atsirado klausimų dėl poreikio koreguoti techninį projektą.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Dėl šių priežasčių, matant, kad projekto įgyvendinimas tempas yra gerokai lėtesnis, nei planuota, per metus teko perskirstyti šiam projektui numatytas lėšas kitiems projektams vykdyti ir atidėti vykdymo terminus. Tikiuosi, kad išsprendus minėtas problemas, mokyklos statybos darbai įgaus pagreitį 2020 m., nes šiaurinėje miesto dalyje ugdymo vietų trūkumo klausimas yra labai opus.

2019 m. teko revizuoti visus Savivaldybės administracijos vykdomus investicinius projektus bei nustatyti aiškius prioritetus, kuriuos projektus įtraukti į vykdomų Investicinių projektų sąrašą, rengiant Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą bei Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 m. biudžetą. Tokį veiksmą inicijavau pamatęs, kad Savivaldybės administracija yra pradėjusi labai daug projektų, nesubalansuotų su turimais žmonių ir finansiniais ištekliais. Esant tokiai situacijai, resursai išblaškomi ir trūksta susitelkimo į svarbiausius miestui projektus. Pirmenybė planuojant veiklas buvo skirta ES struktūrinių fondų iš dalies finansuojamiems projektams bei projektams, atitinkantiems Savivaldybės tarybos patvirtintus savivaldybės 2019–2023 m. veiklos prioritetus.

2019 m. tęsiau ankstesnėje kadencijoje pradėtą Savivaldybės administracijos pertvarką. Išorės konsultantams atlikus Savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų darbo organizavimo vertinimą, po ilgų diskusijų su darbuotojų atstovais ir politikais 2019 m. lapkričio mėn. Savivaldybės taryba patvirtino naują Savivaldybės administracijos struktūrą. Naujoji Savivaldybės administracijos struktūra įsigalios nuo 2020 m. balandžio 1 d. Pagrindinis pokytis, kurio siekiama šia pertvarka – orientacija į rezultatus, o ne procedūras. Dėl to buvo sumažintas valdymo grandžių skaičius, sudarytos palankesnės sąlygos komandiniam darbui, tarpsektoriniam bendradarbiavimui, rezultatyvesniam projektų įgyvendinimui. Užbaigus Savivaldybės administracijos pertvarką planuojami pokyčiai pavaldžiose įstaigose ir įmonėse, siekiant optimizuoti ir tobulinti jų veiklą.

2019 m. nemažai dėmesio pareikalavo savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymas. Po savivaldybės tarybos rinkimų teko iš naujo suformuoti įmonių valdymo organus – stebėtojų tarybas bei valdybas, organizuoti akcininko lūkesčių raštų parengimą, suderinimą su įmonėmis ir patvirtinimą, spręsti daug su įmonių valdymu susijusių probleminių situacijų, visų pirma, siekiant užtikrinti skaidrią jų veiklą.

2019 m. vyko intensyvūs Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano parengimo darbai, kuriuos lydėjo didelis valstybės institucijų, politikų, visuomenės susidomėjimas. Parengti konkretizuoti sprendiniai, vyko jų viešinimas, gauta daugiau kaip 90 pasiūlymų iš fizinių ir juridinių asmenų. Šį miestui svarbų dokumentą tikimasi patvirtinti 2020 m.

2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės laukia daug svarbių darbų – stambių transporto mazgų rekonstrukcijos, viešųjų erdvių tvarkymo bei paslaugoms teikti būtinų objektų statybos projektų įgyvendinimas, didelių tarptautinių renginių – Europos folkloro festivalio „Europiada“, Europos jaunimo sostinės, sporto čempionatų organizavimas, svarbių planavimo dokumentų – Bendrojo plano ir 2021–2030 m. strateginio plėtros plano patvirtinimas.

Sėkmingą rezultatą įmanoma pasiekti tik veikiant kartu Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai, miesto bendruomenei. Todėl nuoširdžiai kviečiu visus susitelkti vardan bendrų miesto tikslų ir pasiekti, kad 2020 m. rezultatai būtų daug geresni nei 2019 m.

Su detaliais atskaitos priedais galima susipažinti čia. 


2020-03-02

9 komentarai “„Didelis iššūkis buvo suvaldyti krizinę situaciją””

  1. Klaipėdoje jau 10 metų kaip niekas neatnaujinama ir netvarkoma, miestas nutriušęs, o europinė parama jau baigiasi. Kiekvienas bažnytkaimis susitvarkė, o Klaipėda tik džiazuoja. Gėda tokiems valdininkams, kurių tik daugėja, o darbų nulis.

    • Na taip, tikrai “niekas netvarkoma”. Tik sutvarkyta pietinė miesto dalis nuo pempininkų iki bigo, sąjūdžio parkas, gatvės…dar daugiau daroma dabar…gal išlįskit iš savo depresuoto urvo ir apsidairykit blaivam stovy?

  2. Vieni pliusai, net supykino skaitant, miestas tapo landyne, visur purvas, apleisti pastatai, tamsūs,nepšviesti rajonai,korumpuoti valdininkai.Aibės problemų mato kiekvienas miestietis, išskyrus dejusius ant visko valdininkus.

    • Gal tamstai depresija, kad visur matot purvą, apleistus pastatus ir neviltį? Gal niekur nekeliavot ir nesat supratęs, kad tobulų miestų nėra? Man Klaipėda graži ir niekur kitur nenoriu gyvent tik čia. Ir naujasis administracijos direktorius atrodo visai nieko – ryžtingi sprendimai, aiškiai įvardintos miesto problemos. Eikite dirbti miestui naudingų darbų užuot depresavęs ir prisidėkit prie gerovės – visiems bus geriau, o pirmiausia – Jums pačiam!

  3. Nusikaltimas buvo Ąžuolų parkelio Kauno g. vietoje statyti futbolo stadioną. Jūs nuolat naikinate ramaus poilsio gražias vieteles, paversdami jas betono dykynėmis arba stadionais. Greit neturėsime mieste nei pavėsio karštomis dienomis, nei jokios vietelės ramiam poilsiui.

  4. kad po jūsų liks ne tai, kad krizė, o prisiminimai. Gal pasigirtų ir kaip 31 mln liko nepanaudotas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Parama

Jei Jums patinka „Atviros Klaipėdos" žurnalistų rengiami straipsniai ir tikite visiškai atviros bei nepriklausomos žiniasklaidos idėja - paremkite mus, nes į VšĮ „Klaipėda atvirai" sąskaitą pervedama parama yra pagrindinis mūsų pajamų šaltinis.

Paremti
Atviri dokumentai

VšĮ „Klaipėda atvirai" kiekvieno mėnesio pradžioje skelbia, kiek per praėjusį sulaukė paramos. Taip pat - detalią atskaitą apie visas praėjusio mėnesio išlaidas.

Čia galite rasti ir portalo Etikos kodeksą bei VšĮ „Klaipėda atvirai" dalininkų sąrašą.

Su dokumentais galite susipažinti čia
Informacija

Portalas „Atvira Klaipėda” priklauso
VšĮ „Klaipėda atvirai”. Plačiau apie įstaigą ir portalą galima paskaityti čia.

Redakcijos adresas:
Tiltų g. 16 (4 aukštas)
Klaipėda, LT-91246
Tel. + 370 650 77550
el. paštas: info@atviraklaipeda.lt